I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty

I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Ciągnąć długo, ciągnąć silnie, ciągnijmy wszyscy razem. -Charles Dickens


ciągnąć-długo-ągnąć-silnie-ągnijmy-wszyscy-razem
I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę. /usłyszane  -impolite


jak ę-ko­goś-kocha-to trze­ba-o niego-wal­czyć-na­wet jak sta­wia-opór-trze­ba scho­wać-dumę-do kie­sze­-i wy­ągnąć
I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Mam wrażenie, że to hasło ob­ro­ny Pol­ski jest jak gdy­by potężnym łańcuchem, który jest jed­nym końcem przyt­wier­dzo­ny do Pol­ski. Chodzi o to, ażeby jak naj­więcej dłoni chwy­ciło za łańcuch, trze­ba go so­bie przerzu­cić przez ra­mię i ciągnąć, ciągnąć, cho­ciażby w krzyżach trzeszczało. Aby Pol­skę po­ciągnąć wyżej. -Edward Rydz-Śmigły


I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Ich czas zbawienny Wyb­ra­li los- obok są A dłoń trzy­ma dłoń K.A.Sz. 14.11.2015r. -Cris


ich-czas-zbawienny-wyb­ra­li-los-obok-są-a-dłoń-trzy­-dłoń-kasz-14112015r
I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Mam wrażenie, że to hasło obrony Polski jest jak gdyby potężnym łańcuchem, który jest jednym końcem przytwierdzony do Polski. Chodzi o to, ażeby jak najwięcej dłoni chwyciło za łańcuch, trzeba go sobie przerzucić przez ramię i ciągnąć, ciągnąć, chociażby w krzyżach trzeszczało. Aby Polskę pociągnąć wyżej. -Edward Śmigły-Rydz


I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Cza­sem łat­wiej wy­ciągnąć por­tfel niż wnioski. -Jacek Wejroch


cza­sem-łat­wiej-wy­ągnąć-por­tfel-ż-wnioski
I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: On nigdy nie wychodzi na słońce, bo zbytnio by się zmęczył ciągnąc za sobą cień. -Marcel Pagnol


on-nigdy-nie-wychodzi-na-słoń-bo-zbytnio-by-ę-zmęczył-ągnąc-za-sobą-cień
I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Fa­cet jest jak gum­ka ... Od cza­su do cza­su mu­si się roz­ciągnąć później zno­wu wra­ca !  -nasia


fa­cet-jest jak gum­ka-od cza­su-do cza­su-mu­ ę-roz­ągnąć-później-zno­wu-wra­ca- 
I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Po­mogę Ci tyl­ko po­daj mi dłoń. Pójdziemy ra­zem przez świat, a strach nie będzie już ta­kich roz­miarów jak te­raz, bo będziemy ra­zem. Po­daj mi dłoń, a za­pom­nisz o świecie, który na Ciebie na­ciera. Ra­zem jest le­piej. Słońce jest piękniej­sze, a gwiaz­dy święcą ja­koś tak jaśniej. Bo ra­zem.. Ra­zem pot­ra­fimy zro­bić wszys­tko. I na­wet po­konać nasze słabości. Chcesz tego?  -chrupcia


I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Ogólnie wiado­mo, że bez­myślne mówienie może po­ciągnąć za sobą śmier­telne ofiary, ciągle jed­nak nie w pełni uświada­miana jest wa­ga te­go problemu. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę


I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Mus­so­lini po­pełnił ka­tas­tro­fal­ne błędy. Ja mam nad nim tę prze­wagę, że mogę wy­ciągnąć z te­go wnios­ki; będę podążał je­go śla­dem, ale uniknę je­go błędów. -Juan Perón


mus­so­lini-po­pełł-ka­tas­tro­fal­ne-błędy-ja mam-nad-nim-tę prze­wagę-że mogę-wy­ągnąć-z te­go-wnios­ki-będę-podążał
I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie  -bezoddechu


I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Najlepiej słyszy dłoń położona na sercu. -Anonim


najlepiej-słyszy-dłoń-położona-na-sercu
I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Ko­bieca dłoń zwier­ciadłem umysłu jej kochanka. -Dr Tawian Stambuła


ko­bieca-dłoń-zwier­ciadłem-umysłu-jej-kochanka
I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: O, jakie to wspaniałe uczucie trzymać dłoń starego przyjaciela! -Henry Wadsworth Longfellow


o-jakie-to-wspaniałe-uczucie-trzymać-dłoń-starego-przyjaciela
I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Palec tylko pokazuje, wskazywać - jedynie dłoń potrafi. -Władysław Grzeszczyk


I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Dziękuję... Po­tykam się, a Ty wy­ciągnąłeś do mnie swoją po­mocną dłoń... -Still_Butterfly


dziękuję-po­tykam-ę-a ty wy­ągnąłeś-do mnie-swoją-po­mocną-dłoń
I wy­ciągnąć Dłoń Cytaty: Przy­tyka dłoń do ust, przełyka ciszę, tra­wi ją w NIEpokoju. -Papużka


przy­tyka-dłoń-do ust-przełyka-ciszę-tra­wi-ją w niepokoju