I ludzi W zdro­wiu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Nieuk ksiądz, dok­tor, kucharz - siebie i ludzi w zdro­wiu zawodzą. -Jan Żabczyc
nieuk-ksiądz-dok­tor-kucharz- siebie-i ludzi-w zdro­wiu-zawodzą
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: W zdro­wiu ... -Cykam
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Nic nie przy­niesie większej korzyści ludzkiemu zdro­wiu oraz nie zwiększy szans na przet­rwa­nie życia na Ziemi w tak dużym stop­niu jak ewo­luc­ja w kierun­ku diety wegetariańskiej. -Albert Einstein
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: W ob­liczu Bo­ga oraz wszys­tkich obec­nych przyrzekłem jej miłość i od­da­nie w cho­robie oraz zdro­wiu i nig­dy jeszcze nic nie spra­wiło mi ta­kiej satysfakcji. Był to, pa­miętam, naj­piękniej­szy mo­ment w moim życiu. — czytaj całość -Nicholas Sparks
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Wi­taj w cho­rym świecie zdro­wych ludzi. -respirer
wi­taj-w cho­rym-świecie-zdro­wych-ludzi
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Wśród pięknej wiosny, wśród ulic radosnych, wy­rusza na łowy - znaw­ca alkowy: bo­hater wier­sza: rzęsis­tek pochwowy. Od­wie­dza ba­ry i restauracje, tu­taj przy­kuc­nie, przyj­rzy się bacznie... Na ko­go dzi­siaj tu zapolować?, by życie przedłużyć, a zdro­wiu pomstować... A chętnych prze­cież jest jeszcze trochę ich myśli wiosen­ne i ta­kie płoche... Tu pachnie wios­na, tu płynie strumyk, O! młodzież niegłupia - używa gumek!  -Niusza
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Bogów pro­simy tyl­ko o zdro­wy rozsądek w zdro­wym ciele. -Decimus Junius Juvenalis
bogów-pro­simy-tyl­ko-o zdro­wy-rozsądek-w zdro­wym-ciele
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Zdro­we państwo - oto dziec­ko zdro­wej religii. -Piotr Szreniawski
zdro­we-państwo- oto-dziec­ko-zdro­wej-religii
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Ludzie błagają Bo­ga o zdro­wie. Nikt jed­nak ze śmier­telników nie myśli, że zacho­wanie zdro­wia leży w je­go włas­nych rękach. -Demokryt
ludzie-błagają-bo­ga-o zdro­wie-nikt jed­nak-ze śmier­telników-nie myśli-że zacho­wanie-zdro­wia-ży-w ­go-włas­nych-rękach
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Zdro­wy rozsądek może zastąpić pra­wie każdy sto­pień wyk­ształce­nia, ale żad­ne wyk­ształce­nie nie zastąpi zdro­wego rozsądku. -Arthur Schopenhauer
zdro­wy-rozsądek-może-zastąpić-pra­wie-każdy-sto­pień-wyk­ształ­nia-ale-żad­ne-wyk­ształ­nie-nie zastąpi-zdro­wego-rozsądku
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Mo­je osa­mot­nienie ... wilk na śnieżnym pus­tko­wiu ... niekończące się wy­cie ... -MAŁA ISLANDKA
mo­-osa­­nienie-wilk-na śnieżnym-pus­tko­wiu-niekończą ę-wy­cie
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Jest bar­dzo wielu ludzi, którzy tak dużo cza­su spędzają pil­nując swe­go zdro­wia, że nie star­cza im już cza­su na cie­sze­nie się życiem. -Josh Billings
jest-bar­dzo-wielu-ludzi-którzy-tak-żo-cza­su-spędzają-pil­nując-swe­go-zdro­wia-że nie star­cza-im już-cza­su-na cie­sze­nie ę
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Miłość to stan wyjątko­wy. Ser­ce bi­je na alarm, wszys­tkie zmysły są w po­goto­wiu, następu­je wówczas jed­nak zaćmienie umysłu. A więc uwaga!  -Magdalena Samozwaniec
miłość-to stan-wyjątko­wy-ser­ bi­-na alarm-wszys­tkie-zmysły-są w po­goto­wiu-następu­-wówczas-jed­nak-zaćmienie-umysłu
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Zaklęcie wy­pełzło ze swe­go leża w głębi dziewiczych ścieżek umysłu i te­raz sie­działo bez­czel­nie w przedmózgo­wiu, podzi­wiało wi­doki i wy­kony­wało psychiczny od­po­wied­nik jedze­nia prażonej kukurydzy. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Już sa­mo zdro­wie jest zwycięstwem. -Thomas Carlyle
już-­mo-zdro­wie-jest zwycięstwem
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Pijąc cudze zdro­wie, psu­jemy własne. -Jerome Klapka
pijąc-cudze-zdro­wie-psu­jemy-własne
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Życz mi zdro­wia, całą resztę osiągnę sam. -dmn292
Życz-mi zdro­wia-całą-resztę-osiągnę-sam
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: doszli do siebie zdro­wieli wy­pełnieni wyszli żywotni  -Cykam
doszli-do siebie-zdro­wieli-wy­pełnieni-wyszli-żywotni 
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Zdro­wy rozsądek to zbiór up­rzedzeń na­bytych do osiem­naste­go ro­ku życia. -Albert Einstein
zdro­wy-rozsądek-to zbiór-up­rzedzeń-na­bytych-do osiem­naste­go-ro­ku-życia
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Człowiek zdro­wy ma zaw­sze mnóstwo rad dla chorego. -Menander
człowiek-zdro­wy- zaw­sze-mnóstwo-rad-dla-chorego
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Da­ry natury Pyszna jak zdro­wa żywność Cu­da miodowe Krys­ty­na Sz. 19.09.2013r. -krysta
da­ry-natury-pyszna-jak zdro­wa-żywność-cu­da-miodowe-krys­ty­na-sz-19092013r
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Są rzeczy, które po pros­tu bez­pie­czniej jest ro­bić w to­warzys­twie mężczyz­ny: wędro­wać nocą przez las, mie­szkać na pus­tko­wiu w szałasie. Często jed­nak oka­zywało się, że można się bez mężczyzn obyć al­bo jed­ne­go zastąpić innym. -Jadwiga Staniszkis
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Trzeźwość a miara, to są naj­ważniej­sze stróże zdro­wia naszego. -Jan Kochanowski
trzeźwość-a miara-to są naj­ważniej­sze-stróże-zdro­wia-naszego
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Cho­remu i od zdro­wych pot­raw brzuch się nadmie. -Mikołaj Rej
cho­remu-i od zdro­wych-pot­raw-brzuch ę-nadmie
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Zdro­wy żeb­rak jest szczęśliw­szy niż cho­ry król. -Arthur Schopenhauer
zdro­wy-żeb­rak-jest szczęśliw­szy-ż-cho­ry-król
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Z wielu po­rażeń je­dynie zdro­wym jest po­rażenie prądem umysłowym. -Tadeusz Fangrat
z wielu-po­rażeń-­dynie-zdro­wym-jest po­rażenie-prądem-umysłowym
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Łat­wo wszys­cy, gdy jes­teśmy zdro­wi, da­jemy dob­re ra­dy chorym. -Terencjusz
Łat­wo-wszys­cy-gdy-jes­teśmy-zdro­wi-da­jemy-dob­re-ra­dy-chorym
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Szczęście po­lega na tym, że ma się dob­re zdro­wie i słabą pamięć. -Ingmar Bergman
szczęście-po­lega-na tym-że  ę-dob­re-zdro­wie-i słabą-pamięć
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Ni­komu zdro­wie nie sma­kuje, aż ja­kiej cho­roby skosztuje. -Saadi z Szirazu
ni­komu-zdro­wie-nie sma­kuje-aż ja­kiej-cho­roby-skosztuje
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Mały niedoj­rzały świat, kiedy się rumienię Ot tak, siedząc, na marze­niach kończąc tylko Byśmy sta­nowi­li za­rodek zdro­wy, silny Byśmy by­li so­bie życiem i tak na zaw­sze blisko Za­rodek, z które­go drze­wo piękne urośnie Wy­da zdro­we owo­ce, owo­ce miłości By korze­nie op­lotły na­wet ziemię całą By każdy kto przechodzi obok, cho­ler­nie zazdrościł Bezzwrot­nie od­dając siebie, so­bie nawzajem Połączyć umysły, ser­ca pozamieniać By mo­je Twoim było, bym żył dzięki Twemu Naj­gor­sza ka­ra mnie spot­kała, Ciebie tu­taj niema. -Bruno
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Nikt nie jest pew­ny życia, mienia i zdro­wia kiedy ob­ra­duje parlament. -Janusz Korwin-Mikke
nikt-nie jest pew­ny-życia-mienia-i zdro­wia-kiedy-ob­ra­duje-parlament
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Błędne mniema­nie można to­lero­wać tam, gdzie zdro­wy rozsądek jest gotów je zwalczyć. -Thomas Jefferson
błędne-mniema­nie-można-to­lero­wać-tam-gdzie-zdro­wy-rozsądek-jest gotów- zwalczyć
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Pow­szechnie uz­na­wano, że mias­to jest bar­dzo zdro­we. Niewiele za­razków pot­ra­fiło tu przetrwać. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
pow­szechnie-uz­na­wano-że mias­to-jest bar­dzo-zdro­we-niewiele za­razków-pot­ra­fiło- przetrwać
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Kon­takt nie jest możli­wy wszędzie tam, gdzie zdro­wy ro­zum zaśle­pia fa­natyczna ideologia. -Manuela Gretkowska
kon­takt-nie jest możli­wy-wszędzie-tam-gdzie-zdro­wy-ro­zum-zaś­pia-fa­natyczna-ideologia
I ludzi W zdro­wiu Cytaty: Dlacze­go w służbie zdro­wia na wszys­tko bra­kuje pieniędzy ? Bo każdy pac­jent jest im drogi... -bystry.76
dlacze­go-w służbie-zdro­wia-na wszys­tko-bra­kuje-pieniędzy-bo-każdy-pac­jent-jest im drogi