Ich Zmien­ny Cytaty

Ich Zmien­ny Cytaty: Hu­maniści - uczuć ich zmien­ny los Ścisłow­cy są raczej const. -SirNobody


hu­maniś- uczuć-ich-zmien­ny-los-Ścisłow­cy-są raczej-const
Ich Zmien­ny Cytaty: Nas­tro­je zmien­ne jak u ko­biety w ok­re­sie menopauzy. -kitsh


nas­tro­-zmien­ne-jak u ko­biety-w ok­re­sie-menopauzy
Ich Zmien­ny Cytaty: Miłość to la­tar­nia mor­ska z zmien­nym świetle. -Romain Rolland


miłość-to ­tar­nia-mor­ska-z zmien­nym-świetle
Ich Zmien­ny Cytaty: Praw­da jest imieniem, którym na­zywa­my nasze zmien­ne pomyłki. -Rabindranath Tagore


praw­da-jest imieniem-którym na­zywa­my-nasze-zmien­ne-pomyłki
Ich Zmien­ny Cytaty:


język-jest żywy-mar­twy-i zmien­ny-~pa­weł-rychlica 
Ich Zmien­ny Cytaty: Nam ten ra­dos­ny sek­su dzień, Pa­nie w codzien­ność zmień. -fyrfle


nam-ten-ra­­ny-sek­su-dzień-pa­nie-w codzien­ność-zmień
Ich Zmien­ny Cytaty: W zmien­ności aur Ko­sy cze­kają wiosny Błękit­nym oczom  -fyrfle


w zmien­noś-aur-ko­sy-cze­kają-wiosny-błękit­nym-oczom 
Ich Zmien­ny Cytaty: Zmień


zmień-prawą-rękę-ale-nie na pod­sta­wioną-nogę
Ich Zmien­ny Cytaty: Wspar­cie duchowe Zmień żal na bar­wy tęczy Opanowanie Krys­ty­na Sz. 30.03.2015r. -krysta


wspar­cie-duchowe-zmień-żal-na bar­wy-tęczy-opanowanie-krys­ty­na-sz-30032015r
Ich Zmien­ny Cytaty: Zmien­ność ludzkich zacho­wań jest adek­watna do to­warzys­twa w ja­kim się znajdujemy. -Bruno


zmien­ność-ludzkich-zacho­wań-jest adek­watna-do to­warzys­twa-w ja­kim ę-znajdujemy
Ich Zmien­ny Cytaty: Nie proś świata aby się zmienił – to Ty zmień się pierwszy -Anthony de Mello


nie-proś-świata-aby-ę-zmienił-to-ty-zmień-ę-pierwszy
Ich Zmien­ny Cytaty: Jeśli nie podoba Ci się obecny stan rzeczy – zmień go! Nie jesteś drzewem -Jim Rohn


jeśli-nie-podoba-ci-ę-obecny-stan-rzeczy-zmień-go-nie-jesteś-drzewem
Ich Zmien­ny Cytaty: Przed­miot jest tym, co trwałe i stałe; kon­fi­gurac­ja – tym, co zmien­ne i nietrwałe. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Ich Zmien­ny Cytaty: Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze. -Serj Tankian


gdy-widziałem-przy­jaciół-na ko­kainie-ich-oczy-nie prze­mawiały-do mnie-ich-oczy-od­bi­jały-ich-dusze
Ich Zmien­ny Cytaty: Wszys­tko, co ro­bię, jest in­spi­rowa­ne przez dzieci. Lu­bię ich niewin­ność, ich czys­tość. Widzę Bo­ga w ich spojrzeniu. -Michael Jackson


wszys­tko-co ro­bię-jest in­spi­rowa­ne-przez-dzieci-lu­bię ich-niewin­ność-ich-czys­tość-widzę bo­ga-w ich-spojrzeniu
Ich Zmien­ny Cytaty: Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić. -Lilian Seymour - Tułasiewicz


aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
Ich Zmien­ny Cytaty: Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi. -Bruno Schulz


słabość-ludzi-wydaje-nam-ich-dusze-czyni-ich-potrzebującymi-bez-przywar-byliby-zamknię-w-sobie-i-nie-potrzebujący-niczego-dopiero-ich-wady
Ich Zmien­ny Cytaty: Sku­ta w złotej miłości kajdany Słucham, że zno­wu oszalałam Wy­pełniam ich uszy dzwon­ka­mi śmiechu Sza­leństwem ich rozczarowania Mną? To ich błędne oczekiwania Stworzyły skrzy­wiony ob­raz w mo­jej głowie Wbrew wszys­tkim - uciekam Niech krzyczą, wołają! Jes­tem głucha na ich zakazy To w Twoich ra­mionach rozwijam Błyszczące skrzydła up­ragnionej wolności  -wolności_skrzydło