In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty

In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Są ludzie żyjący za dnia i stworze­nia nocy. Ważne by pa­miętać, że stworze­nia no­cy to nie zwyk­li ludzie dnia, którzy nie kładą się spać do późna, bo myślą, że dzięki te­mu są bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ni. By przek­roczyć gra­nicę, nie wys­tar­czy os­try ma­kijaż i bla­da ce­ra - trze­ba o wiele więcej... -Terry Pratchett


In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Zdro­wy rozsądek może zastąpić pra­wie każdy sto­pień wyk­ształce­nia, ale żad­ne wyk­ształce­nie nie zastąpi zdro­wego rozsądku. -Arthur Schopenhauer


zdro­wy-rozsądek-może-zastąpić-pra­wie-każdy-sto­pień-wyk­ształ­nia-ale-żad­ne-wyk­ształ­nie-nie zastąpi-zdro­wego-rozsądku
In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Szu­kaj włas­nej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim. -Janusz Korczak


In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Oziębłość nie wyk­lucza zazdrości. -Aleksander Dumas


In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Ni­by szczęśliwa Wyk­reślo­na ze świata Przedawkowanie 2.10.15  -Lola_♡


ni­by-szczęśliwa-wyk­reślo­na-ze świata-przedawkowanie-21015 
In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Sza­leństwo nie wyk­lucza głupoty. -Julie de Lespinasse


In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: przy­pad­ko­wość wyk­lucza przyczynę i skutek  -one drop for all


przy­pad­ko­wość-wyk­lucza-przyczynę-i skutek 
In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Na­wyk­nienie do życia nie spo­sobi nas do umierania. -Thomas Brown


na­wyk­nienie-do życia-nie spo­sobi-nas-do umierania
In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Dług ho­noro­wy: dwa pojęcia wyk­luczające się wzajemnie. -Tadeusz Gicgier


dług-ho­noro­wy-dwa-pojęcia-wyk­luczają ę-wzajemnie
In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Wyk­luczyw­szy niemożli­we, to co po­zos­tało mu­si być prawdą. -tkaczu32


wyk­luczyw­szy-niemożli­we-to co po­zos­ło-mu­-być-prawdą
In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Odrębność płci wyk­lucza przy­jaźń między mężczyzną a kobietą. -Kazimierz Chyła


odrębność-pł-wyk­lucza-przy­jaźń-między-mężczyzną-a kobietą
In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: łabędzie serce pięknie śpiewa tyl­ko raz wyk­win­tna poezja  -Cykam


łabędzie-serce-pięknie-śpiewa-tyl­ko-raz-wyk­win­tna-poezja 
In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Codzien­nie trze­ba sta­rać się wyk­raczać po­za swo­je możliwości. -Sosai Masutatsu Oyama


codzien­nie-trze­ba-sta­rać ę-wyk­raczać-po­za-swo­-możliwoś
In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Dwie skraj­ności: wyk­luczyć ro­zum, przyj­mo­wać tyl­ko rozum. -Blaise Pascal


dwie-skraj­noś-wyk­luczyć-ro­zum-przyj­mo­wać-tyl­ko-rozum
In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Ty marzysz o wyk­win­tnej ero­tycznej uczcie, on chce na­sycić głód seksu. -John Cray


ty marzysz-o wyk­win­tnej-ero­tycznej-uczcie-on chce-na­sycić-głód-seksu
In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Nicze­go nie można wyk­luczyć, ale we wszys­tko na­leży też wątpić. -Jostein Gaarder


nicze­go-nie można-wyk­luczyć-ale-we wszys­tko-na­ży-też-wątpić
In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Jeśli wyk­luczy się niemożli­we, to, co po­zos­ta­nie, choćby całkiem niep­rawdo­podob­ne, mu­si być prawdą. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!


jeśli-wyk­luczy ę-niemożli­we-to-co po­zos­­nie-choćby-całkiem-niep­rawdo­podob­ne-mu­-być-prawdą
In­te­resujący I wyk­reowa­ni Cytaty: Gdy cię widzę chce mi się wrzeszczeć, mam ochotę wyk­rzyczeć ci pros­to w twarz jak mnie zraniłeś. -PróbujPatrzećKolorowo


gdy-ę-widzę-chce-mi ę-wrzeszczeć-mam-ochotę-wyk­rzyczeć- pros­to-w twarz-jak mnie-zraniłeś