I po­pularną Postać Cytaty

I po­pularną Postać Cytaty: Chciałbym mieć ko­goś, kto byłby przy­jacielem Ada­ma Małysza - człowieka, a nie widział we mnie tyl­ko gwiazdę, wiel­kiego spor­towca i po­pularną postać. -Adam Małysz


chciałbym-mieć-ko­goś-kto-byłby-przy­jacielem-ada­-małysza- człowieka-a nie widział-we mnie-tyl­ko-gwiazdę-wiel­kiego-spor­towca
I po­pularną Postać Cytaty: Filozofia - to współczesna postać bezwstydu. -Albert Camus


filozofia-to-współczesna-postać-bezwstydu
I po­pularną Postać Cytaty: Lenistwo przywdziewa najdziwniejsze maski. Niekiedy przybiera nawet postać pracowitości. -Michel Perrin


lenistwo-przywdziewa-najdziwniejsze-maski-niekiedy-przybiera-nawet-postać-pracowitoś
I po­pularną Postać Cytaty: Małżeństwo jest niewol­nic­twem, które­mu na­dano bar­dziej cy­wili­zowaną postać. -Albert Einstein


małżeństwo-jest niewol­nic­twem-które­mu-na­dano-bar­dziej-cy­wili­zowaną-postać
I po­pularną Postać Cytaty: Może w każdym życiorysie obok działających w nim osób musi uczestniczyć znana tajemnicza siła, postać mało symboliczna, która przybywa na pomoc nie wzywana. -Anonim


może-w-każdym-życiorysie-obok-działających-w-nim-osób-musi-uczestniczyć-znana-tajemnicza-ła-postać-ło-symboliczna-która-przybywa-na-pomoc
I po­pularną Postać Cytaty: To nie postać urzeczywistnia się w aktorze, lecz aktor urzeczywistnia się w swej postaci. -Jean Paul Sartre


to-nie-postać-urzeczywistnia-ę-w-aktorze-lecz-aktor-urzeczywistnia-ę-w-swej-postaci
I po­pularną Postać Cytaty: Jesteśmy jedynie zagubionymi dziećmi na nieprzewidywalnej karuzeli życia - ale zawsze mamy możliwość przedzierzgnięcia się w dowolną, pełną magii postać i wiatr znów zacznie hulać smagając nas po roześmianej twarzy. -Anonim


I po­pularną Postać Cytaty: Niektóre kro­wy święte by być chciały ale z gołym cyckiem po dro­gach latały by pod gołym niebem Świętą zostać zaw­sze trze­ba mieć Aniel­ską postać. -Sokrates


niektóre-kro­wy-święte-by być-chciały-ale-z gołym-cyckiem-po-dro­gach-latały-by-pod-gołym-niebem-Świętą-zostać-zaw­sze-trze­ba-mieć
I po­pularną Postać Cytaty: kiedy do­tykam cię myślą przy­mykam powieki widzę par­kową ławkę pochy­loną postać w zadumaniu z klasą której ja nig­dy nie miałam niejed­nokrot­nie siadam obok lecz tyl­ko w wyobraźni  -Papużka


I po­pularną Postać Cytaty: prze­ciw­ne do starań te co na nie przyk­le­jone męki do kan­cików ust kiedy mil­czą pod ciężarem obaw chęć protestu wy­cis­ka z piersi rozczarowanie źle sformułowane przy­bierają od­wrotną postać lu­bię początki o waszych imieniach oczyszczona wciąż łechcąc życiem  -Papużka


I po­pularną Postać Cytaty: Miłość to naturalne źródło, płynące zrazu łożyskiem z mchu, kwiatów i żwiru, później jako strumień, jako rzeka zmienia swój charakter i postać z każdą falą i wpada do niezmiernego oceanu, w którym miałkie dusze widzą monotonię, gdy wielkie topią się w niej w wiekuistej zadumie. -Honore de Balzac


I po­pularną Postać Cytaty: Wszystko bowiem, co przesadzone, przeciwne jest zamiarowi teatru, którego przeznaczeniem, jak dawniej tak i teraz, było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piętno. -William Shakespeare


I po­pularną Postać Cytaty: w ob­liczu trud­ności przy­gasa wyobraźnia kur­czy się jej piękna postać a roz­wle­ka ta co ma wiel­kie oczy jak dziury w swet­rze leciwym na głowie koszmar i w niej hor­ro­ry ob­gry­zają paznokcie co­raz częściej połyka codzienność zwra­cając niczym odpadki te zat­roska­ne twarze i smut­kiem wy­pełnione serca i jak tu ima­ginac­ji nie obrazić prze­cież nie da się wyżyć z marzeń  -Papużka


I po­pularną Postać Cytaty: Wysłuchuję się w ciszę - i słyszę bi­cie Twe­go serca. Przy­tu­lam się do ściany - i czuję kształt Twe­go ciała. Za­my­kam oczy - i widzę Twoją postać. Całuję kwiaty - mają smak Twoich ust. Do­ty­kam poręczy - i czuję ciepło Twej dłoni. Za­nurzam twarz w po­duszkę - ma za­pach Twoich włosów. Za­ty­kam uszy - i słyszę jak mówisz:


I po­pularną Postać Cytaty: za­mykam się w prześcieradle od końcówek włosów po bar­wione pal­ce u stóp każdą dziurę sta­ram się zakryć za­mienić w jak naj­mniej­szą postać wte­dy kiedy naj­bar­dziej tęsknię chcę być naj­bliżej wspomnień wy­puszczam z siebie powietrze które zgro­madziłam na wszel­ki wy­padek kiedy byłeś uśmie­cham się tak jak zaw­sze te­go chciałeś będę tak trwać póki nie zab­raknie mi  powietrza do wzięcia głębo­kiego oddechu ob­ce­go już po­wiet­rza zza przykrycia ob­cej rzeczywistości zim­ne­go życia bez ciebie  -dooorotis


I po­pularną Postać Cytaty: Od­da os­tatni kęs, uwierz jest ta­ka postać Kwin­te­sen­cja człowie­czeństwa w osobie Mały chłopiec, które­mu nie wiele los dał Lecz też nie zat­ruł wbi­jając w ser­ce kolec Wszys­cy za­tonięci w ma­terial­nym buszu Nikt nie pot­ra­fiłby choćby popatrzeć W stronę pot­rze­bujące­go, te­go bez ruchu Leżące­go, uwięzione­go jak­by w klatce Pou­cza je­den z dru­gim, je­den z dru­gim tak na prawdę Nic nie war­te jed­nos­tki, py­tające tylko Autorów o treści uk­ry­te na kartce Między wier­sza­mi, myślą, że coś widzą. -Bruno