In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty

In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel


in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel


indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: In­dy­widual­ność każde­go człowieka jest wyjątkiem od nieis­tniejącej reguły. -aforystokrata


in­dy­widual­ność-każde­go-człowieka-jest wyjątkiem-od nieis­tniejącej-reguły
In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: Gdzie jest miej­sce na in­dy­widual­ność, sko­ro na­wet do­rośli wy­pełniają kolorowanki. -Déchirer


gdzie-jest miej­sce-na in­dy­widual­ność-sko­ro-na­wet-do­rośli-wy­pełniają-kolorowanki
In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: Do wal­ki o swo­bodę i in­dy­widual­ność ludzie ubierają się w no­we mundury. -Czesław Banach


do wal­ki-o swo­bodę-i in­dy­widual­ność-ludzie-ubierają ę-w no­we-mundury
In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: To, co niszczy in­dy­widual­ność, to żądza pa­nowa­nia, nieza­leżnie od te­go jak ją określimy. -John Stuart Mill


to-co niszczy-in­dy­widual­ność-to żądza-pa­nowa­nia-nieza­żnie-od te­go-jak ją określimy
In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: Nie zawsze droga prawna jest drogą prawą. -Karol Juliusz Weber


In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: Przed­miotem wie­dzy nie jest to, co jest in­dy­widual­ne, lecz to, co jest ogólne. -Arystoteles


przed­miotem-wie­dzy-nie jest to-co jest in­dy­widual­ne-lecz-to-co jest ogólne
In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: Droga w górę jest drogą w dół. -Heraklit z Efezu


In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: - Halo. - Cześć Mamuśu! - Cześć Córću! - Wiesz, gdy­bym go zadźgała wte­dy to dziś wychodziłbym szczęśli­wa na wol­ność - więcej raczej nie dają. -fyrfle


 halo-cześć-mamuśu-cześć-córću-wiesz-gdy­bym-go zadźgała-wte­dy-to dziś-wychodziłbym-szczęśli­wa-na wol­ność- więcej
In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty:


In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: Doprawdy, najpewniejszą drogą do Piekła jest droga stopniowa - łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów. -Clive Staples Lewis


doprawdy-najpewniejszą-drogą-do-piekła-jest-droga-stopniowa-łagodna-miękko-usłana-bez-nagłych-zakrętów-bez-kamieni-milowych-bez
In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: Istnieje tylko jedna droga do innych ludzi - droga serca. -Phil Bosmans


istnieje-tylko-jedna-droga-do-innych-ludzi-droga-serca
In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: Wszys­tko co przychodzi za łat­wo w życiu psu­je cha­rak­ter człowieka. Za to każda trud­ność har­tu­je ducha i ciało. Aby być sil­nym idz drogą prostą, lecz wyboistą. -Duch_Sumienia


wszys­tko-co przychodzi-za łat­wo-w życiu-psu­-cha­rak­ter-człowieka-za to każda-trud­ność-har­­-ducha-i ciało-aby być
In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: Te­raz Ja, zwykła śmier­telniczka nieis­tniejąca dla sys­te­mu, wy­mawiam wojnę w ob­ro­nie potężnej siły or­gi­nal­nej twórczości, która niefor­tunnie zos­tała zaata­kowa­na przez mściwą i bez­sensowną pro­duk­cje masową. Do wszys­tkich ludzi bez względu na lo­kali­zac­je, ko­lor skóry i wiarę: Wal­czcie o or­gi­nal­ność i twórczość w imieniu Waszej in­dy­widual­nej poetyc­kiej duszy! Podpisano, Nieistniejąca  -Nieistniejąca


In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: Boi się wpływu tyl­ko słaby, in­dy­widual­ności nic nie złamie. -Bogumił Buczyński


boi ę-wpływu-tyl­ko-słaby-in­dy­widual­noś-nic-nie złamie
In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: Niepełnos­praw­ność to raczej kwes­tia psychiczna. Zas­ta­nawiam się, czy niepełnos­praw­ni to ci, którzy mają pew­ne niedos­ko­nałości na­tury fi­zycznej, czy też ludzie, którzy nie pot­ra­fią z ni­mi współgrać. -Kuba Wojewódzki


In­dy­widual­ność Jest raczej Drogą Cytaty: By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma. -Thomas Stearns Eliot