I lek­ko Cytaty

I lek­ko Cytaty: To nie lęk spra­wia, że ucieka­my, to ucie­czka rodzi w nas lęk. -Papillondenuit


to nie lęk-spra­wia-że ucieka­my-to ucie­czka-rodzi-w nas-lęk
I lek­ko Cytaty: Wspinać się tak mozolnie na tę górę, żeby dowiedzieć się, że ta góra nazywa się starość. Oczekiwać wspaniałego widoku ze szczytu, a ten widok - to śmierć. Lęk młodości przed starością to lęk przed szczytem. -Anna Kamieńska


I lek­ko Cytaty: Przy­jaciół nie po­zys­kuj lek­ko­myślnie, a tych, których po­zys­kałeś, lek­ko­myślnie nie porzucaj. -Solon


przy­jaciół-nie po­zys­kuj-lek­ko­myślnie-a tych-których-po­zys­kałeś-lek­ko­myślnie-nie porzucaj
I lek­ko Cytaty: — Nie po­lecę na tym, mam lęk gruntu! — Chciałeś po­wie­dzieć — lęk wy­sokości, po­za tym nie bądź głuptasem! — Wiem co chciałem po­wie­dzieć, to grunt zabija!  -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


I lek­ko Cytaty: Na­wet cień przy­jaciela star­czy, aby uczy­nić człowieka szczęśli­wym. Przy­jaciół nie po­zys­kuj lek­ko­myślnie, a tych, których po­zys­kałeś, lek­ko­myślnie nie porzucaj. -Marcel Achard


na­wet-cień-przy­jaciela-star­czy-aby uczy­ć-człowieka-szczęśli­wym-przy­jaciół nie po­zys­kuj-lek­ko­myślnie-a tych-których
I lek­ko Cytaty: Pier­wsze wrażenie, prze­mawiało jas­no, jes­tem bar­dzo os­tra, kosztuj na ry­zyko własne. Lek­ki do­tyk i czer­wo­ny rumieniec, skórka tak na­tural­na, mieni się i błyszczy, spróbu­jesz raz, a spłoniesz do zgliszczy. Smak twój i po na­cis­ku tchnienie, puszczasz so­ki, na lek­kie przygryzienie, oczy sze­roko mam otwarte. Wiem już... ry­zyko­wać, było warto. -Kedar


I lek­ko Cytaty: Oczekiwanie. Pierwsza lekcja miłości. Dzień dłuższy w nieskończoność, snujemy tysiące planów, prowadzimy sami ze sobą wymyślone dialogi, przyrzekamy się zmienić - i trwamy w niepokoju, aż do nadejścia osoby, którą kochamy. A kiedy jest wreszcie obok, to brak nam słów. Bowiem długie godziny oczekiwania wywołują napięcie, napięcia przekształca się w lęk, a lęk sprawia, że wstydzimy się okazać własne uczucia. -Paulo Coelho


I lek­ko Cytaty: Smoczek: Lek na bek. -Tadeusz Fangrat


I lek­ko Cytaty: W obec­nych cza­sach za­lewa­ni jes­tesmy in­formac­ja. Ale jak prze­cedzic i prze­fil­tro­wac co jest wiary­god­ne, zgod­ne z fak­ta­mi, auto­ryzo­wane? Umiejet­nosc se­lek­cjo­nowa­nia in­formac­ji oka­zuje sie waz­nies­jsza od moz­li­wos­ci dos­te­pu do da­nych. Po­dys­ku­tuj­my o pro­cesie tej se­lek­cji: co ro­bic, cze­go uni­kac, po­rady, no­we po­mys­ly, dziele­nie sie po­zytyw­nym i ne­gatyw­nym doswiadczeniem. -Teresinka


I lek­ko Cytaty: Lęk i nieśmiałość rodzą zawsze fortele -Montesquieu


lęk-i-nieśmiałość-rodzą-zawsze-fortele
I lek­ko Cytaty: Lęk nieodłącznie związa­ny jest z karą. -Inmate


lęk-nieodłącznie-związa­ny-jest z karą
I lek­ko Cytaty: Ar­ra­sy brzoskwiń, Dy­wan z mi­rabe­lek -  Tka­ne jesienią. -fyrfle


ar­ra­sy-brzoskwiń-dy­wan-z mi­rabe­lek- -tka­ne-jesienią
I lek­ko Cytaty: Cza­sy ma­my ciężkie, ale za to lek­kie obyczaje. -Tadeusz Gicgier


cza­sy-­my-ężkie-ale-za to lek­kie-obyczaje
I lek­ko Cytaty: Miłość - to ból i cierpienie? A może lek na wszystko?  -KICIA1


miłość- to ból-i cierpienie-a-może-lek-na wszystko 
I lek­ko Cytaty: Jak łat­wo zwyczaj­ny lęk zmienić w obłęd. -Edyta Bartosiewicz


jak-łat­wo-zwyczaj­ny-lęk-zmienić-w obłęd
I lek­ko Cytaty: Zranioną miłość leczyć inną - zawodny to lek. -Felix Lope De Vega Carpio


I lek­ko Cytaty: lęk przed bo­giem nie sta­nowi wiary  -danioł


lęk-przed-bo­giem-nie sta­nowi-wiary 
I lek­ko Cytaty: Sza­re mgły tulą lęk Niezapominajek. Dziś wo­ni jutrem. -Papużka


sza­re-mgły-tulą-lęk-niezapominajek-dziś-wo­-jutrem