I możli­wość Cytaty

Go to Gemtracks Beats
I możli­wość Cytaty:
wol­ność-to możli­wość-wy­boru-każde og­ra­nicza­nie-możli­woś-te­go-wy­boru-to działania-prze­ciw­ko-wol­noś-~pa­weł
I możli­wość Cytaty: Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji. -Maria Dąbrowska
książka-i możli­wość-czy­tania-to ­den-z naj­większych-cudów-ludzkiej-cywilizacji
I możli­wość Cytaty: Za­nim od­niesiesz suk­ces mu­sisz zaak­cepto­wać możli­wość porażki. -Terry Goodkind
za­nim-od­niesiesz-suk­-mu­sisz-zaak­cepto­wać-możli­wość-porażki
I możli­wość Cytaty: Mąż zaw­sze ma tę możli­wość, aby mieć os­tatnie słowo: może pro­sić o przebaczenie. -Noel Coward
mąż-zaw­sze- tę możli­wość-aby mieć-os­tatnie-słowo-może-pro­ć-o przebaczenie
I możli­wość Cytaty: Jedną z za­let ak­tor­stwa jest możli­wość przeżywa­nia cudze­go życia bez płace­nia ce­ny za nie. -Robert De Niro
jedną-z za­let-ak­tor­stwa-jest możli­wość-przeżywa­nia-cudze­go-życia-bez-płace­nia-­ny-za nie
I możli­wość Cytaty: Życie rzad­ko da­je nam możli­wość wy­boru między prawdą a fałszem, bez wszys­tkich od­cieni sza­rości między nimi. -Nora Roberts
Życie-rzad­ko-da­-nam-możli­wość-wy­boru-między-prawdą-a fałszem-bez-wszys­tkich-od­cieni-sza­roś-między-nimi
I możli­wość Cytaty:
jes­teśmy-niczym-łow­ca-i ofiara-w jed­nym-sa­mi de­cydu­jemy-o naszym-lo­sie-możli­wość-wy­boru- to naj­większa-wol­ność
I możli­wość Cytaty: Chcąc pochwa­lić się czymś zaw­cza­su, tra­cimy możli­wość pochwa­lenia się tym na koniec. -qches
chcąc-pochwa­lić ę-czymś-zaw­cza­su-tra­cimy-możli­wość-pochwa­lenia ę-tym-na koniec
I możli­wość Cytaty: Wol­ność jest wte­dy, gdy nie ma nic do stra­cenia. Za­nim to usłyszałam, sądziłam, że wol­ność to możli­wość pójścia na ba­sen w cza­sie menstruacji. -Marian Keyes
wol­ność-jest wte­dy-gdy-nie  nic-do stra­cenia-za­nim to usłyszałam-sądziłam-że wol­ność-to możli­wość-pójścia
I możli­wość Cytaty: Nie sądzę, by można było nap­ra­wić każdy związek. Nie wiem, czy się da, ale wiem, że jeśli is­tnieje ta­ka możli­wość, to szcze­ra roz­mo­wa ze sobą mu­si być te­go początkiem. -MyArczi
I możli­wość Cytaty: Je­dynie ludzie ak­tywni oraz ich zmysł wal­ki i bez­względność pchają życie do przo­du, ale tyl­ko ludzie bier­ni, ich cier­pli­wość i dob­roć pod­trzy­mują je i spra­wiają, że jest możli­we i do zniesienia. -Ivo Andrić
I możli­wość Cytaty: Po­litycznie, niedorzecznie.. znów bo­ryka­my się ze złowie­szczą in­ter­pre­tacją zza wschod­niej kurtyny.. zag­rożeniem nie jest tar­cza.. a miecz, dla­tego te­go ty­pu bzdu­ry, chy­ba nazwę pa­radok­sem prezerwatywy.. bo ta też w is­to­cie ma chro­nić, a zaw­sze is­tnieje możli­wość os­karżenia jej o gwałt. -dark smurf
I możli­wość Cytaty: Gdy się nic nie ro­bi, a za­rabia śred­nio 5 tysięcy, To wrażli­wość za­nika, a pycha i chci­wość ro­zum męczy. -fyrfle
gdy ę-nic-nie ro­bi-a za­rabia-śred­nio-5 tysięcy-to-wrażli­wość-za­nika-a pycha-i chci­wość-ro­zum-męczy
I możli­wość Cytaty: Szcze­rość,spra­wied­li­wość, uczci­wość.. to cechy na które stać nielicznych, jak wielu każdy sam wie najlepiej... -starry night
szcze­rośćspra­wied­li­wość-uczci­wość-to cechy-na które-stać-nielicznych-jak wielu-każdy-sam-wie-najlepiej
I możli­wość Cytaty: Cy­wili­zac­ja na wszel­kie możli­we spo­soby kształtu­je oso­bowości. Po to tyl­ko, by je po­tem wszel­ki­mi możli­wymi spo­soba­mi zwal­czać i pognębić. -Natsume Soseki
cy­wili­zac­ja-na wszel­kie-możli­we-spo­soby-kształ­-oso­bowoś-po to tyl­ko-by  po­tem-wszel­ki­mi-możli­wymi-spo­soba­mi
I możli­wość Cytaty: Jes­tem praw­domówny. Cho­ciaż ak­ceptuję u in­nych ich wer­sje rzeczy­wis­tości. Myślę, że na tym po­lega pier­wsza i pod­sta­wowa wol­ność: możli­wość tworze­nia włas­nej rzeczy­wis­tości na pod­sta­wie wszel­kich dostępnych prawd. -Josephine Hart
I możli­wość Cytaty: - Słonecznie mi, ba­jecznie i kolorowo, cicho i słod­ko, wręcz odjazdowo. - Możli­we, możli­we - grzmi głos spod ziemi, że jes­teśmy dla siebie stworzeni. Ty wy­raźna, won­na i pełna barw, a mnie nie ma. Cały jes­tem z tła. -Gaia
I możli­wość Cytaty: Między dwo­ma skraj­nościami wi­si cien­ka zasłona.De­likat­na, przez­roczys­ta, żeby nas os­trzec lub po­cie­szyć.Czu­jesz niena­wiść, ale gdy spoj­rzysz przez zasłonę, dos­trzeżesz możli­wość miłości.Jes­teś smut­ny , ale po dru­giej stro­nie możesz zo­baczyć ra­dość. Ideal­ny porządek i kom­plet­ny bałagan - wszys­tko zmienia się tak szyb­ko, w mgnieniu oka. -Cecelia Ahern
I możli­wość Cytaty: Ale nap­rawdę tym, cze­go duch świata od nas ocze­kuje, nie jest wca­le spra­wied­li­wość, ale życzli­wość dla bliźnich, przy­jaźń i miłosier­dzie, a wiec ta­kie ja­kości, których ze spra­wied­li­wości niepo­dob­na wyprowadzić  -Leszek Kołakowski
I możli­wość Cytaty: Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem…  -Tyska1990.07
I możli­wość Cytaty: Po możli­we nie war­to wy­ciągać ręki. -Włodzimierz Pietrzak
I możli­wość Cytaty: Szkoła to więzienie z możli­wością dokształcania. -Robertson Davies
szkoła-to więzienie-z możli­wośą-dokształcania
I możli­wość Cytaty: Sen często by­wa je­dyną możli­wością rewanżu. -MyArczi
sen-często-by­wa-­dyną-możli­wośą-rewanżu
I możli­wość Cytaty: Nie ma rzeczy bo­gat­szej w możli­wości od próżni. -Stanisław Lem
nie- rzeczy-bo­gat­szej-w możli­woś-od próż
I możli­wość Cytaty: Ludzie, których kocha­my, są szki­cami do możli­wych obrazów. -Hugo Hofmannsthal
ludzie-których-kocha­my-są szki­cami-do możli­wych-obrazów
I możli­wość Cytaty: co dzień od­kry­wać no­we gwiaz­dy na niebie możli­wości -- szczęście. -thrillofit
co dzień-od­kry­wać-no­we-gwiaz­dy-na niebie-możli­woś-szczęście
I możli­wość Cytaty: Zu­pełnie szcze­ra spo­wiedź możli­wa jest tyl­ko przed Bogiem. -Mikołaj Gogol
zu­pełnie-szcze­ra-spo­wiedź-możli­wa-jest tyl­ko-przed-bogiem
I możli­wość Cytaty: We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. -kbmars
we­getac­ja-ut­ra­-wszel­kich-możli­woś-życia-w ocze­kiwa­niu-na śmierć
I możli­wość Cytaty: Mod­litwa jest naj­silniej­szą możli­wością nasze­go działania. -Karol de Foucauld
mod­litwa-jest naj­silniej­szą-możli­wośą-nasze­go-działania
I możli­wość Cytaty: Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. -L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator
I możli­wość Cytaty: To, cze­go szu­kasz, znaj­dziesz w os­tatnim spośród możli­wych miejsc. -Artur Bloch
to-cze­go-szu­kasz-znaj­dziesz-w os­tatnim-spośród-możli­wych-miejsc
I możli­wość Cytaty:
sa­mi-od­da­jemy-mocpo­mysłów-możli­woś-wol­noś-i wiary- ~pa­weł-rychlica 
I możli­wość Cytaty: Spra­wied­li­wość to praw­da w akcji. -Joseph Joubert
spra­wied­li­wość-to praw­da-w akcji
I możli­wość Cytaty: Spra­wied­li­wość jest niesprawiedliwością. -Jan Twardowski
spra­wied­li­wość-jest niesprawiedliwośą
I możli­wość Cytaty: Hi­pok­ryzja to wstyd­li­wość łajdaka. -Demostenes
hi­pok­ryzja-to wstyd­li­wość-łajdaka