I ko­rup­cja Władają Cytaty

I ko­rup­cja Władają Cytaty: Mo­ja ge­ne­rac­ja, mo­je pokolenie, brow­cem i hip ho­pem ciągłe upojenie. Ra­sizm i ko­rup­cja władają na świecie, bez spra­wied­li­wości szyb­ko wyginiecie! Wasze mądre ra­dy, wasze zrozumienie, kto was zechce słuchać? Kto was nie oleje? Wy jes­teście górą, nas w d*pę kopniecie, myśli­cie o nas - ćpu­ny... Nic o nas nie wiecie! Na nas wciąż są skar­gi, na nas przeklinacie, po­wie­dzcie nam szczerze, co Wy do nas macie? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


I ko­rup­cja Władają Cytaty: Czym sko­rup­ka na­siąknie za młodu, tym na sta­rość trąci. -Ezop


czym-sko­rup­ka-na­ąknie-za młodu-tym-na sta­rość-trą
I ko­rup­cja Władają Cytaty: Każda kon­sekwen­cja to lek­cja, dzięki nim widzę sens również w błędach . -matt18


każda-kon­sekwen­cja-to lek­cja-dzięki-nim-widzę-sens-również-w błędach
I ko­rup­cja Władają Cytaty: Bez Ciebie dłoń ta­ka pus­ta, us­ta niewy­całowa­ne, włosy niepop­rawnie ułożone. Cała per­fek­cja i ele­gan­cja przytłaczają nudą. -Lira99


bez-ciebie-dłoń-­ka-pus­-us­-niewy­całowa­ne-włosy-niepop­rawnie-ułożone-cała per­fek­cja-i ele­gan­cja-przytłaczają-nudą
I ko­rup­cja Władają Cytaty: Po­wieki tulą oczy a marze­nia zniewa­lają umysł. Uszy ścieli cu­dow­na woń ryt­micznych uderzeń, którą te­raz słyszę bar­dzo wyraźnie. Widzę jak zwykły ka­wałek drew­na tańczy w rękach człowieka opęta­nego pasją. Każda cząsteczka in­stru­men­tu sza­leńczo wib­ru­je, zachwy­cona per­fek­cją uderzeń. Gra gdzieś z tyłu, przysłonięty sta­lową wieżą. To z niej płynie kon­struk­cja two­jej słod­kiej muzyki. -IDeeS


I ko­rup­cja Władają Cytaty: In­te­ligen­cja wy­maga opieki. -Piotr Szreniawski


I ko­rup­cja Władają Cytaty: Ideał, to fik­cja na ziemi  -wdech


ideał-to fik­cja-na ziemi 
I ko­rup­cja Władają Cytaty: Elita... kon­struk­cja lita. -Kapitan


elita-kon­struk­cja-lita
I ko­rup­cja Władają Cytaty: Scep­ty­cyzm to ele­gan­cja strachu. -Emil Cioran


scep­ty­cyzm-to ele­gan­cja-strachu
I ko­rup­cja Władają Cytaty: Bóg tworzy życie - in­te­ligen­cja je chroni. -Krio


bóg-tworzy-życie- in­te­ligen­cja- chroni
I ko­rup­cja Władają Cytaty: Głupo­ta ma pe­wien urok, ig­no­ran­cja nie. -Frank Zappa


głupo­- pe­wien-urok-ig­no­ran­cja-nie
I ko­rup­cja Władają Cytaty: Myśle­nie to gwa­ran­cja wpad­ki :D  -Mała Mi


myś­nie-to gwa­ran­cja-wpad­ki-d 
I ko­rup­cja Władają Cytaty: Głębo­kie myśli esen­cją życia. -qches


głębo­kie-myśli-esen­cją-życia
I ko­rup­cja Władają Cytaty: Życie jest jedną długą lek­cją pokory. -James Matthew Barrie


I ko­rup­cja Władają Cytaty: Leżakowały Ku­mulacją zadrżały Ko­lek­cja wspomnień K.A.Sz. 10.11.2015r. -Cris


leżakowały-ku­mulacją-zadrżały-ko­lek­cja-wspomnień-kasz-10112015r
I ko­rup­cja Władają Cytaty: To­leran­cja jest tyl­ko inną nazwą obojętności. -William Somerset Maugham


I ko­rup­cja Władają Cytaty: Un­cja przep­rosze­nia war­ta jest ty­le co to­na samotności. -Joseph Joubert


un­cja-przep­rosze­nia-war­-jest ty­-co to­na-samotnoś
I ko­rup­cja Władają Cytaty: Zdra­da jest je­dynie kon­sekwen­cją małżeństwa. -Pitigrilli


zdra­da-jest ­dynie-kon­sekwen­cją-łżeństwa