I schłodzę Płynącą Krew Cytaty

I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Które­goś dnia ugaszę ciepło ser­ca i schłodzę płynącą krew, które­goś dnia gdy już zro­zumiem że dob­re chęci nie czy­nią ze mnie dob­rej oso­by. Że mi­mo wszys­tkich sta­rań jes­tem zat­ru­tym kwiatem, który po­winien do­gory­wać w odo­sob­nieniu, bez­pie­czny od świata i poczu­cia wi­ny, gdy ko­lej­ny raz ktoś próbując dot­knąć płatków, pa­da bez czu­cia na ziemię. -Arisa


I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego.Księga Rodzaju 9,6. -Biblia


jeśli-kto-przeleje-krew-ludzką-przez-ludzi-być-przelana-krew-jegoksięga-rodzaju-96
I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Życie zależy od krwi. Krew jest siedzibą duszy; toteż jedynym zadaniem tego świata jest wytwarzać nieustannie krew. -Francois Rabelais


Życie-zależy-od-krwi-krew-jest-siedzibą-duszy-toteż-jedynym-zadaniem-tego-świata-jest-wytwarzać-nieustannie-krew
I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Przyjemność życia jest przyjemnością płynącą z ćwiczenia duszy; to jest bowiem prawdziwe życie. -Arystoteles


przyjemność-życia-jest-przyjemnośą-płynącą-z-ćwiczenia-duszy-to-jest-bowiem-prawdziwe-życie
I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Twórczość bywa rekompensatą, choć czasem bardzo utajoną, z bardzo skrywanych braków i utrat płynącą jak z podziemnego źródła... -Maria Dąbrowska


twórczość-bywa-rekompensatą-choć-czasem-bardzo-utajoną-z-bardzo-skrywanych-braków-i-utrat-płynącą-jak-z-podziemnego-źródła
I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Istnieje dwojaka śmiałość: śmiałość płynąca z wyższości i śmiałość zrodzona z ciasnoty umysłu. -Karol Marks


istnieje-dwojaka-śmiałość-śmiałość-płynąca-z-wyższoś-i-śmiałość-zrodzona-z-ciasnoty-umysłu
I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Spoj­rzał w za­myśle­niu na ciemną, płynącą wodę i przyszło mu do głowy, że życie jest jak rze­ka. Niektórzy żeg­lo­wali na niej po­woli, in­ni szyb­ko, jeszcze in­ni przew­ra­cali się ra­zem z łodzią. -Tove Jansson


I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Twórczość by­wa re­kom­pensatą, choć cza­sem bar­dzo uta­joną, z bar­dzo skry­wanych braków i ut­rat płynącą jak z podziem­ne­go źródła. -Maria Dąbrowska


twórczość-by­wa-re­kom­pensatą-choć-cza­sem-bar­dzo-uta­joną-z bar­dzo-skry­wanych-braków-i ut­rat-płynącą
I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Przy­jem­ność życia jest przy­jem­nością płynącą z ćwicze­nia duszy; to jest bo­wiem praw­dzi­we życie. -Arystoteles


przy­jem­ność-życia-jest przy­jem­nośą-płynącą-z ćwicze­nia-duszy-to jest bo­wiem-praw­dzi­we-życie
I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Życie jak krucha bańka Rozpływa się w powietrzu Nik­nie jak łza Płynąca w stru­gach deszczu Nim się obejrzysz Znik­nie po cichu Zab­ra­na w ogniu Jed­nocześnie małym płomyku  -Mitria


Życie-jak krucha-bańka-rozpływa ę-w powietrzu-nik­nie-jak łza-płynąca-w stru­gach-deszczu-nim ę-obejrzysz-znik­nie-po cichu
I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Krew to osob­li­wy płyn. -Johann Wolfgang Goethe


I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Krew to osobliwy płyn. -Johann Wolfgang Goethe


I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Łzy to krew serca... -patka5463


I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Krew! To po­win­no być wewnątrz. -Woody Allen


krew-to po­win­no-być-wewnątrz
I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Zapadła cisza gęsta jak krew. -Jonathan Carroll


I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Krew pokonanych zmienia często barwy zwycięzcy. -Stanisław Jerzy Lec


krew-pokonanych-zmienia-często-barwy-zwycięzcy
I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Najkrwawsza to tragedia, gdy krew zalewa widzów. -Stanisław Jerzy Lec


I schłodzę Płynącą Krew Cytaty: Dobre uczynki odświeżają krew i przynoszą szczęśliwe sny. -Panati


dobre-uczynki-odświeżają-krew-i-przynoszą-szczęśliwe-sny