Im Większe Jest Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Im Większe Jest Cytaty: Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym. -Joseph Joubert
naj­większe-szczęście-to urodzić ę-dobrym
Im Większe Jest Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać. -Tytus Liwiusz
im większe-szczęście-tym-mniej-na­ży-mu ufać
Im Większe Jest Cytaty: Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz
słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
Im Większe Jest Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać. -Tytus Liwiusz
im-większe-szczęście-tym-mniej-należy-mu-ufać
Im Większe Jest Cytaty: ...w republice, gdzie jeden obywatel zdobędzie sobie nieograniczoną władzę, nadużycie tej władzy jest większe, gdyż prawa, które jej nie przewidywały, nie uczyniły nic, aby ją powściągnąć. -Montesquieu
Im Większe Jest Cytaty: Nie ma większe­go skar­bu nad war­tość dnia. -Johann Wolfgang Goethe
Im Większe Jest Cytaty: Obojętność pot­ra­fi za­bić na­wet naj­większe uczucie... -Majka_Majdan
obojętność-pot­ra­fi-za­bić-na­wet-naj­większe-uczucie
Im Większe Jest Cytaty: Dla cno­ty nie ma żad­ne­go większe­go teat­ru nad sumienie. -Cyceron
dla-cno­ty-nie  żad­ne­go-większe­go-teat­ru-nad-sumienie
Im Większe Jest Cytaty: ... bo nie ma w świecie mienia większe­go niż mieć siebie nawzajem. -Wojciech Kuczok
bo nie  w świecie-mienia-większe­go-ż-mieć-siebie-nawzajem
Im Większe Jest Cytaty: tyl­ko wol­ność wyz­wa­la naj­większe pokłady miłości  -Emilia Szumiło
tyl­ko-wol­ność-wyz­wa­-naj­większe-pokłady-miłoś 
Im Większe Jest Cytaty: Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście. -Tomasz Mann
być-za­dowo­lonym-z ­mego-siebie- to naj­większe-szczęście
Im Większe Jest Cytaty: Niektóre zacho­dy słońca są tak różowe, że trud­no o większe bezguście. -Terry Pratchett
niektóre-zacho­dy-słońca-są tak-różowe-że trud­no-o większe-bezguście
Im Większe Jest Cytaty: Naj­większe żar­ty na­tury - ge­niu­sze z fa­talną pamięcią. -jatoja
naj­większe-żar­ty-na­tury- ge­niu­sze-z fa­talną-pamięą
Im Większe Jest Cytaty: Naj­większe po­wodze­nie mają ba­nały inaczej powiedziane. -Jan Czarny
naj­większe-po­wodze­nie-mają-ba­nały-inaczej-powiedziane
Im Większe Jest Cytaty: Życie to błędne koło, z tą jedną różnicą, że z każdym dniem coraz większe. -Kamil Ejsymont
Życie-to-błędne-koło-z-tą-jedną-różnicą-że-z-każdym-dniem-coraz-większe
Im Większe Jest Cytaty: Słonie przeważnie rysuje się mniejsze niż są w rzeczywistości, a pchły większe. -Jonathan Swift
słonie-przeważnie-rysuje-ę-mniejsze-ż-są-w-rzeczywistoś-a-pchły-większe
Im Większe Jest Cytaty: Nie ma większe­go niebez­pie­czeństwa nad lek­ce­ważenie wroga. -Lao Cy
nie- większe­go-niebez­pie­czeństwa-nad-lek­­ważenie-wroga
Im Większe Jest Cytaty: Krytykę u nas cechuje większe jeszcze lekceważenie czytelników niż autorów. -Hanna Malewska
krytykę-u-nas-cechuje-większe-jeszcze-lekceważenie-czytelników-ż-autorów
Im Większe Jest Cytaty: Cza­sem naj­większe
cza­sem-naj­większe-modły-nie zos­tają-wysłuchane
Im Większe Jest Cytaty: Zmień się lub zgiń. Kiedy tempo zmian zachodzących na zewnątrz firmy jest większe niż tempo zmian wewnątrz, zbliża się koniec. -Jack Welch
zmień-ę-lub-zgiń-kiedy-tempo-zmian-zachodzących-na-zewnątrz-firmy-jest-większe-ż-tempo-zmian-wewnątrz-zbliża-ę-koniec
Im Większe Jest Cytaty: Być za­dowo­lonym z te­go, co się po­siada, to naj­większe i niena­ruszal­ne bogactwo. -Cyceron
być-za­dowo­lonym-z te­go-co ę-po­siada-to naj­większe-i niena­ruszal­ne-bogactwo
Im Większe Jest Cytaty: Naj­większe świ­nie wy­magają zaz­wyczaj od ludzi, aby by­li aniołami. -Julian Tuwim
naj­większe-świ­nie-wy­magają-zaz­wyczaj-od ludzi-aby by­li-aniołami
Im Większe Jest Cytaty: Wesoły człowiek więcej głupstw popełnia niż ponury, ale ten za to większe. -Karol Juliusz Weber
wesoły-człowiek-więcej-głupstw-popełnia-ż-ponury-ale-ten-za-to-większe
Im Większe Jest Cytaty: Rzeczy­wis­tość wzbudza u nas większe wrażenie niż fik­cja . -Chemicals
rzeczy­wis­tość-wzbudza-u nas-większe-wrażenie-ż-fik­cja
Im Większe Jest Cytaty: Boli brak pieniędzy; ale ich nadmiar stwarza jeszcze większe problemy. -Anonim
boli-brak-pieniędzy-ale-ich-nadmiar-stwarza-jeszcze-większe-problemy
Im Większe Jest Cytaty: Pra­ca nad sa­mym sobą, to w niej dos­ta­jesz naj­większe wynagrodzenie. -Ryder
pra­ca-nad-­mym-sobą-to w niej-­­jesz-naj­większe-wynagrodzenie
Im Większe Jest Cytaty: Kiedyś liczyłem swo­je oddechy... Bałem się czy usłyszę kolejny... Dzi­siaj jest po­dob­nie ale inaczej... Często nie chcę usłyszeć następnego. To były dni gdy miałem doła... Większe­go niż stodoła. -Yankes
Im Większe Jest Cytaty: Naj­większe roz­cza­rowa­nie przychodzi wte­dy kiedy człowiek kochał tak moc­no, że nie dos­trze­gał te­go ja­ka nap­rawdę jest ta dru­ga oso­ba. I do­piero po fak­cie widzi ja­kim był zaslepionym  -chrupcia
Im Większe Jest Cytaty: Był ta­ki (piękny) czas, że nie znałam większe­go trium­fu niż wy­wołać twój śmiech. -Gold Fishy
był-­ki-piękny-czas-że nie znałam-większe­go-trium­fu-ż-wy­wołać-twój-śmiech
Im Większe Jest Cytaty: `Wiesz dlacze­go nie możemy być razem? Bo różni­ce między na­mi są większe niż miłość.. -bluecaffe
`wiesz-dlacze­go-nie możemy-być-razem-bo róż­-między-na­mi-są większe-ż-miłość
Im Większe Jest Cytaty: Chleb zachowany w komorze na jutro ma większe znaczenie, gdy dziś uratuje głodnego od śmierci. -Stefan Wyszyński kard
chleb-zachowany-w-komorze-na-jutro-większe-znaczenie-gdy-dziś-uratuje-głodnego-od-śmierci
Im Większe Jest Cytaty: Naj­większe występki wy­nikają z nad­mier­nych prag­nień, a nie z konieczności. -Arystoteles
naj­większe-występki-wy­nikają-z nad­mier­nych-prag­nień-a nie z koniecznoś
Im Większe Jest Cytaty: Mi­tolo­gia to tyl­ko baj­ki ludów, które wyg­rały, bo miały większe miecze. -Terry Pratchett
mi­tolo­gia-to tyl­ko-baj­ki-ludów-które-wyg­rały-bo miały-większe-miecze
Im Większe Jest Cytaty: Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dążeniu - niż świadomość, że oto jesteśmy u mety. -Zofia Bystrzycka
większe-szczęście-daje-nadzieja-zawarta-w-dążeniu-ż-świadomość-że-oto-jesteśmy-u-mety
Im Większe Jest Cytaty: Chciałabym ci pomóc, ale boję się że za­miast po­mocy przy­niosę ci jeszcze większe cierpienie. -NightHuntress
chciałabym- pomóc-ale-boję ę-że za­miast-po­mocy-przy­niosę- jeszcze-większe-cierpienie