Istnieje świat Cytaty

Istnieje świat Cytaty: Istnieje świat niewidzialny, który przenika świat widzialny. -Gustav Mayrink


istnieje-świat-niewidzialny-który-przenika-świat-widzialny
Istnieje świat Cytaty: Prócz skrawka natychmiastowej chwili cały świat składa się z tego, co nie istnieje. -Karol Irzykowski


prócz-skrawka-natychmiastowej-chwili-cały-świat-składa-ę-z-tego-co-nie-istnieje
Istnieje świat Cytaty: Tyl­ko dzięki te­mu,że ludzie nie mają tej mo­cy szkodze­nia in­nym,jaką by mieć chcieli ,świat jeszcze istnieje. -Feliks Chwalibóg


tyl­ko-dzięki-te­muże-ludzie-nie mają-tej mo­cy-szkodze­nia-in­nymjaką-by mieć-chcieli-świat-jeszcze-istnieje
Istnieje świat Cytaty: Tylko dzięki temu, że ludzie nie mają tej mocy szkodzenia innym, jaką by mieć chcieli, świat jeszcze istnieje. -Feliks Chwalibóg


tylko-dzięki-temu-że-ludzie-nie-mają-tej-mocy-szkodzenia-innym-jaką-by-mieć-chcieli-świat-jeszcze-istnieje
Istnieje świat Cytaty: Wca­le nie twier­dzę, że po śmier­ci nic nie ma. Jest pa­mięć o zmarłych, a świat da­lej istnieje. -Mateusz Piecki Schizoidalny


wca­-nie twier­dzę-że po śmier­-nic-nie -jest pa­mięć-o zmarłych-a świat-da­lej-istnieje
Istnieje świat Cytaty: Świat uparł się przy pojęciach NA PRAWO i NA LEWO, zapominając przy tym, że istnieje także w GÓRZE i NA DOLE. -Franz Werfel


Świat-uparł-ę-przy-pojęciach-na-prawo-i-na-lewo-zapominając-przy-tym-że-istnieje-także-w-gÓrze-i-na-dole
Istnieje świat Cytaty: Mówić o istniejącym, że istnieje i o nieistniejącym, że nie istnieje jest prawdą . -Arystoteles


mówić-o-istniejącym-że-istnieje-i-o-nieistniejącym-że-nie-istnieje-jest-prawdą
Istnieje świat Cytaty: Istnieje tylko jedna miłość ale istnieje tysiąc jej rozmaitych kropel. -Francois de la Rochefoucauld


istnieje-tylko-jedna-miłość-ale-istnieje-tysiąc-jej-rozmaitych-kropel
Istnieje świat Cytaty: Bez wątpienia istnieje świat niewidzialny. Jest tylko problem: jak to daleko od centrum miasta i do której jest u nich w tygodniu otwarte? -Woody Allen


bez-wątpienia-istnieje-świat-niewidzialny-jest-tylko-problem-jak-to-daleko-od-centrum-miasta-i-do-której-jest-u-nich-w-tygodniu-otwarte
Istnieje świat Cytaty: Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem:


rozmawiano-o-istnieniu-boga-powiedziałem-oto-dowód-w-dwóch-słowach-skoro-istnieje-skutek-istnieje-i-przyczyna
Istnieje świat Cytaty: Tu­lisz mnie świat nie istnieje Za­miast wiat­ru twój oddech Za­miast słońca la­tar­nie oczu A ja nie chcę nicze­go więcej  -Deszcz


tu­lisz-mnie-świat-nie istnieje-za­miast-wiat­ru-twój-oddech-za­miast-słońca-­tar­nie-oczu-a-ja nie chcę-nicze­go-więcej 
Istnieje świat Cytaty: Istnieje ludzka tęsknota za Bogiem; i istnieje również boska tęsknota za człowiekiem. -Mikołaj Bierdiajew


istnieje-ludzka-tęsknota-za-bogiem-i-istnieje-również-boska-tęsknota-za-człowiekiem
Istnieje świat Cytaty: To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie. -Jostein Gaarder


to nie my przychodzi­my-na świat-lecz-świat-przychodzi-do nas-urodzić ę-znaczy-ty­-co ­ć-cały-świat-w prezencie
Istnieje świat Cytaty: Ekologia Krótka in­struk­cja jak zacho­wać świat: 1. Wpisz w Goog­le słowo „świat” 2. Wy­bierz op­cję z wy­ników poszukiwania 3. Otwórz świat w no­wym oknie. 4. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem myszki i wy­bierz „zachowaj” Gotowe. Jut­ro po­każę jak udostępnić świat znajomym. -Tsanyo


Istnieje świat Cytaty: Nie istnieje nauka narodowa, podobnie jak nie istnieje narodowa tabliczka mnożenia; to co narodowe nie jest już nauką. -Antoni Czechow


nie-istnieje-nauka-narodowa-podobnie-jak-nie-istnieje-narodowa-tabliczka-mnożenia-to-co-narodowe-nie-jest-już-nauką
Istnieje świat Cytaty: Każdy człowiek chce zmieniać świat, kiedy zaczy­na co­kol­wiek ro­bić. Ja chy­ba nie liczyłem na to, że można zmienić świat w dosłow­nym te­go słowa znacze­niu. Myślałem, że uda się ten świat opisać. -Krzysztof Kieślowski


Istnieje świat Cytaty: Is­tnieje świat. Pod względem praw­do­podo­bieństwa za­hacza to o gra­nicę niemożli­wości. Byłoby da­lece bar­dziej wiary­god­ne, gdy­by przy­pad­kiem nie is­tniało nic. Wówczas to w żad­nych oko­licznościach nikt nie trudziłby się szu­kaniem od­po­wie­dzi na py­tanie, dlacze­go nic nie istnieje. -Jostein Gaarder


Istnieje świat Cytaty: Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie