Ideal­ny Cytaty

Ideal­ny Cytaty: He promovido el ideal de una sociedad democrática y libre en la cual todas las personas puedan vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir, hasta lograrlo. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispue -Nelson Mandela


Ideal­ny Cytaty: Ideal­nych ko­biet jest tak sa­mo mało jak ideal­nych mężczyzn, ale spo­tyka się je częściej. -Hildegard Knef


ideal­nych-ko­biet-jest tak-­mo-ło-jak ideal­nych-mężczyzn-ale-spo­tyka ę- częściej
Ideal­ny Cytaty: Zro­zumieli, że ideal­ny świat jest podróżą, nie miejscem. -Terry Pratchett


zro­zumieli-że ideal­ny-świat-jest podróżą-nie miejscem
Ideal­ny Cytaty: Żyć w ideal­nym świecie i nie zwa­riować- to do­piero wyzwanie!  -opuszczona


Żyć-w ideal­nym-świecie-i nie zwa­riować-to do­piero-wyzwanie 
Ideal­ny Cytaty: Miłość jest ideal­na, dopóki jej zniena­widzisz... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


miłość-jest ideal­na-dopóki-jej-zniena­widzisz-~ mrs-vercetti 
Ideal­ny Cytaty: La mujer es un vulgar animal del que el hombre se ha formado un ideal demasiado bello. -Gustave Flaubert


la-mujer-es-un-vulgar-animal-del-el-hombre-se-ha-formado-un-ideal-demasiado-bello
Ideal­ny Cytaty: Dlacze­go na świecie nie ma ludzi ideal­nych? Z ni­mi świat byłby nud­ny, bo kto by ro­bił błędy?  -opuszczona


dlacze­go-na świecie-nie  ludzi-ideal­nych-z ­mi-świat-byłby-nud­ny-bo kto-by ro­bił-błędy 
Ideal­ny Cytaty: Grande o pequeño, todo hombre es poeta si sabe ver el ideal, más allá de sus actos. -Henrik Ibsen


grande-o-pequeño-todo-hombre-es-poeta-sabe-ver-el-ideal-más-allá-de-sus-actos
Ideal­ny Cytaty: La política es el arte de aplicar en cada época aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. -Antonio Cánovas del Castillo


la-política-es-el-arte-de-aplicar-cada-época-aquella-parte-del-ideal-las-circunstancias-hacen-posible
Ideal­ny Cytaty: Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades. -Nelson Mandela


mi-ideal-más-querido-es-el-de-una-sociedad-libre-y-democrática-todos-podamos-vivir-armonía-y-con-iguales-posibilidades
Ideal­ny Cytaty: spot­kałem ko­bietę z krwi i kości da­leko jej do boskości ideal­na w każdym calu bo nie trzy­ma się wymiarów. -bystry.76


spot­kałem-ko­bietę-z krwi-i koś-da­leko-jej-do boskoś-ideal­na-w każdym-calu-bo-nie trzy­ ę-wymiarów
Ideal­ny Cytaty: Sko­ro nikt i nic nie jest ideal­ne, to czym jest ideał?  -Clyde


sko­ro-nikt-i nic-nie jest ideal­ne-to czym-jest ideał 
Ideal­ny Cytaty: Każdy dzień, to ideal­ny dzień, by zacząć spełniać swo­je marzenia. -bloodymery


każdy-dzień-to ideal­ny-dzień-by zacząć-spełniać-swo­-marzenia
Ideal­ny Cytaty: Roz­mo­wa ''w czte­ry oczy'' roz­wiązuję języ­ki- ideal­na nić porozumienia... Krys­ty­na A.Sz. 09.06.2016r. -krysta


roz­mo­wa-''w-czte­ry-oczy''-roz­wiązuję-języ­ki-ideal­na-ć-porozumienia-krys­ty­na-asz-09062016r
Ideal­ny Cytaty: Nak­ra­pianych myśli tłum, w sen­sie ideal­nych w szklan­ce. Tyl­ko po­między ni­mi jes­teś Ty, a te­go żad­na z nich nie wyleje. -Jadzia_poem


nak­ra­pianych-myśli-tłum-w sen­sie-ideal­nych-w szklan­-tyl­ko-po­między-­mi-jes­teś-ty-a te­go-żad­na-z nich-nie wyleje
Ideal­ny Cytaty: Bo w je­go ideal­nie po­roz­piep­rza­nym świecie, nie ma miej­sca na stałość w pos­ta­ci miłości. -Majka_Majdan


bo w ­go-ideal­nie-po­roz­piep­rza­nym-świecie-nie  miej­sca-na stałość-w pos­­-miłoś
Ideal­ny Cytaty: Cza­sem lu­bię so­bie po­marzyć. Mój świat jest wte­dy ta­ki... ideal­ny.Choć przez chwilę... -Zielona15


cza­sem-lu­bię-so­bie-po­marzyć-mój świat-jest wte­dy-­ki-ideal­nychoć-przez-chwilę
Ideal­ny Cytaty: - Mat­ka kar­miła mnie opo­wieściami o ideal­nej miłości, a wiara w ideały to ciężkie ka­lec­two. - Dlaczego? - Bo wówczas bar­dzo wy­soko us­ta­wiasz poprzeczkę. -Nicholas Sparks


 mat­ka-kar­miła-mnie-opo­wieściami-o ideal­nej-miłoś-a wiara-w ideały-to ężkie-ka­lec­two-dlaczego-bo wówczas-bar­dzo