Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty

Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia. -Nicole


Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: Miarą mo­jej niena­wiści do ciebie jest właśnie miłość. Niena­widzę cię tak sa­mo, jak cię kocham!  -Luanne Rice


miarą-mo­jej-niena­wiś-do ciebie-jest właśnie-miłość-niena­widzę ę-tak-­mo-jak ę-kocham 
Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty:


Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: Uciekaj od niena­wiści, niez­go­dy i za­wiści nie za­pomi­naj swych myśli uno­sić ku wiz­ji realności. -Bob Marley


uciekaj-od niena­wiś-niez­go­dy-i za­wiś-nie za­pomi­naj-swych-myśli-uno­ć-ku wiz­ji-realnoś
Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: Nie is­tnieje uczu­cie, które nie miałoby związków z po­dob­nym uczu­ciem z przeszłości. -Thomas Harris


nie-is­tnieje-uczu­cie-które-nie miałoby-związków-z po­dob­nym-uczu­ciem-z przeszłoś
Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: Gor­sza od niena­wiści ukocha­nej oso­by jest tyl­ko niena­wiść do sa­mego siebie. -respirer


gor­sza-od niena­wiś-ukocha­nej-oso­by-jest tyl­ko-niena­wiść-do ­mego-siebie
Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: Ciem­ność... kiedy wszys­tko co znałeś i kochałeś zos­ta­je ci zab­ra­ne... Myślisz je­dynie o swym gniewie, niena­wiści, na­wet o zemście... i wte­dy nikt cię nie uratuje. -Masashi Kishimoto


Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: Im mniej niena­wiści, tym więcej zdrowia. -Ali Ibn Abi Talib


Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: Gdy ktoś kiedyś po­wie­dział mi, że czu­je całko­wicie sprzeczne uczu­cia, wyśmiałam go, iż to niemożli­we. Po­tem poz­nałam ok­ru­cieństwo te­go świata i zdałam so­bie sprawę jak wiele dla mnie znaczy mo­je życie. Te­raz już wiem jak to jest kochać i niena­widzić jed­nocześnie. Kocham i niena­widzę siebie, Kocham i niena­widzę was. Kocham i niena­widzę swo­jego życia, Kocham i niena­widzę cały świat. -Godfryda


Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: świado­mość niena­wiści sta­nowi prawdę miłości  -danioł


świado­mość-niena­wiś-sta­nowi-prawdę-miłoś 
Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: Jeśli sche­mat


jeśli-sche­mat-od-miłoś-do niena­wiś-jest praw­dzi­wy-podziękuję
Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: Nic no­wego już nie poczuję, to co czuję czuły już pew­nie mi­liony prze­de mną i książki o tym spisywali. Miłość po­mie­sza­na z bólem is­tnienia i niena­wiścią. Obojętność którą po­win­nam Cię darzyć, jest mie­sza­niną różnych uczuć, miłości, niena­wiści, wier­ności, przy­jaźni, wzrusze­nia, tęskno­ty, lecz w tej obojętności, obojętności brak. Upi­jam się Twoją ulu­bioną her­batą, mając nadzieję że ona za­pełni pus­tkę po Tobie. -cytlopka


Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: - Cze­go pragniesz? - Pragnę móc po­wie­dzieć, że przy­jaźń is­tnieje i zna­leźć przy­jaciela na dob­re i złe. Pragnę móc po­wie­dzieć kocham Cię i wie­dzieć, że to uczu­cie jest praw­dzi­we i odwzajemnione. -opuszczona


Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: – JAK SIĘ NA­ZYWA TO UCZU­CIE W GŁOWIE, UCZU­CIE TĘSKNE­GO ŻALU, ŻE RZECZY SĄ TA­KIE, JA­KIE NAJ­WY­RAŹNIEJ SĄ? – Chy­ba smu­tek, pa­nie. A teraz... – JES­TEM ZASMUTKOWANY. -Terry Pratchett


Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: Nie strzęp myśli z niena­wiści, mści­wość jak stłuczo­ne lus­tro lu­bi wy­paczać ob­raz per­cep­cji . -Papużka


nie-strzęp-myśli-z niena­wiś-mś­wość-jak stłuczo­ne-lus­tro-lu­bi-wy­paczać-ob­raz-per­cep­cji
Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: Miłość nies­pełniona to spe­cyficzny rodzaj niena­wiści. Miej­my się na baczności przed jej ofiarą – myślącym samotnikiem. -Hagiwara Sakutaro


miłość-nies­pełniona-to spe­cyficzny-rodzaj-niena­wiś-miej­my ę-na bacznoś-przed-jej-ofiarą- myślącym-samotnikiem
Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: Miłość między ludźmi na­leży siać jak złote zboże, a kąkol niena­wiści trze­ba wy­rywać i dep­tać nogami. -Stefan Żeromski


miłość-między-ludźmi-na­ży-siać-jak złote-zboże-a kąkol-niena­wiś-trze­ba-wy­rywać-i dep­ć-nogami
Is­tnieje Uczu­cie Niena­wiści Cytaty: Ten, kto zam­knął się w niena­wiści, już się skończył!  -Stefan Wyszyński


ten-kto-zam­knął ę-w niena­wiś-już ę-skończył