I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Wszys­tko sta­je się trud­ne, kiedy się chce po­siadać różne rzeczy, no­sić je ze sobą i mieć je na włas­ność. A ja tyl­ko pat­rzę na nie, a od­chodząc sta­ram się zacho­wac je w pamięci. -Tove Jansson
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Nie daj­my się zgnębić fa­li błędnych prze­konań, sta­rających się nakłonić nas do swoich rac­ji, iż is­tnieje tyl­ko dob­ro i zło. Człowiek ma wolną wolę a wszys­tko jest dla Człowieka i to on de­cydu­je o swoim lo­sie, nie gwiaz­dy, nie re­ligia czy prze­powied­nie, tyl­ko On sam. -Bruno
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Wszys­cy słyszą: -To ona zos­ta­nie tu­taj. To ona będzie się tobą opieko­wać na sta­rość. Ta, którą tak bar­dzo nienawidzisz. A ja słyszę w głowie: -Tyl­ko ona, bo tyl­ko jej nikt nie pokocha. -kadet777
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: - Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze... -daniello
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Sta­jesz się adap­ta­cyj­nym two­rem, aby tyl­ko iść naj­wy­god­niej­szą w da­nym mo­men­cie drogą. Godząc się na tak wiele za tak niewiele, wbrew wszel­kiej na­turze przes­ta­jesz sa­mo sta­nowić o sobie. W tej grze umysłowych po­zorów zechciej uwie­rzyć, że to in­ni będą sta­nowić o twoim życiu i tożsamości. Ty zaś będziesz ma­rionetką te­go teat­ru życia. [ od przy­jaciela Piotr ]  -Sol 8
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Nas­taw się, że życie da ci w dupę, tyl­ko nie nad­sta­wiaj się zbyt często. -Forrest Gump
nas­taw-ę-że życie-da  w dupę-tyl­ko-nie nad­sta­wiaj ę-zbyt-często
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: odetchnij bieg­niesz przed siebie i klniesz tak dziw­nie i głucho tyl­ko cisza prze­biera się w damę zakłada czar­ne rzęsy i brwi w zwiew­nym krwi ko­lorze szlaf­ro­ku przep­la­ta się z wes­tchnieniem by­le zakląć ten mo­ment od­da­nia na wieki gdy sta­nie się dzi­kim wspom­nieniem zos­ta­nie tyl­ko sze­lest liści niosących his­to­rie gdzieś w zapomnienie  -jesienna mgła
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: By­cie naj­lep­szym jest ta­kie sa­mo jak by­cie śred­nim, a to jest tak sa­mo jak by­cie naj­gor­szym. To wszys­tko tyl­ko sta­ny by­tu. Liczy się to, jak da­na oso­ba czu­je się w swoim sta­nie i cze­mu się w nim znajduje. -Cecelia Ahern
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Noc­ne widoki Ulicą przechadzająca się sta­ruszka z obłędem w oczach. Ub­ra­na w krwistą sukienkę ob­leczoną w płaszcz sza­rości niecodzien­nej bez guzików. Szpil­ki ma­lino­we, sta­romod­ny ka­pelusz, rzęsy doczepiane i tyl­ko star­szej Pa­ni wspom­nienia mącące w rozumie przyćmiewają uliczne latarnie. -LunaLove
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi. -Karol Kurpiński
wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: W ak­tor­stwie trze­ba mieć przed oczy­ma, że nie wol­no grać, tyl­ko sta­rać się być sobą. -Daniel Olbrychski
w ak­tor­stwie-trze­ba-mieć-przed-oczy­-że nie wol­no-grać-tyl­ko-sta­rać ę-być-sobą
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Wiele z te­go, co początko­wo is­tnieje tyl­ko ja­ko wyob­rażenie, sta­je się rzeczywistością. -Giovanni Giacomo Casanova
wiele-z te­go-co początko­wo-is­tnieje-tyl­ko-ja­ko-wyob­rażenie-sta­ ę-rzeczywistośą
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Co­kol­wiek będzie, co­kol­wiek się sta­nie, Jed­no wiem tyl­ko: spra­wied­li­wość będzie, Jed­no wiem tyl­ko: Pol­ska zmartwychwstanie. -Zygmunt Krasiński
co­kol­wiek-będzie-co­kol­wiek ę-sta­nie-jed­no-wiem-tyl­ko-spra­wied­li­wość-będzie-jed­no-wiem-tyl­ko-pol­ska-zmartwychwstanie
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Po­karz mi ból, zer­wij ze mnie cier­pienie duszy, leczę fizycznością. On pat­rzy na mój cień. Na­pawaj mnie, nienormalnością. Do­tyk budzi wstręt, przygnębienia On mnie do­tyka, zmusza Pat­rzę, roz­pa­lam spojrzenia Nie jest tak, źle, gdy się nie trze­ba ruszać Czuję tyl­ko za­pach potu, On nie przes­ta­je, tak tracę wspomnienia. Nie jes­tem w sta­nie sta­wiać kroków. Od­bu­duj mo­je marzenia. -Sherrmenise
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Człowieko­wi godzi się sta­rać tyl­ko o taką wiedzę, która jest na miarę je­go zdolności. -Arystoteles
człowieko­wi-godzi ę-sta­rać-tyl­ko-o taką-wiedzę-która-jest na miarę-­go-zdolnoś
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Pa­da deszcz ale o deszczu pi­sać nie wy­pada to są prze­cież tyl­ko łzy Na­tury Mat­ki . Plot­karka fa­natyczka mogłaby po raz ko­lej­ny pie­chotą powędro­wać do ra­ju sko­jarzeń , bo­wiem choćby na pozór tyl­ko niewin­na cieka­wość bar­dzo często sta­je się tym pier­wszym schod­kiem pro­wadzącym nas do piekła nadinterpretacji  -natalia(__ups
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Jak da­leko od­szedłeś od pros­te­go kub­ka z jed­nym uchem od sta­rego stołu ze zwykłą ceratą od wzrusze­nia nie na niby od sensu od podzi­wu nad światem od te­go co na­gie a nie rozebrane od te­go co wiel­kie nie tyl­ko z da­leka ale i z bliska od ta­jem­ni­cy nie wykłada­nej na talerz od mat­ki która pat­rzyła w oczy żebyś nie kłamał od pacierza od Pol­ski z raną ty sta­ry koniu  -Jan Twardowski
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Ze sta­nu dos­ko­nałości nie wie­dzie żad­na dro­ga w przyszłość; osiągnąwszy dos­ko­nałość można się tyl­ko cofnąć. -Carl Gustav Jung
ze sta­nu-­ko­nałoś-nie wie­dzie-żad­na-dro­ga-w przyszłość-osiągnąwszy-­ko­nałość-można ę-tyl­ko-cofnąć
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Em­pa­tii nie da się wyu­czyć - trze­ba zro­zumieć jej pod­sta­wy, tak by nie była tyl­ko ko­lej­nym niez­ro­zumiałym uczu­ciem z wielu. -Krio
em­pa­tii-nie da ę-wyu­czyć- trze­ba-zro­zumieć-jej-pod­sta­wy-tak-by nie była-tyl­ko-ko­lej­nym-niez­ro­zumiałym-uczu­ciem
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Bóg pat­rzy jak świat się toczy, ob­serwa­tor nie jest ak­to­rem. [ kiedy mówi­my
bóg-pat­rzy-jak świat ę-toczy-ob­serwa­tor-nie jest ak­to­rem- kiedy-mówi­myboże-bo wszys­tko ę-ja­koś-sta­nie-a on tyl­ko
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Sta­rałam się z nim po­roz­ma­wiać. Ale nie z nim czy krzycząc do góry coś od­po­wie nie to tyl­ko echo.....Powraca. -Anulasek
sta­rałam ę-z nim-po­roz­­wiać-ale nie z nim-czy-krzycząc-do góry-coś-od­po­wie-nie to tyl­ko-echopowraca
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Mo­nar­chia jest jak mlecze na łące. Nieważne ile głów się zet­nie, korze­nie tkwią sta­le pod ziemią i tyl­ko cze­kają, by wy­puścić no­we łodygi. -Terry Pratchett
mo­nar­chia-jest jak mlecze-na łą-nieważne ile-głów ę-zet­nie-korze­nie-tkwią-sta­-pod-ziemią-i tyl­ko-cze­kają-by wy­puść
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Sta­rość po­siada te sa­me ape­tyty, co młodość, tyl­ko nie te sa­me zęby. -Magdalena Samozwaniec
sta­rość-po­siada-te ­me-ape­tyty-co młodość-tyl­ko-nie te ­me-zęby
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Re­ligia to nie tyl­ko kościół, do które­go człowiek idzie oka­zyj­nie, aby się po­mod­lić; re­ligia to świat, w którym trze­ba sta­le żyć. -Gilbert Keith Chesterton
re­ligia-to nie tyl­ko-kośół-do które­go-człowiek-idzie-oka­zyj­nie-aby ę-po­mod­lić-re­ligia-to świat-w którym trze­ba-sta­
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: znów Słowa zamilkły w przestrzeni między-myśli i tyl­ko bez znaczenia przysłonić tę lukę sta­rają się spojrzenia. -thrillofit
znów-słowa-zamilkły-w-przestrzeni-między-myśli-i-tyl­ko-bez-znaczenia-przysłonić-tę lukę-sta­rają-ę-spojrzenia
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Gdy
gdy-kochan­ka-sta­ ę-tyl­ko-żoną-miłość-umiera-dbaj­my więc-by nasze-żony-były-też-kochankami
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Kocha­ny nieznajomy Poz­najmy się. Zaczniemy od pod­sta­wowych in­formac­ji. Lub mnie zaskoczysz? I na­piszesz, że po­rywasz mnie gdzieś gdzie jeszcze nie byłam. Zet­rzesz łzę, która toczy się po po­liczku. Ja nie chcę cze­goś zna­nego Chcę poczuć coś cze­go jeszcze nie czułam. Wiesz, bo to wszys­tko mnie prze­ras­ta, pot­ra­fię dać Ci ra­dość i ja dam. Tyl­ko na­maluj na mo­jej twarzy uśmiech. Tyl­ko o ty­le proszę. -chrupcia
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Sta­ram się nie przej­mo­wać złymi chwi­lami w moim życiu. Jed­nak to trud­ne, gdy jest się cho­ler­nie wrażliwą osobą, która przej­mu­je się wszys­tkim ze zdwo­joną siłą. Jes­tem tyl­ko człowiekiem, z dnia na dzień się nie zmienię. Ale war­to próbować. -Zielona15
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Co to za dur­ny in­styn­kt każe ludziom zaw­sze ocze­kiwać, że coś się sta­nie? Wys­tar­czy tyl­ko zacząć his­to­rię o ja­kimś człowieku czy o psie, a coś ko­nie­cznie mu­si się stać. -John Irving
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Sta­wiam niez­liczo­ne nies­to­sow­ne py­tania. Gdy­bym tyl­ko zdołał przed­rzeć się przez ten las. -W » Ludwig Wittgenstein » Uwagi różne
sta­wiam-niez­liczo­ne-nies­to­sow­ne-py­tania-gdy­bym tyl­ko-zdołał-przed­rzeć ę-przez-ten-las
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Pier­wszym obo­wiązkiem człowieka jest pra­cować. Tyl­ko przez pracę sta­je się oby­wate­lem użytecznym. -Stanisław Staszic
pier­wszym-obo­wiązkiem-człowieka-jest pra­cować-tyl­ko przez-pracę-sta­ ę-oby­wate­lem-użytecznym
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Każdy człowiek ma pra­wo do po­pełnienia błędów,ale tyl­ko ten,który je ro­zumie i sta­ra się nap­ra­wić zasługu­je na drugą szansę. -madziulllka2003
każdy-człowiek- pra­wo-do po­pełnienia-błędówale-tyl­ko-tenktóry- ro­zumie-i sta­ra ę-nap­ra­wić-zasługu­-na drugą-szansę
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Ludzie są w sta­nie wy­baczyć in­nym wszys­tko, tyl­ko nie sukces. -Aga250909
ludzie-są w sta­nie-wy­baczyć-in­nym-wszys­tko-tyl­ko-nie sukces
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Sta­rość nie jest niczym in­nym, jak tyl­ko powtórze­niem wieku dziecięcego. -Arystoteles
sta­rość-nie jest niczym-in­nym-jak tyl­ko-powtórze­niem-wieku-dziecięcego
I tyl­ko To się Sta­nie Cytaty: Tyl­ko naj­bliz­si ludzie sa w sta­nie udo­wod­nic nam nasza samotnosc. -Charlotka
tyl­ko-naj­bliz­-ludzie- w sta­nie-udo­wod­nic-nam-nasza-samotnosc