Ideal­nychoć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ideal­nychoć Cytaty: He promovido el ideal de una sociedad democrática y libre en la cual todas las personas puedan vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir, hasta lograrlo. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispue -Nelson Mandela
Ideal­nychoć Cytaty: Ideal­nych ko­biet jest tak sa­mo mało jak ideal­nych mężczyzn, ale spo­tyka się je częściej. -Hildegard Knef
ideal­nych-ko­biet-jest tak-­mo-ło-jak ideal­nych-mężczyzn-ale-spo­tyka ę- częściej
Ideal­nychoć Cytaty: Zro­zumieli, że ideal­ny świat jest podróżą, nie miejscem. -Terry Pratchett
zro­zumieli-że ideal­ny-świat-jest podróżą-nie miejscem
Ideal­nychoć Cytaty: Żyć w ideal­nym świecie i nie zwa­riować- to do­piero wyzwanie!  -opuszczona
Żyć-w ideal­nym-świecie-i nie zwa­riować-to do­piero-wyzwanie 
Ideal­nychoć Cytaty: Miłość jest ideal­na, dopóki jej zniena­widzisz... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
miłość-jest ideal­na-dopóki-jej-zniena­widzisz-~ mrs-vercetti 
Ideal­nychoć Cytaty: La mujer es un vulgar animal del que el hombre se ha formado un ideal demasiado bello. -Gustave Flaubert
la-mujer-es-un-vulgar-animal-del-el-hombre-se-ha-formado-un-ideal-demasiado-bello
Ideal­nychoć Cytaty: Dlacze­go na świecie nie ma ludzi ideal­nych? Z ni­mi świat byłby nud­ny, bo kto by ro­bił błędy?  -opuszczona
dlacze­go-na świecie-nie  ludzi-ideal­nych-z ­mi-świat-byłby-nud­ny-bo kto-by ro­bił-błędy 
Ideal­nychoć Cytaty: Grande o pequeño, todo hombre es poeta si sabe ver el ideal, más allá de sus actos. -Henrik Ibsen
grande-o-pequeño-todo-hombre-es-poeta-sabe-ver-el-ideal-más-allá-de-sus-actos
Ideal­nychoć Cytaty: La política es el arte de aplicar en cada época aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. -Antonio Cánovas del Castillo
la-política-es-el-arte-de-aplicar-cada-época-aquella-parte-del-ideal-las-circunstancias-hacen-posible
Ideal­nychoć Cytaty: Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades. -Nelson Mandela
mi-ideal-más-querido-es-el-de-una-sociedad-libre-y-democrática-todos-podamos-vivir-armonía-y-con-iguales-posibilidades
Ideal­nychoć Cytaty: spot­kałem ko­bietę z krwi i kości da­leko jej do boskości ideal­na w każdym calu bo nie trzy­ma się wymiarów. -bystry.76
spot­kałem-ko­bietę-z krwi-i koś-da­leko-jej-do boskoś-ideal­na-w każdym-calu-bo-nie trzy­ ę-wymiarów
Ideal­nychoć Cytaty: Sko­ro nikt i nic nie jest ideal­ne, to czym jest ideał?  -Clyde
sko­ro-nikt-i nic-nie jest ideal­ne-to czym-jest ideał 
Ideal­nychoć Cytaty: Każdy dzień, to ideal­ny dzień, by zacząć spełniać swo­je marzenia. -bloodymery
każdy-dzień-to ideal­ny-dzień-by zacząć-spełniać-swo­-marzenia
Ideal­nychoć Cytaty: Roz­mo­wa ''w czte­ry oczy'' roz­wiązuję języ­ki- ideal­na nić porozumienia... Krys­ty­na A.Sz. 09.06.2016r. -krysta
roz­mo­wa-''w-czte­ry-oczy''-roz­wiązuję-języ­ki-ideal­na-ć-porozumienia-krys­ty­na-asz-09062016r
Ideal­nychoć Cytaty: Nak­ra­pianych myśli tłum, w sen­sie ideal­nych w szklan­ce. Tyl­ko po­między ni­mi jes­teś Ty, a te­go żad­na z nich nie wyleje. -Jadzia_poem
nak­ra­pianych-myśli-tłum-w sen­sie-ideal­nych-w szklan­-tyl­ko-po­między-­mi-jes­teś-ty-a te­go-żad­na-z nich-nie wyleje
Ideal­nychoć Cytaty: Bo w je­go ideal­nie po­roz­piep­rza­nym świecie, nie ma miej­sca na stałość w pos­ta­ci miłości. -Majka_Majdan
bo w ­go-ideal­nie-po­roz­piep­rza­nym-świecie-nie  miej­sca-na stałość-w pos­­-miłoś
Ideal­nychoć Cytaty: Cza­sem lu­bię so­bie po­marzyć. Mój świat jest wte­dy ta­ki... ideal­ny.Choć przez chwilę... -Zielona15
cza­sem-lu­bię-so­bie-po­marzyć-mój świat-jest wte­dy-­ki-ideal­nychoć-przez-chwilę
Ideal­nychoć Cytaty: - Mat­ka kar­miła mnie opo­wieściami o ideal­nej miłości, a wiara w ideały to ciężkie ka­lec­two. - Dlaczego? - Bo wówczas bar­dzo wy­soko us­ta­wiasz poprzeczkę. -Nicholas Sparks
 mat­ka-kar­miła-mnie-opo­wieściami-o ideal­nej-miłoś-a wiara-w ideały-to ężkie-ka­lec­two-dlaczego-bo wówczas-bar­dzo
Ideal­nychoć Cytaty: Uda­ne małżeństwa nie są efek­tem zna­lezienia ideal­nej oso­by, lecz kocha­nia niedos­ko­nałego człowieka, które­go wyb­rało się na współmałżonka. -E » Jason Evert » Jeśli naprawdę mnie kochasz
Ideal­nychoć Cytaty: Niektórzy ocze­kuja od nas zbyt wiele, ale po­nieważ wszys­cy jes­teśmy tyl­ko ludźmi i ma­my pra­wo błądzić to nikt z nas nie jest ideal­ny !. -Mery 16
niektórzy-ocze­kuja-od nas-zbyt-wiele-ale-po­nieważ-wszys­cy-jes­teśmy-tyl­ko-ludźmi-i ­my-pra­wo-błądzić-to nikt-z nas
Ideal­nychoć Cytaty: • 
 -miłość-nie pot­rze­buje-być-ideal­na-ona-po pros­-prag­nie-być-prawdziwa 
Ideal­nychoć Cytaty: tańczysz jak dla mnie ideal­nie w sam raz pięknie dla mnie jes­teś snem   -Cykam
ńczysz-jak dla-mnie-ideal­nie-w sam-raz-pięknie-dla-mnie-jes­teś-snem- 
Ideal­nychoć Cytaty: Miłość to spra­wa ideal­na, małżeństwo - real­na. Połącze­nie rzeczy real­nej z idealną nig­dy nie uchodzi bezkarnie. -Johann Wolfgang Goethe
miłość-to spra­wa-ideal­na-łżeństwo- real­na-połącze­nie rzeczy-real­nej-z idealną-nig­dy-nie uchodzi-bezkarnie
Ideal­nychoć Cytaty: Sie­działa w wiel­kim do­mu, na ka­napie ze skóry, w ciszy która z dnia na dzień sta­wała się jej przyjaciółką. On na­zywał to ideal­nym światem dla niej. Ona więzieniem. -opuszczona
sie­działa-w wiel­kim-do­mu-na ka­napie-ze skóry-w ciszy-która-z dnia-na dzień-sta­wała ę-jej-przyjaciółką-on-na­zywał
Ideal­nychoć Cytaty: He dedicado toda mi vida a la lucha del pueblo africano. He combatido la dominación blanca y he combatido la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todas las convivan juntas en armonía y con igualdad de opo -Nelson Mandela
Ideal­nychoć Cytaty: Przeg­rał w szachy. A jed­nak wygrał, bo oca­lił wszys­tkie pionki i żaden nie zos­tał zbity. Py­tacie dlaczego? Ry­zykując włas­ne życie, uderzył w prze­ciw­ni­ka krzesłem, za­miast na­rażać swą armie. Ideal­ny kan­dy­dat na przywódce... -Apostrof
Ideal­nychoć Cytaty: Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło. -kamilka88
nie-zaw­sze-pier­wszy-po­całunek-będzie-tym-ideal­nym-może to ten-os­tatni-będzie-tym-o którym zaw­sze ę-marzyło
Ideal­nychoć Cytaty: Ideal­ny z nieideal­ne­go stworzo­ny Nie po­siądzie nig­dy dziec­ka ni też żony Sa­mot­ny wie­cznie będzie choć nie sam Dos­tać się mógł nie będzie do nieba bram Ten w którym sklo­nowa­ne tkwią embriony  -misteriosa
Ideal­nychoć Cytaty: Oczy­wiście, że to mogło przejść... lecz nie mogło się udać. Teore­tycznie by­liśmy dla siebie stworze­ni. W prak­ty­ce by­liśmy dwo­ma puzzla­mi, które kształtem pa­sowały ideal­nie, ale nie tworzyły spójne­go obrazu. -MyArczi
Ideal­nychoć Cytaty: Każde­go dnia ty­siące ludzi prze­wija się przez ten świat zatłoczo­nymi uliczka­mi, na­poty­kając ra­niącą, niedoj­rzałą i nies­ta­bilną miłość pełną roz­cza­rowań, nie zdając so­bie spra­wy z te­go że ich ideal­na dru­ga połówka może właśnie przechodzić obok. -Sylbira
Ideal­nychoć Cytaty: Łat­wo jest mieć dys­tans do siebie gdy jest się ideal­nym. Łat­wo jest mieć dys­tans do spraw, które nas nie dotyczą. -Soldierka
Łat­wo-jest mieć-dys­tans-do siebie-gdy-jest ę-ideal­nym-Łat­wo-jest mieć-dys­tans-do spraw-które-nas-nie dotyczą
Ideal­nychoć Cytaty: Nie ro­zumiesz? Masz cier­pieć. Cier­pieć jak nikt in­ny na tym ok­rutnym świecie. Wy­myśliłeś so­bie krainę w której is­tnieje tyl­ko dob­ro, a ja ideal­nie ją zniszczę. Byłeś z inną gdy ja umierałam dla Ciebie w imię Twoich za­sad. Te­raz ty cierp według moich. Nig­dy nie zaz­naj ul­gi w bólu. -Ewerina
Ideal­nychoć Cytaty: Myśląc, że już wszys­tko ideal­nie wyek­spo­nowa­ne, na od­po­wied­nich miej­scach. Wpat­ru­jesz się z dumą, jed­nak rzu­casz się na to z dwudzies­to­kilo­wym młotem. Tyl­ko po to by zro­bić miej­sce dla chwilę te­mu poz­na­nej duszy. Zro­biła im­prezę i odeszła w podskokach. -Michaelus
Ideal­nychoć Cytaty: Po­dej­mując próbę prze­wer­to­wania swo­jego wnętrza licz się z tym, że Twe ręce mogą zacząć drżeć przez co Twa mas­ka nie będzie już tak ideal­nie przy­legać do twarzy... A wte­dy w ser­cu zaczną pul­so­wać emoc­je, których ogar­nięcie nastąpi kosztem siły... Siły, która trzy­ma Cię w tej gonitwie... -patt_
Ideal­nychoć Cytaty: Fa­ceci,których znam sa­mi nie wiedzą o czym mówią.Upar­cie twier­dza,że nie liczy się wygląd,tyl­ko to ja­ka dziew­czy­na jest.A gdy kiedyś spy­tałam ja­ka po­win­na być ta ideal­na zgod­nie stwier­dzi­li: