I je­dyne Cytaty

Go to Gemtracks Beats
I je­dyne Cytaty: Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE  -bezoddechu
I je­dyne Cytaty: Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński
tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
I je­dyne Cytaty: Czy na tym świecie jest jeszcze ta­kie miej­sce ? Je­dyne miej­sce ? Gdzie wszys­tko jest ta­kie wspa­niałe i żywe. Ta­kie je­dyne miej­sce ?!.. Zakątek dla dzieci gdzie szu­mią dze­wa i la­tają mo­tyle.?!. Tam gdzie wszys­tko trys­ka życiem. Wyj­dzmy z tych po­nurych domów i znaj­dzmy ten je­dyny zakątek ... -Kredka132
I je­dyne Cytaty: Przy­jaźń - je­dyne co kocham... -MyslacaWierszem
I je­dyne Cytaty: Je­dyne co mi w życiu wyszło to dystans. -XX na krancu swiata
je­dyne-co mi w życiu-wyszło-to dystans
I je­dyne Cytaty: Per­spek­ty­wa cza­su to je­dyne zna­ne se­rum prawdy. -Inmate
per­spek­ty­wa-cza­su-to ­dyne-zna­ne-se­rum-prawdy
I je­dyne Cytaty: Je­dyne głupie py­tania to te, których nie zadajesz. -Paul MacCready
je­dyne-głupie-py­tania-to te-których-nie zadajesz
I je­dyne Cytaty: Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi. -Julian Tuwim
me­teory-­dyne-nap­rawdę-ob­-ciała-na ziemi
I je­dyne Cytaty: Cza­sami je­dyne, co zos­ta­je z og­niska do­mowe­go, to popiół... -Riot
cza­sami-­dyne-co zos­­-z og­niska-do­mowe­go-to popiół
I je­dyne Cytaty:
je­dyne-co jest pew­ne-to toże-kiedyś-um­rze­my-~pa­weł-rychlica 
I je­dyne Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
I je­dyne Cytaty: I je­dyne co mi zos­tało po Tobie, To ku­bek po niedo­pitej kawie... -Schmerz
i ­dyne-co mi zos­ło-po tobie-to-ku­bek-po niedo­pitej-kawie
I je­dyne Cytaty: Praw­dzi­we i je­dyne nie­szczęście to zu­pełny brak ideału. -Maurice Maeterlinck
praw­dzi­we-i ­dyne-nie­szczęście-to zu­pełny-brak-ideału
I je­dyne Cytaty: * * * :)) gwiaz­dy w głowie mam oczko je­dyne patrzy wyśniona miłość  -Cykam
  -gwiaz­dy-w głowie-mam-oczko-­dyne-patrzy-wyśniona-miłość 
I je­dyne Cytaty: Przy­jaźń za­war­ta w dzieciństwie to je­dyne, co nie umiera wcześniej niż my. -Henryk Mann
przy­jaźń-za­war­-w dzieciństwie-to ­dyne-co nie umiera-wcześniej-ż-my
I je­dyne Cytaty: Je­dyne na co tak nap­rawdę ma­my wpływ, to to, co się dzieje w naszej głowie. -Ryder
je­dyne-na co tak-nap­rawdę-­my-wpływ-to to-co ę-dzieje-w naszej-głowie
I je­dyne Cytaty: Praw­ni­cy - to je­dyne oso­by, dla których niez­na­jomość pra­wa jest bezkarna. -Jeremy Bentham
praw­­cy- to ­dyne-oso­by-dla-których-niez­na­jomość-pra­wa-jest bezkarna
I je­dyne Cytaty: Je­dyne po­zos­ta­je tak gorące Wśród spa­dających płatków śniegu Serce. -Innaa
je­dyne-po­zos­­-tak-gorą-wśród-spa­dających-płatków-śniegu-serce
I je­dyne Cytaty:
je­dyne-co mi dziś-przychodzi-do głowy-to-że za niedługo-wy­buchnie-woj­na-z obcą-cy­wili­zacją-~pa­weł-rychlica 
I je­dyne Cytaty:
je­dyne-cze­go-od życia-można ę-nau­czyć-to zmiana-nas­­wienia-~pa­weł-rychlica 
I je­dyne Cytaty: Je­dyne cze­go żałuję w życiu, to te­go, że nie jes­tem kimś innym. My one reg­ret in li­fe is that I am not so­meone el­se. (ang.)  -Woody Allen
je­dyne-cze­go-żałuję-w życiu-to te­go-że nie jes­tem-kimś-innym-my-one-reg­ret-in li­fe-is that-i am not-so­meone-el­se
I je­dyne Cytaty: Jest na świecie je­den zawód, jed­no je­dyne po­wołanie – być dob­rym dla dru­giego człowieka. -Maria Dąbrowska
jest-na świecie-­den-zawód-jed­no-­dyne-po­wołanie-być-dob­rym-dla-dru­giego-człowieka
I je­dyne Cytaty: Je­dyne co ma­my, co jest tyl­ko i wyłącznie nasze, co nikt nam bez naszej wie­dzy nie za­bie­rze to myśli  -daniello
je­dyne-co ­my-co jest tyl­ko-i wyłącznie-nasze-co nikt-nam-bez-naszej-wie­dzy-nie za­bie­rze-to myśli 
I je­dyne Cytaty: Je­dyne, co te­raz czuję to wewnętrzna pustka. Mam wrażenie, że to naj­gor­sze uczu­cie ze wszys­tkich możliwych. -Nadzieja21
je­dyne-co te­raz-czuję-to wewnętrzna-pustka-mam-wrażenie-że to naj­gor­sze-uczu­cie-ze wszys­tkich-możliwych
I je­dyne Cytaty: Ak­ceptac­ja; dla ko­goś je­dyne, co może ofiaro­wać, dla in­ne­go - mi­nimum oczekiwań. -jatoja
ak­ceptac­ja-dla-ko­goś-­dyne-co może-ofiaro­wać-dla-in­ne­go- mi­nimum-oczekiwań
I je­dyne Cytaty: Je­dyne co możesz sprze­dać, od­dać to miłość, nic in­ne nie jest twoje  -Duch_Sumienia
je­dyne-co możesz-sprze­dać-od­dać-to miłość-nic-in­ne-nie jest twoje 
I je­dyne Cytaty: Co­fam się pa­mięcią do chwi­li, kiedy się to zaczęło, po­nieważ wspom­nienia to je­dyne, co mi pozostało. -Nicholas Sparks
co­fam ę-pa­mięą-do chwi­li-kiedy ę-to zaczęło-po­nieważ-wspom­nienia-to ­dyne-co mi pozostało
I je­dyne Cytaty: Je­dyne, cze­go nam pot­rze­ba, abyśmy sta­li się dob­ry­mi fi­lozo­fami, to zdol­ność do dzi­wienia się światem. -Jostein Gaarder
je­dyne-cze­go-nam-pot­rze­ba-abyśmy-sta­li ę-dob­ry­mi-fi­lozo­fami-to zdol­ność-do dzi­wienia ę-światem
I je­dyne Cytaty: Je­dyne, co można zro­bić dla dzieci, to wycho­wać je; nie można przeżyć za nie życia. -Elizabeth Taylor
je­dyne-co można-zro­bić-dla-dzieci-to wycho­wać-nie można-przeżyć-za nie życia
I je­dyne Cytaty: Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy. -Carlo Frabetti
nie-ro­zumiem-cze­mu-ludzie-boją ę-cmen­tarzy-tak nap­rawdę-to ­dyne-miej­sce-które­go-mie­szkańcy-nie mogą-­komu-zro­bić
I je­dyne Cytaty: Roz­bi­ta na ty­siące ka­wałków, próbuję od­na­leźć choćby je­den. Ten, który ura­towałby mnie od szaleństwa... Ale je­dyne co znaj­duję to ma­leńkie jak główka szpil­ki os­trza, które wbi­jają się bo­leśnie w mo­je stopy. -Papillondenuit
I je­dyne Cytaty: Poczuć smak Twoich ust... Marzenie! Dot­knąć dłonią Twoją dłoń... Pragnienie! A po­tem de­likat­nie mus­kać swoim ciałem Two­je ciało... I sple­ceni sa­mymi sobą w cichą noc wtu­lona w Ciebie pragnę zasnąć :* Z de­dykacją dla te­go je­dyne­go !  -Kajka85
I je­dyne Cytaty: Nig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jaciela. Przy­jaciele to wszys­tko dzięki cze­mu uda­je się na prze­być ten świat - i je­dyne z te­go świata, co może uda nam się spot­kać w następnym. -Dean Ray Koontz
I je­dyne Cytaty: Dro­ga to miej­sce bar­dzo swois­te, je­dyne w swoim rodza­ju. Jest jak­by odrębnym kra­jem, w którym nie rządzi żaden rząd, lecz jed­no pra­wo na­tural­ne. Naj­ważniej­szą cechą dro­gi jest swoboda. -Charles Frazier
I je­dyne Cytaty: