I grać Cytaty

I grać Cytaty: Trze­ba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją ro­bić in­stru­men­ty, ale od tych, którzy umieją na nich grać. -Galileo Galilei (Galileusz)


trze­ba-uczyć ę-grać-nie od tych-którzy-umieją-ro­bić-in­stru­men­ty-ale-od tych-którzy-umieją-na nich-grać
I grać Cytaty: Trzeba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją robić instrumenty, ale od tych, którzy umieją na nich grać. -Galileusz


trzeba-uczyć-ę-grać-nie-od-tych-którzy-umieją-robić-instrumenty-ale-od-tych-którzy-umieją-na-nich-grać
I grać Cytaty: Żad­ne z nas nie wspom­niało o naszym spot­ka­niu. An­na niczym się nie zdradziła, że coś ta­kiego się zdarzyło. Jej dys­krec­ja, początko­wo tak kojąca, później stała się źródłem mo­jej udręki. Co za ko­bieta, która pot­ra­fi tak dob­rze grać, jak może grać tak dobrze?  -Josephine Hart


I grać Cytaty: W polityce zamiast grać, wciąż tasują karty. -Karol Irzykowski


w-polityce-zamiast-grać-wciąż-tasują-karty
I grać Cytaty: Każda ko­bieta to for­te­pian – tyl­ko trze­ba umieć grać. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


I grać Cytaty: Każda kobieta to fortepian - tylko trzeba umieć grać. -Gabriela Zapolska


każda-kobieta-to-fortepian-tylko-trzeba-umieć-grać
I grać Cytaty: W filmie nie wystarczy grać, trzeba jeszcze mieć talent. -Vittorio De Sica


w-filmie-nie-wystarczy-grać-trzeba-jeszcze-mieć-talent
I grać Cytaty: Karty i kości są książkami diabła. Nie próbuj


karty-i-koś-są-książkami-diabła-nie-próbuj-grać-z-przyjaciółmi
I grać Cytaty: Od kiedy się zmieniłeś nie muszę grać już w palanta. -Riot


od kiedy ę-zmieniłeś-nie muszę-grać-już-w palanta
I grać Cytaty: Trudno o harmonie tam, gdzie każdy chce grać pierwsze skrzypce. -Anonim


trudno-o-harmonie-tam-gdzie-każdy-chce-grać-pierwsze-skrzypce
I grać Cytaty: Grac­ja imi­tuje de­likat­ność, jak up­rzej­mość - dobroć. -Joseph Joubert


grac­ja-imi­tuje-de­likat­ność-jak up­rzej­mość- dobroć
I grać Cytaty: Człowiek uczciwy, to ktoś z kim można grać w szachy przez telefon. -Anonim


człowiek-uczciwy-to-ktoś-z-kim-można-grać-w-szachy-przez-telefon
I grać Cytaty: wyr­wa­ny ze snów piani­no przes­tało grać lecz mu­zyka trwa  -marchand de sommeil


wyr­wa­ny-ze snów-piani­no-przes­ło-grać-lecz-mu­zyka-trwa 
I grać Cytaty: Kto ma innym grać pobudkę do życia, musi w samym sobie posiadać życie. -Eliza Orzeszkowa


kto-innym-grać-pobudkę-do-życia-musi-w-samym-sobie-posiadać-życie
I grać Cytaty: Gdy­by fiołki i konwalie, Za­miast pachnąć grać umiały, Byłaby to mu­zyka Chopina. -Leopold Staff


gdy­by-fiołki-i konwalie-za­miast-pachnąć-grać-umiały-byłaby-to mu­zyka-chopina
I grać Cytaty: Mężczyźni lubią grać mocnych za dnia, by w nocy chronić się w ramionach słabych kobiet. -Anonim


mężczyź-lubią-grać-mocnych-za-dnia-by-w-nocy-chronić-ę-w-ramionach-słabych-kobiet
I grać Cytaty: Jakby każdy chciał grać pierwsze skrzypce, nigdy byśmy nie stworzyli orkiestry. -Robert Schumann


jakby-każdy-chciał-grać-pierwsze-skrzypce-nigdy-byśmy-nie-stworzyli-orkiestry
I grać Cytaty: W fil­mie nie wys­tar­czy grać, trze­ba jeszcze mieć talent. -Vittorio de Sica


w fil­mie-nie wys­tar­czy-grać-trze­ba-jeszcze-mieć-talent