Is­kra Rozsądku Cytaty

Is­kra Rozsądku Cytaty: W każdym tli ja­kaś is­kra rozsądku. -Robert Louis Stevenson


Is­kra Rozsądku Cytaty: So­lid­ny kra­wiec nie kra­je, jeśli mu ma­terii nie sta­je, tak ro­bi tyl­ko partacz. -Stefan Kisielewski


so­lid­ny-kra­wiec-nie kra­-śli-mu ­terii-nie sta­-tak-ro­bi-tyl­ko-partacz
Is­kra Rozsądku Cytaty: W Kra­kowie u Krawca Coś widzimisię Że two­ja su­kien­ka wi­si Po­wie­działa Ma­man u kraw­ca do Wisi. Gdy kra­wiec ba­dał od spo­du plisy Ma­man widzi się, że coś pros­tu­je Wisię. -awatar


w-kra­kowie-u krawca-coś-widzimisię-Że-two­ja-su­kien­ka-wi­-po­wie­działa-ma­man-u kraw­ca-do wisi-gdy-kra­wiec-ba­dał-od spo­
Is­kra Rozsądku Cytaty: bab­cia ik­sińska z pod­kra­kow­skiej wsi ku­puje znaczek poczto­wy i dzi­wi się : - w zeszłym ty­god­niu wy­syłałam list do szcze­cina z ta­kim sa­mym znaczkiem i te­raz do kra­kowa z ta­kim sa­mym ? to chy­ba jest ja­kieś krętac­two ... -lovely-girl


Is­kra Rozsądku Cytaty: Kra­kus Bo­hate­rem Narodowym Kra­kus chciał zos­tać bo­hate­rem na­rodo­wym -  Jak na­leży przyłożył pis­to­let do głowy. W wyłuszcze­niu grand idei Po­cił się do niedzieli; Na łuszczycę głowy dos­tał ur­lop chorobowy. -awatar


Is­kra Rozsądku Cytaty: Ter­ro­rys­ta na Kra­kow­skim Rynku Po uczcie U Wie­rzyn­ka ziemianin z Ga­lic­ji Dwa szwad­ro­ny pie­szej i kon­nej po­lic­ji Strze­laniną na Kra­kow­skim Rynku Trzy­mał w sztur­mo­wym or­dynku, Aż zab­rakło mu ga­zowej amunicji. -awatar


Is­kra Rozsądku Cytaty: Pol­ska nie po­win­na naśla­dować bo­gatych krajów zachod­nich, bo nie jest bo­gatym kra­jem zachod­nim. Pol­ska po­win­na naśla­dować roz­wiąza­nia, które kra­je zachod­nie sto­sowały, gdy były tak bied­ne, jak Polska. -Milton Friedman


Is­kra Rozsądku Cytaty: To nie wina rozsądku, że ci go brakuje. -Urszula Zybura


Is­kra Rozsądku Cytaty: Spokojne sumienie to kolebka rozsądku. -Jan Kurczab


spokojne-sumienie-to-kolebka-rozsądku
Is­kra Rozsądku Cytaty: Błazen bywa echem zdrowego rozsądku. -Anonim


błazen-bywa-echem-zdrowego-rozsądku
Is­kra Rozsądku Cytaty: Przeciwność uczy rozsądku, dobrobyt go odbiera. -Seneka


przeciwność-uczy-rozsądku-dobrobyt-go-odbiera
Is­kra Rozsądku Cytaty: W każdym tli jakaś iskra rozsądku. -Robert Louis Stevenson


Is­kra Rozsądku Cytaty: Wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku. -Anonim


wykształcenie-nie-zastąpi-zdrowego-rozsądku
Is­kra Rozsądku Cytaty: gdy Pis wyg­ra wy­bory to wy­jadą z kra­ju --złodzieje niero­by ---aferzyści kryminaliści ----le­wi prokuratorzy -----sędziowie prze­kup­ni ------zdraj­cy i łaj­da­cy -------ogólnie rządo­we cwa­nia­czki --------I córka Ko­paczki a gdy PiS przeg­ra -co nie daj Boże to zos­taną w kra­ju --złodzieje nieroby ---aferzyści kryminaliści ----le­wi prokuratorzy -----sędziowie przekupni ------zdraj­cy i łajdacy -------ogólnie wsze­lakie cwaniaczki --------i córka Kopaczki  -RozaR


Is­kra Rozsądku Cytaty: W ce­lu oba­lenia burżuaz­ji wys­tar­czy wy­siłek jed­ne­go kra­ju, świad­czy o tym także his­to­ria naszej re­woluc­ji. W ce­lu os­ta­teczne­go zwy­cięstwa soc­ja­liz­mu, w ce­lu zor­ga­nizo­wania pro­duk­cji soc­ja­lis­tycznej, wy­siłki jed­ne­go kra­ju, zwłaszcza tak bar­dzo chłop­skiego jak nasz, są niewys­tar­czające - w tym ce­lu niezbędne są wy­siłki pro­leta­riu­szy kil­ku przo­dujących krajów. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Is­kra Rozsądku Cytaty: Pobierajmy się z rozsądku, a kochajmy dla przyjemności. -Margaret Mitchell


pobierajmy-ę-z-rozsądku-a-kochajmy-dla-przyjemnoś
Is­kra Rozsądku Cytaty: Po­biera­my się z rozsądku, a kocha­my dla przyjemności. -Margaret Mitchell


po­biera­my ę-z rozsądku-a kocha­my-dla-przyjemnoś
Is­kra Rozsądku Cytaty: Pobierajmy się z rozsądku a kochajmy dla przyjemności. -Margaret Mitchell


pobierajmy-ę-z-rozsądku-a-kochajmy-dla-przyjemnoś