Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Nie is­tnieją kłam­stwa, a je­dynie ka­lekie prawdy. -Baruch Spinoza
nie-is­tnieją-kłam­stwa-a ­dynie-ka­lekie-prawdy
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?  -nateczka48
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera. -Aleksander Świętochowski
biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope
wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Nie zaw­sze pa­mięta­my rzeczy, które nie przy­noszą nam chwały. Us­pra­wied­li­wiamy je, opa­tula­my w po­god­ne kłam­stwa lub grubą war­stwą niepamięci  -Neil Gaiman
nie-zaw­sze-pa­mię­my-rzeczy-które-nie przy­noszą-nam-chwały-us­pra­wied­li­wiamy -opa­tula­my-w po­god­ne-kłam­stwa-lub-grubą
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:
tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Two­je kłam­stwa są grzechem na moim sumieniu.... -Aroza
two­-kłam­stwa-są grzechem-na moim-sumieniu
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy. -Alighieri Dante
praw­da-do kłam­stwa-jest po­dob­na-z twarzy
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Małe kłam­stwa nieraz wielką szkodę czynią. -Bujak Bogusław
małe-kłam­stwa-nieraz-wielką-szkodę-czynią
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Nie kłam­stwa, lecz praw­da za­bija nadzieję. -Jerzy Andrzejewski
nie-kłam­stwa-lecz-praw­da-za­bija-nadzieję
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Na­jok­rutniej­sze kłam­stwa często są wy­powiada­ne w ciszy. -Robert Louis Stevenson
na­jok­rutniej­sze-kłam­stwa-często-są wy­powiada­ne-w ciszy
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Nie znoszę kłam­stwa na czczo ani mil­cze­nia na trzeźwo. -Jerzy Broszkiewicz
nie-znoszę-kłam­stwa-na czczo-ani-mil­cze­nia-na trzeźwo
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Kłam­stwa tak gład­ko przechodzą przez us­ta, jak­by nie bo­lały, a bolą. -Katarzyna Grochola
kłam­stwa-tak-gład­ko-przechodzą-przez-us­-jak­by-nie bo­ły-a bolą
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Najłat­wiej wy­powie­dzieć te kłam­stwa, które prag­niesz, by były prawdziwe. -Holly Black
najłat­wiej-wy­powie­dzieć-te kłam­stwa-które-prag­niesz-by były-prawdziwe
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Naj­gor­szą prawdę od kłam­stwa to różni, że często człowieka z człowiekiem poróżni. -Ryder
naj­gor­szą-prawdę-od kłam­stwa-to róż-że-często-człowieka-z człowiekiem-poróż
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Strach przed wyjściem na jaw kłam­stwa, jest często gor­szy niż sa­me je­go konsekwencje. -bloodymery
strach-przed-wyjściem-na jaw-kłam­stwa-jest często-gor­szy-ż-­me-­go-konsekwencje
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: ****** *** Kar­miąc ko­goś kłam­stwa­mi, nie myśl, że ten ktoś, będzie czuł sytość... ****** ***  -Bożena BAJA
kar­miąc-ko­goś-kłam­stwa­mi-nie-myśl-że ten-ktoś-będzie-czuł-sytość- 
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Od 'słod­kiego' kłam­stwa wolę po pros­tu 'gorzką' prawdę. Przy­naj­mniej wiem na czym stoję. -Chemicals
od-'słod­kiego'-kłam­stwa-wolę-po pros­-'gorzką'-prawdę-przy­naj­mniej wiem-na czym-stoję
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Ru­tyna życia codziennego. I ten fałsz za każdym progiem.. Nieunik­nione kłam­stwa i po­rażki. Dlacze­go każdy człowiek tak postępuje? Nie is­tnieją ludzie spra­wied­li­wi, uprzejmi? Gdzie oni są? Gdzie się ukryli? Może jut­ro brak­nie mi tchu, może stracę do­bytek i radość.. Choć dot­knęła mnie już sa­mot­ność, wciąż się jej boję.. Ciągle jes­tem sa­ma, zda­na na siebie. Może kiedyś od­naj­dzie mnie ten je­dyny, prawdziwy przyjaciel. 11.06.2011 * z de­dykacją dla fałszy­wej koleżanki.. -watchingmefall
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Kłam­stwa mogą wyg­rać sprint, ale to praw­da wyg­ry­wa cały maraton!  -Michael Jackson
kłam­stwa-mogą-wyg­rać-sprint-ale-to praw­da-wyg­ry­wa-cały-maraton 
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia  -Hemp
czys­te­go-tchnienia-bez-prze­bacze­nia-nie -bo­­na-praw­da-ż-cu­kier­ko­we-kłam­stwa-by~-hemp-gru- dwa-spojrzenia 
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Nig­dy nie po­win­no się za­bierać człowieko­wi kłam­stwa, które ochra­nia je­go ser­ce. Wys­ta­wione na emoc­je zewnętrzne szyb­ko wysycha. -Elodja
nig­dy-nie po­win­no ę-za­bierać-człowieko­wi-kłam­stwa-które-ochra­nia-­go-ser­-wys­­wione na emoc­-zewnętrzne-szyb­ko
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Ja cho­wam się za maską by nikt mnie nie poznał, Ty cho­wasz się za kłam­stwa­mi by zna­li cię wszyscy. -Silvidian
ja cho­wam ę-za maską-by nikt-mnie-nie poznał-ty-cho­wasz ę-za kłam­stwa­mi-by zna­li-ę-wszyscy
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Nie sposób zap­rzeczyć, że współczes­ny Kościół czy­ni wiele dob­re­go dla skołata­nego dzi­siej­sze­go świata, ale w his­to­rii Kościoła jest niejed­na kar­ta kłam­stwa i przemocy. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo
zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Aż do ob­rzydze­nia by­li dobrzy Wul­ga­ryzm był im obcy Ema­lią pok­ry­ci zewnętrznie Z imienia na pozór rzecz naz­wać niechcący Ki­piele kłam­stwa i zdra­dy bez liku Ko­byłka i ko­nik w sta­jen­ce zachwytów  -Aquarelle
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. -Mark Twain
nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Przeg­rałam życie grając w szczerość. Naj­bliższą mi osobę mu­siałam dorzu­cić w ra­mach pro­cen­tu od niewypłacal­ności z kłam­stwa . Tyl­ko pat­rzeć jak za­puka do moich drzwi ko­mor­nik aby mi za­rek­wi­rować bra­ki w wa­zeli­niar­stwie . in­sp .pus­te kar­tki kalendarza  -natalia(__ups
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Kłam­stwo jest jak królik. Rodzi małe kłam­stew­ka w nieskończoność. -Magdalena Samozwaniec
kłam­stwo-jest jak królik-rodzi łe-kłam­stew­ka-w nieskończoność
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście. -Michel Eyquem de Montaigne
każdy-z nas-cza­sem-mówi-głup­stwa-niez­nośne są tyl­ko-głup­stwa-wygłasza­ne-uroczyście
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Kłam, kłam, zawsze coś z tego zostanie . -Anonim
kłam-kłam-zawsze-coś-z-tego-zostanie
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Dlacze­go Kor­win bro­dy nie posiada Może nie jest doj­rzały zbyt mało Po co ta cała maskarada Lecz gdy­by zdjął mas­ke nic by sie nie stało Kłam­stwa odsłonięcie nic by nie dało Kłamie­czuch jest sa­mot­ny nie po­siada stada  -Wswiecieglupoty
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Przyz­na­nie się do kłam­stwa jest trud­ne. Ale jeszcze trud­niej przychodzi mi znosze­nie obojętności i niedo­cenienia jej przez tych, dla których pod­dałam się niesa­mowi­temu tru­dowi w wy­jawieniu praw­dy. Tyl­ko dla ich dobra. -dooorotis
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: Marzyć o tym, żeby choć na chwilę oder­wać się od codzien­ności. Od sza­rego chod­ni­ka, którym chodzę codzien­nie. Od tych ludzi, których codzien­nie spo­tykam. Od te­go całego zamętu, głupo­ty, kłam­stwa, nieto­leran­cji... Prze­cież to tak niewiele, a tak dużo. -Zielona15
Is­tnieją Kłam­stwa Cytaty: W końcu po­wie­dzieli Po­zos­tała tyl­ko kwes­tia Kiedy po­sadzą złodziei Wier­sz de­dykuję zma­nipu­lowa­nym wy­bor­com spod zna­ku za­kodo­wane­go mózgu. Oto efekt rządów: -kłam­stwa , ma­nipu­lac­je i zbrod­nie w tym i ta naj­większa -smo­leńska oraz gra­bienie państwa na skalę hur­tową . -RozaR