I nie stwarza W nim No­wych Cytaty

I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Nie­szczęście właści­wie nie zmienia cha­rak­te­ru i nie stwarza w nim no­wych rysów, ale uwy­puk­la je­dynie pre­dys­po­zyc­je z daw­na w nim istniejące. -Stefan Zweig


nie­szczęście-właś­wie-nie zmienia-cha­rak­te­ru-i nie stwarza-w nim-no­wych-rysów-ale-uwy­puk­-­dynie-pre­dys­po­zyc­
I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Nieszczęście właściwie nie zmienia charakteru i nie stwarza w nim nowych rysów, ale uwypukla jedynie predyspozycje z dawna w nim istniejące. -Stefan Zweig


nieszczęście-właściwie-nie-zmienia-charakteru-i-nie-stwarza-w-nim-nowych-rysów-ale-uwypukla-jedynie-predyspozycje-z-dawna-w-nim-istnieją
I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Bóg stwarza człowieka, jak morze stwarza kontynenty: cofając się.... -Friedrich Holderlin


bóg-stwarza-człowieka-jak-morze-stwarza-kontynenty-cofając-ę
I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Trze­ba mi no­wych skrzy­deł, no­wych dróg potrzeba. -Juliusz Słowacki


trze­ba-mi no­wych-skrzy­deł-no­wych-dróg-potrzeba
I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: ciągną za rzęsy pa­letą barw nęcą kąpią w aromatach kruszą zmarzliny zgrzy­ty niejasne uśmie­chają twarze nim skaleczysz i życie zakończysz po­myśl o pięknie bo nie bez przyczyny kol­ca­mi straszą ususzo­ne szczęście smu­tek łza­wych ogrodów   -Papużka


I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Sza­cunek? Nie cier­pię te­go słowa. Pew­nie dla­tego że na tym świecie trze­ba sza­nować niewłaści­wych ludzi z niewłaści­wych powodów. -Melina Marchetta


sza­cunek-nie-cier­pię-te­go-słowa-pew­nie dla­tego-że na tym-świecie-trze­ba-sza­nować-niewłaś­wych-ludzi-z niewłaś­wych
I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół. -Terry Pratchett


I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Na­tura nie zno­si zakłóceń wy­miaro­wych, więc od­dziela je spraw­nie, żeby nie de­ner­wo­wały ludzi. Na­tura, trze­ba przyz­nać, nie zno­si wielu rzeczy, w tym próżni, statków o naz­wie „Ma­rie Ce­les­te” i kluczy do­cis­ko­wych do wier­ta­rek elektrycznych. -P » Terry Pratchett » Piramidy


I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Alkohol nic nie stwarza tylko potęguje. -Kazimierz Brandys


I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Al­ko­hol nic nie stwarza, tyl­ko potęguje. -Kazimierz Brandys


al­ko­hol-nic-nie stwarza-tyl­ko-potęguje
I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Niech chłop­cy zro­zumieją, że czys­tość jest rzeczą męską. Daj­cie im pełnię zdro­wych zajęć, a w ten sposób naj­le­piej po­możecie im poz­być się brud­nych myśli i niewłaści­wych nawyków. -Robert Baden-Powell


I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Mądry człowiek nie cze­ka na okaz­je - sam je stwarza. -Francis Bacon


mądry-człowiek-nie cze­ka-na okaz­- sam- stwarza
I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Nędza stwarza równość. -Iwan Turgieniew


I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Jeśli posiadanie wiedzy stwarza problemy, nie jest rzeczą ignorancji ich rozwiązywanie. -Isaac Asimov


jeśli-posiadanie-wiedzy-stwarza-problemy-nie-jest-rzeczą-ignorancji-ich-rozwiązywanie
I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Błoto stwarza czasem pozory głębi. -Stanisław Jerzy Lec


I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Niekiedy do­piero ka­ra stwarza poczu­cie winy. -Leszek Kumor


niekiedy-do­piero-ka­ra-stwarza-poczu­cie-winy
I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Mały dług stwarza dłużnika, duży wroga. -Publiusz Syrus


mały-dług-stwarza-dłużnika-ży-wroga
I nie stwarza W nim No­wych Cytaty: Pil­nując czy­jegoś no­sa stwarza­my so­bie problemy. -MyslacaWierszem


pil­nując-czy­jegoś-no­-stwarza­my-so­bie-problemy