I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty

I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę. /usłyszane  -impolite


jak ę-ko­goś-kocha-to trze­ba-o niego-wal­czyć-na­wet jak sta­wia-opór-trze­ba scho­wać-dumę-do kie­sze­-i wy­ągnąć
I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Ciągnąć długo, ciągnąć silnie, ciągnijmy wszyscy razem. -Charles Dickens


ciągnąć-długo-ągnąć-silnie-ągnijmy-wszyscy-razem
I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Mam wrażenie, że to hasło ob­ro­ny Pol­ski jest jak gdy­by potężnym łańcuchem, który jest jed­nym końcem przyt­wier­dzo­ny do Pol­ski. Chodzi o to, ażeby jak naj­więcej dłoni chwy­ciło za łańcuch, trze­ba go so­bie przerzu­cić przez ra­mię i ciągnąć, ciągnąć, cho­ciażby w krzyżach trzeszczało. Aby Pol­skę po­ciągnąć wyżej. -Edward Rydz-Śmigły


I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Ich czas zbawienny Wyb­ra­li los- obok są A dłoń trzy­ma dłoń K.A.Sz. 14.11.2015r. -Cris


ich-czas-zbawienny-wyb­ra­li-los-obok-są-a-dłoń-trzy­-dłoń-kasz-14112015r
I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Mam wrażenie, że to hasło obrony Polski jest jak gdyby potężnym łańcuchem, który jest jednym końcem przytwierdzony do Polski. Chodzi o to, ażeby jak najwięcej dłoni chwyciło za łańcuch, trzeba go sobie przerzucić przez ramię i ciągnąć, ciągnąć, chociażby w krzyżach trzeszczało. Aby Polskę pociągnąć wyżej. -Edward Śmigły-Rydz


I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Jak trud­no jest godzić jed­nocześnie władzę i zgodę. -Tacyt


jak-trud­no-jest godzić-jed­nocześnie-władzę-i zgodę
I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Każda rozpacz może zmienić się w radość, płacz w śmiech, niezgoda w zgodę. -Zofia Kucówna


każda-rozpacz-może-zmienić-ę-w-radość-płacz-w-śmiech-niezgoda-w-zgodę
I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: O wiele łatwiej jest zjednoczyć Europę niż na nowo wprowadzić zgodę między dwie skłócone kobiety. -Ludwik XVI


o-wiele-łatwiej-jest-zjednoczyć-europę-ż-na-nowo-wprowadzić-zgodę-między-dwie-skłócone-kobiety
I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Cierpliwość wnosi w twoje życie pewną beztroskę i zgodę na to, co niesie los. Bez niej nie ma wewnętrznego spokoju. -Richard Carlson


cierpliwość-wnosi-w-twoje-życie-pewną-beztroskę-i-zgodę-na-to-co-niesie-los-bez-niej-nie-wewnętrznego-spokoju
I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Cza­sem łat­wiej wy­ciągnąć por­tfel niż wnioski. -Jacek Wejroch


cza­sem-łat­wiej-wy­ągnąć-por­tfel-ż-wnioski
I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Głupo­ta ma też pra­wo do swo­body sek­sual­nej - nie piep­rzcie jej ciągle bez py­tania o zgodę!  -aforystokrata


głupo­- też-pra­wo-do swo­body-sek­sual­nej- nie piep­rzcie-jej-ągle-bez-py­tania-o zgodę 
I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: On nigdy nie wychodzi na słońce, bo zbytnio by się zmęczył ciągnąc za sobą cień. -Marcel Pagnol


on-nigdy-nie-wychodzi-na-słoń-bo-zbytnio-by-ę-zmęczył-ągnąc-za-sobą-cień
I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Tak nap­rawdę to naj­bar­dziej bra­kuje mi naszych kłótni. Tych które kończyły się po­całun­kiem na zgodę... -stokrotka123


tak-nap­rawdę-to naj­bar­dziej-bra­kuje-mi naszych-kłótni-tych-które-kończyły ę-po­całun­kiem-na zgodę
I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: marzę o tobie czy mogę? proszę wy­raź zgodę pozwól mi myśleć o sobie świet­nie to robię kwiat­ki mam w głowie gdy tak myślę tyl­ko o tobie  -topaz


marzę-o tobie-czy-mogę-proszę-wy­raź-zgodę-pozwól-mi myść-o sobie-świet­nie-to robię-kwiat­ki-mam-w głowie-gdy-tak-myślę-tyl­ko
I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Fa­cet jest jak gum­ka ... Od cza­su do cza­su mu­si się roz­ciągnąć później zno­wu wra­ca !  -nasia


fa­cet-jest jak gum­ka-od cza­su-do cza­su-mu­ ę-roz­ągnąć-później-zno­wu-wra­ca- 
I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Bóg jest dobry, skoro młodym dał urok, wdzięk, zdrowie, przekorę, bunt, nadzieję, optymizm i radość, nam wyrozumiałość, tolerancję i zgodę na ich czasem głupią, lecz konieczną niezależność. -Zofia Kucówna


I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Po­mogę Ci tyl­ko po­daj mi dłoń. Pójdziemy ra­zem przez świat, a strach nie będzie już ta­kich roz­miarów jak te­raz, bo będziemy ra­zem. Po­daj mi dłoń, a za­pom­nisz o świecie, który na Ciebie na­ciera. Ra­zem jest le­piej. Słońce jest piękniej­sze, a gwiaz­dy święcą ja­koś tak jaśniej. Bo ra­zem.. Ra­zem pot­ra­fimy zro­bić wszys­tko. I na­wet po­konać nasze słabości. Chcesz tego?  -chrupcia


I wy­ciągnąć Dłoń Na zgodę Cytaty: Ogólnie wiado­mo, że bez­myślne mówienie może po­ciągnąć za sobą śmier­telne ofiary, ciągle jed­nak nie w pełni uświada­miana jest wa­ga te­go problemu. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę