Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty

Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Kiedy pier­wsi ba­dacze z ciepłych krain wokół Okrągłego Morza do­tar­li do chłod­nych ob­szarów w głębi lądu, wy­pełniali białe pla­my na ma­pach, chwy­tając naj­bliższe­go tu­byl­ca, wska­zując ja­kiś od­legły ele­ment kra­job­ra­zu i bar­dzo wy­raźnie, głośno za­dając py­tanie. Po­tem za­pisy­wali to, co od­po­wie­działa im zas­koczo­na ofiara. I tak w całych ge­nerac­jach at­lasów zos­tały uwie­cznione ta­kie geog­ra­ficzne cu­da jak „Ja­kaś Góra”, „Nie Wiem”, „Co?”, i oczy­wiście „Twój Pa­lec, Durniu”. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Dziec­ko to ot­warte, kiełkujące do­piero życie. Czu­je ono, pos­trze­ga i py­ta o coś, co już po chwi­li uchodzi je­go uwa­gi. Nie troszczy się o swo­je chwi­lowe ob­ja­wienia i jest zas­koczo­ne, gdy po pew­nym cza­sie do­rośli od­czy­tują mu z za­pisków, co też ta­kiego mówiło i o co pytało. -Karl Theodor Jaspers


Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Myślisz że wszys­tko już wiesz i jeśli ro­bisz coś bez zas­ta­nawia nie do­konu­jesz wy­boru lecz sam pa­dasz je­go ofiarą  -Wolf Predator


myślisz-że wszys­tko-już-wiesz-i śli-ro­bisz-coś-bez-zas­­nawia-nie do­konu­jesz-wy­boru-lecz-sam-pa­dasz-­go-ofiarą 
Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Jeśli się dob­rze zas­ta­nowić, zdra­da ma szczególny smak dla jej ofiary. Człowiek za­tapia się w swo­jej ra­nie, roz­koszu­je się własną roz­paczą. I tak jak w przy­pad­ku zaz­drości, głębiej sma­kuje ją ofiara jej kon­sekwen­cji niż sam od­po­wie­dzial­ny za akt. -Arturo Pérez-Reverte


Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Tylko ofiara jest większa od służby. -Reinhold Schneider


Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Poświęcenie jest ofiarą dla lepszego. -Jan Fedorowicz


poświęcenie-jest-ofiarą-dla-lepszego
Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Poświęcenie jest ofiarą dobrego dla lepszego. -Jan Fedorowicz


poświęcenie-jest-ofiarą-dobrego-dla-lepszego
Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Mężczyz­na, który de­cydu­je się zas­koczyć swoją żonę, zaz­wyczaj by­wa zas­ka­kiwa­ny sam. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Poświęce­nie jest ofiarą dob­re­go dla lepszego. -Jan Fedorowicz


poświę­nie-jest ofiarą-dob­re­go-dla-lepszego
Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Zas­trzyk op­ty­miz­mu, po­dob­nie jak in­ne zas­trzy­ki, działa tyl­ko przez og­ra­niczo­ny ok­res czasu. -Kazimierz Chyła


zas­trzyk-op­ty­miz­mu-po­dob­nie-jak in­ne-zas­trzy­ki-działa-tyl­ko-przez-og­ra­niczo­ny-ok­res-czasu
Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Niewol­nik jest zaw­sze ofiarą lub katem. -Papillondenuit


niewol­nik-jest zaw­sze-ofiarą-lub-katem
Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć. -Edyta Stein


modlitwa-i-ofiara-są-z-pewnośą-ważniejsze-ż-wszystko-co-możemy-powiedzieć
Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Ostatnia chwila człowieka to jego prawdziwa msza, prawdziwe oddanie i ofiara. -Anna Kamieńska


ostatnia-chwila-człowieka-to-jego-prawdziwa-msza-prawdziwe-oddanie-i-ofiara
Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Ta­ka już ze mnie lo­su ofiara, że wpadłam do głebo­kiej wo­dy, a pływać nie umiałam... -kate-em


ta­ka-już-ze mnie-lo­su-ofiara-że wpadłam-do głebo­kiej-wo­dy-a pływać-nie umiałam
Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Wielka miłość to nie głośne narzucanie się, ale ofiara bez słów. -Adolf Heyduk


wielka-miłość-to-nie-głośne-narzucanie-ę-ale-ofiara-bez-słów
Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Miłość to nie głośne narzu­canie się, ale ofiara bez słów. -Adolf Heyduk


miłość-to nie głośne-narzu­canie-ę-ale-ofiara-bez-słów
Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Ludzie są bez­bor­nni wo­bec lo­su, są ofiara­mi cza­su. I włas­nych uczuć. -John Irving


ludzie-są bez­bor­nni-wo­bec-lo­su-są ofiara­mi-cza­su-i włas­nych-uczuć
Im zas­koczo­na Ofiara Cytaty: Ofiara albo tyraństwo... Jedno i drugie wnosi w życie kobiety równą sumę cierpień. -Honore de Balzac


ofiara-albo-tyraństwo-jedno-i-drugie-wnosi-w-życie-kobiety-równą-sumę-cierpień