Is­tnieje Cytaty

Is­tnieje Cytaty: Mówić o is­tniejącym, że is­tnieje i o nieis­tniejącym, że nie is­tnieje jest prawdą. -Arystoteles


mówić-o is­tniejącym-że is­tnieje-i o nieis­tniejącym-że nie is­tnieje-jest prawdą
Is­tnieje Cytaty: Nasz świat nie is­tnieje, jeżeli nie is­tnieje ktoś inny. -NightHuntress


nasz-świat-nie is­tnieje-żeli-nie is­tnieje-ktoś-inny
Is­tnieje Cytaty: Czy is­tnieje praw­dzi­we szczęście? Może nie... Ale jeżeli is­tnieje to moim zda­niem jest to spełnienie wszys­tkich marzeń, na­wet tych naj­bar­dziej skrytych. -NightHuntress


czy-is­tnieje-praw­dzi­we-szczęście-może-nie-ale żeli-is­tnieje-to moim-zda­niem-jest to spełnienie-wszys­tkich-marzeń-na­wet-tych
Is­tnieje Cytaty: Jeżeli nie is­tnieje żad­na wie­czna miłość, to nie is­tnieje też żad­na god­na miłości wieczność. -aforystokrata


jeżeli-nie is­tnieje-żad­na-wie­czna-miłość-to nie is­tnieje-też-żad­na-god­na-miłoś-wieczność
Is­tnieje Cytaty: W wie­czności Bożej is­tnieje tyl­ko jed­no: trwa­nie; w cza­sie is­tnieje tyl­ko jed­no: przemijanie. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


w wie­cznoś-bożej-is­tnieje-tyl­ko-jed­no-trwa­nie-w cza­sie-is­tnieje-tyl­ko-jed­no-przemijanie
Is­tnieje Cytaty: Ka­ra śmier­ci Is­tniała i is­tnieje na­dal Is­tnieją też sądy które nią sza­fują Eta­towi lub sta­bil­ni Piłaci Praw­dzi­wi wład­cy Sędziowie uzur­pa­torzy Lub god­ni mężowie Ka­ra śmier­ci is­tnieje I nie łudź się że jej nie ma  To przy­wilej na­leżny Praw­dzi­wemu wład­cy To je­go pra­wo i tron Ochro­na i ustawodawstwo Ten rządzi Ten I tyl­ko ten Kto śmier­cią szafuje  -RozaR


Is­tnieje Cytaty: Is­tnieje we­na kojąca, I we­na dobijająca. -NightHuntress


is­tnieje-we­na-kojąca-i-we­na-dobijająca
Is­tnieje Cytaty: Is­tnieje niebo dla gangsterów. -Tupac Amaru Shakur


Is­tnieje Cytaty: Co­kol­wiek is­tnieje, jest w Bogu. -Baruch Spinoza


co­kol­wiek-is­tnieje-jest w bogu
Is­tnieje Cytaty: Praw­da is­tnieje. Wy­myśla się kłamstwo. -Georges Braque


Is­tnieje Cytaty: Po­jed­na­nie is­tnieje tyl­ko na cmentarzach. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Is­tnieje Cytaty: Człowiek na ty­le is­tnieje, na ile pa­miętają o nim inni. -Halina Ewa Olszewska


człowiek-na ty­-is­tnieje-na ile-pa­miętają-o nim-inni
Is­tnieje Cytaty: Czas zmar­no­wany nie is­tnieje we wspomnieniach. -Stefan Kisielewski


czas-zmar­no­wany-nie is­tnieje-we wspomnieniach
Is­tnieje Cytaty: Je­dyna moc, ja­ka is­tnieje, jest wewnątrz nas samych. -Luanne Rice


je­dyna-moc-ja­ka-is­tnieje-jest wewnątrz-nas-samych
Is­tnieje Cytaty: Be­zus­tannie pat­rz czy is­tnieje świat za nami. -AnDree


be­zus­tannie-pat­rz-czy-is­tnieje-świat-za nami
Is­tnieje Cytaty: Nie is­tnieje coś ta­kiego jak dar­mo­wy obiad. -Milton Friedman


nie-is­tnieje-coś-­kiego-jak dar­mo­wy-obiad
Is­tnieje Cytaty: Miłość is­tnieje tyl­ko dla tych, którzy o niej myślą. -Marcel Achard


miłość-is­tnieje-tyl­ko-dla-tych-którzy-o niej-myślą
Is­tnieje Cytaty: Oprócz op­ty­mistów i pe­symistów is­tnieje jeszcze trze­ci ga­tunek - przewidujący. -Magdalena Samozwaniec


oprócz-op­ty­mistów-i pe­symistów-is­tnieje-jeszcze-trze­-ga­tunek- przewidujący