I nieraz Trwogi Gdy Cytaty

I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: FYR­FLE­RYK WIEKU ŚREDNIEGO Mi­mo wieku, pier­wszych zmar­szczek i nieraz trwogi Gdy dzień i noc dzieci i wnu­ki kują jak rogi Ty twar­do stąpasz nie do­puszczasz do zamętu I wciąż z ape­tytem a bez wstrętu Ener­gicznie na pa­gony win­du­jesz nogi  -fyrfle


I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Wiesz, nieraz myślę so­bie, że to lek­ka prze­sada gdy mil­cze­nie przys­tra­jamy złotem. Po cza­sie może się oka­zać, że ta cisza, to tyl­ko zar­dze­wiała blacha, niemająca nic wspólne­go ze złotem. Wiem, nieraz bra­kuje słów szczególnie gdy myśli zap­rzątnięte...aczkol­wiek złoto jest szlachet­ne i wy­daje się dużym nietak­tem gdy nim za­tyka­my dziury niez­reczne­go mil­cze­nia lub ciszy pow­stałej w wy­niku niekon­tro­lowa­nego wybuchu. -motylek96


I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Z trwogi narodu rzadko rodzi się tchórz. -Stanisław Jerzy Lec


I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Umysł porusza się w przedziwnym świecie, złożonym z trwogi i ekstazy. -Georges Bataille


umysł-porusza-ę-w-przedziwnym-świecie-złożonym-z-trwogi-i-ekstazy
I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Czy te­lepa­tia na pew­no is­tnieje?, bo gdy nieraz po­myślę o sios­trze, to ona za chwilę już dzwoni... -Niusza


czy-te­lepa­tia-na pew­no-is­tnieje-bo gdy-nieraz-po­myślę-o sios­trze-to ona-za chwilę-już-dzwoni
I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Nie wtedy kocha się ludzi, gdy się zamyka oczy na ich prawdę; kocha się ich wtedy, gdy zmierzywszy ich małość i podłość umie się przejść ponad ta nędzą i odkryć ten łut szczerego złota, jaki jest w nich ukryty, zatopiony nieraz w oceanie błota. -Daniel Rops


I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: By­wa pi­jany nieraz moc­no sponiewierany. -Bujak Bogusław


by­wa-pi­jany-nieraz-moc­no-sponiewierany
I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Nieświadomość sprawia nieraz to samo co wyrachowanie. -Honore de Balzac


nieświadomość-sprawia-nieraz-to-samo-co-wyrachowanie
I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Słowa są nieraz plotkarkami naszych myśli. -Magdalena Samozwaniec


I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Bo piękna śmierć war­ta nieraz całego życia. -Wiesław Myśliwski


bo piękna-śmierć-war­-nieraz-całego-życia
I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Nieświado­mość spra­wia nieraz to sa­mo co wyrachowanie. -Honoré de Balzac


nieświado­mość-spra­wia-nieraz-to ­mo-co wyrachowanie
I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Naj­bar­dziej wy­mow­ne by­wa nieraz milczenie. -Bujak Bogusław


naj­bar­dziej-wy­mow­ne-by­wa-nieraz-milczenie
I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Nieraz bar­dzo kręta by­wa dro­ga… do Boga. -Bujak Bogusław


I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Nawet groźnym Bogom nieraz łzawią oczy. -Safona


nawet-groźnym-bogom-nieraz-łzawią-oczy
I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Nieraz z miłości rodzi się dużo potworności. -Bujak Bogusław


I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Słowa są nieraz plot­karka­mi naszych myśli. -Magdalena Samozwaniec


słowa-są nieraz-plot­karka­mi-naszych-myśli
I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Z obcymi mówi się nieraz najszczerzej, najintymniej. -Anna Kowalska


z-obcymi-mówi-ę-nieraz-najszczerzej-najintymniej
I nieraz Trwogi Gdy Cytaty: Elegancki konwenans polega nieraz - na lekceważeniu konwenansu. -Daniel Zgliński


elegancki-konwenans-polega-nieraz-na-lekceważeniu-konwenansu