I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty

I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: I je­dyne co mi zos­tało po Tobie, To ku­bek po niedo­pitej kawie... -Schmerz


i ­dyne-co mi zos­ło-po tobie-to-ku­bek-po niedo­pitej-kawie
I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: Co naj­ważniej­sze, to zos­tało już odsłonięte, cho­ciaż nie zos­tało za­kończo­ne ro­zumienie te­go, co najważniejsze. -Józef Stanisław Tischner


co naj­ważniej­sze-to zos­ło-już-odsłonięte-cho­ciaż-nie zos­ło-za­kończo­ne-ro­zumienie-te­go-co najważniejsze
I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński


tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE  -bezoddechu


I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: (...)całe życie żyłem tak, aby z chwilą, kiedy zginę, nie zos­tało po mnie niczy­je praw­dzi­we wspom­nienie i dla­tego nie mówiłem ludziom praw­dy o so­bie(...) i dla­tego uciekałem przed wszys­tkim co mogło się zdarzyć, gdyż bałem się ludzi i nie chciałem aby zos­tało po mnie nic. -Marek Hłasko


I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: Kicz jest pus­tym, bez­reflek­syjnym naśla­dowa­niem te­go, co zos­tało nap­rawdę przeżyte, co zos­tało od­kry­te po raz pier­wszy i je­dyny. Kicz jest wtórnością, po­wiele­niem, mi­mikrą, która usiłuje wy­korzys­tać raz stworzoną formę. Kicz jest imi­towa­niem wzrusze­nia, grze­baniem przy pod­sta­wowym, pier­wotnym afek­cie i ubiera­niem go w treści, które są za ciasne. -Olga Tokarczuk


I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: Nie mogę zos­tać długo w jed­nym miej­scu. Ra­ny zaczy­nają się jątrzyć, mięśnie wiot­czeć i po­woli umieram. Muszę iść do przo­du cho­ciaż to co piękne i ważne zos­tało w tyle. -respirer


I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: Cza­sami je­dyne, co zos­ta­je z og­niska do­mowe­go, to popiół... -Riot


cza­sami-­dyne-co zos­­-z og­niska-do­mowe­go-to popiół
I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: Wyk­luczyw­szy niemożli­we, to co po­zos­tało mu­si być prawdą. -tkaczu32


wyk­luczyw­szy-niemożli­we-to co po­zos­ło-mu­-być-prawdą
I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: Je­dyne po­zos­ta­je tak gorące Wśród spa­dających płatków śniegu Serce. -Innaa


je­dyne-po­zos­­-tak-gorą-wśród-spa­dających-płatków-śniegu-serce
I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: ...i ser­ce złożyć w kocha­ne ręce... To mi zos­tało.Chy­ba nic więcej. -Władysław Broniewski


I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty:


cza­sem-na­tura-pot­ra­fi-do­cenić-to-co zos­ło-jej-od­da­ne-~pa­weł-rychlica 
I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: Każda de­cyz­ja jest wyrzecze­niem się te­go, co nie zos­tało wybrane. -Władysław Tatarkiewicz


każda-de­cyz­ja-jest wyrzecze­niem ę-te­go-co nie zos­ło-wybrane
I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black


zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: Gdy ser­ce raz zos­tało zdo­byte, ro­zum wyrzu­cono za drzwi. -Aurore Dudevant (George Sand)


I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: każde­mu kto wy­korzys­tał wszys­tkie krętac­twa, wymówki i kłamstwa, po­zos­tało je­dynie milczenie. -thrillofit


każde­mu-kto-wy­korzys­ł-wszys­tkie-krętac­twa-wymówki-i kłamstwa-po­zos­ło-­dynie-milczenie
I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: `Róbmy to na co ma­my ochotę, sza­lej­my, korzys­tajmy z życia bo nig­dy nie wiado­mo ile nam go jeszcze zos­tało !  -bluecaffe


`róbmy-to na co ­my-ochotę-sza­lej­my-korzys­tajmy-z życia-bo nig­dy-nie wiado­mo-ile-nam-go jeszcze-zos­ło- 
I je­dyne Co mi zos­tało Cytaty: ♣„Kiedy coś stra­cimy,le­piej jest myśleć o tym,co nam jeszcze po­zos­tało i jak możemy to wykorzystać.”♣  -Bella56


♣kiedy-coś-stra­cimy­piej-jest myść-o tymco-nam-jeszcze-po­zos­ło-i jak możemy-to wykorzystać♣