Języ­ku Cytaty

Języ­ku Cytaty: Ko­niec języ­ka za przewodnika. -Wolfgang Pauli


ko­niec-języ­ka-za przewodnika
Języ­ku Cytaty: Bun­ty są języ­kiem niewysłuchanych. -Edward Stachura


bun­ty-są języ­kiem-niewysłuchanych
Języ­ku Cytaty: Wszechświat jest księgą na­pisaną w języ­ku matematyki. -Galileo Galilei (Galileusz)


wszechświat-jest księgą-na­pisaną-w języ­ku-matematyki
Języ­ku Cytaty: Bóg mówi tyl­ko języ­kiem umarłych. -jatoja


bóg-mówi-tyl­ko-języ­kiem-umarłych
Języ­ku Cytaty: Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes


głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu
Języ­ku Cytaty: w języ­ku ciszy przekłada się życie na ko­lej­ne strony  -Starlight


w języ­ku-ciszy-przekłada ę-życie-na ko­lej­ne-strony 
Języ­ku Cytaty: Plot­karka do­piero po śmier­ci za­pomi­na języ­ka w gębie. -Kazimierz Chyła


plot­karka-do­piero-po śmier­-za­pomi­na-języ­ka-w gębie
Języ­ku Cytaty: wyrósł tak słodki że li­zaki zazdrosne na języ­ku był  -Cykam


wyrósł-tak-słodki-że-li­zaki-zazdrosne-na-języ­ku-był 
Języ­ku Cytaty: Już tam pus­tki w ser­cu, gdzie na języ­ku szczebiotliwość. -Artur Balsam


już-tam-pus­tki-w ser­cu-gdzie-na języ­ku-szczebiotliwość
Języ­ku Cytaty: Mów zaw­sze języ­kiem zro­zumiałym dla innych. -Bujak Bogusław


mów-zaw­sze-języ­kiem-zro­zumiałym-dla-innych
Języ­ku Cytaty: Smak śmier­ci jest na moim języ­ku. Czuję coś nie z te­go świata. -Wolfgang Amadeusz Mozart


smak-śmier­-jest na moim-języ­ku-czuję coś-nie z te­go-świata
Języ­ku Cytaty: Umiem w dwu­nas­tu języ­kach po­wie­dzieć „nie”; to ko­biecie wystarczy. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


Języ­ku Cytaty: Łat­wiej trzy­mać na języ­ku rozżarzo­ny węgiel niż słowo sekretne. -Sokrates


Łat­wiej-trzy­ć-na języ­ku-rozżarzo­ny-węgiel-ż-słowo-sekretne
Języ­ku Cytaty: Jeśli a oz­nacza szczęście, to a = x + y + z; x - to pra­ca, y - roz­rywki, z - umiejętność trzy­mania języ­ka za zębami. -Albert Einstein


jeśli-a-oz­nacza-szczęście-to a-= x + y + z-x- to pra­ca-y- roz­rywki-z- umiejętność-trzy­mania-języ­ka-za zębami
Języ­ku Cytaty: Jest jak mo­tyli roz­koszy do pod­brzusza iniekcja, Two­jego języ­ka we mnie półgodzin­na prelekcja. -fyrfle


jest-jak mo­tyli-roz­koszy-do pod­brzusza-iniekcja-two­jego-języ­ka-we mnie-półgodzin­na-prelekcja
Języ­ku Cytaty: jedno co od języ­ka og­nia two­jego wolę to jak na ko­lanach rozkładają się mi turgieniewy puszkiny tołsto­je lwy  -liliowięc


jedno-co-od języ­ka-og­nia-two­jego-wolę-to-jak na ko­lanach-rozkładają ę-mi-turgieniewy-puszkiny-tołsto­-lwy 
Języ­ku Cytaty: Uwiel­biam, kiedy przychodzisz i bez słów mówisz, że kochasz. Mam Cię na końcu języ­ka wte­dy. Myślami. -iluzjanago


uwiel­biam-kiedy-przychodzisz-i bez-słów-mówisz-że kochasz-mam cię-na końcu-języ­ka-wte­dy-myślami
Języ­ku Cytaty: Dla wielu, pi­sanie jest jak ar­te­tera­pia. Formą chla­pania języ­kiem, gdy się ulewa. -wdech


dla-wielu-pi­sanie-jest jak ar­te­tera­pia-formą chla­pania-języ­kiem-gdy ę-ulewa