Jak Ko­bieta Cytaty

Jak Ko­bieta Cytaty: Pol­ly westchnęła. - Wszys­tkie jes­teśmy ko­bieta­mi, ma­jorze. Praw­dzi­wymi ko­bieta­mi. Nie tyl­ko przeb­ra­nymi za ko­biety. I w tej chwi­li wolę nie wkładać spod­ni, bo byłabym ko­bietą przeb­raną za mężczyznę przeb­ra­nego za ko­bietę przeb­raną za mężczyznę, i wte­dy tak by mi się wszys­tko po­mie­szało, że nie wie­działabym na­wet, jak przeklinać. A w tej chwi­li mam ochotę przek­li­nać, sir, i to bardzo. -Terry Pratchett


Jak Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta, która przes­ta­je być ko­bietą, prze­mienia się w pas­kudne­go mężczyznę. -Nikita Siergiejewicz Michałkow


Jak Ko­bieta Cytaty: Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem. -Hipolit Taine


dziec­ko-rządzi-ko­bietą-ko­bieta-mężczyzną-a on do­piero-światem
Jak Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta spo­koj­na, to ko­bieta zaspokojona. -RedRose


ko­bieta-spo­koj­na-to ko­bieta-zaspokojona
Jak Ko­bieta Cytaty: Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija. -Tadeusz Rittner


Jak Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta i mężczyz­na to dwa światy, jak We­nus i Mars, które wiedzą się nawza­jem, ciążą ku so­bie, ale nig­dy się nie prze­nikną. We­nus dla Mar­sa nie opuści swej dro­gi, ani ko­bieta dla mężczyz­ny nie wyrzek­nie się swoich przeznaczeń. -Bolesław Prus


Jak Ko­bieta Cytaty: Wszys­cy zaw­sze pow­tarzają,że fa­cet jest pros­ty jak bu­dowa ce­pa,jed­no wiel­kie kłam­stwo to ko­bieta jest pros­ta.Każda ko­bieta nieza­leżnie od wieku prag­nie tyl­ko kil­ku rzeczy od fa­ceta: kom­ple­mentów,zro­zumienia w te gor­sze dni,opieki i żeby była naj­ważniej­sza.To jest do­piero proste. -cosmiclovee


Jak Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta ma wiele wcieleń - jest jak kameleon. -KICIA1


ko­bieta- wiele-wcieleń- jest jak kameleon
Jak Ko­bieta Cytaty: Jak ko­bieta prze­no­si telewizor? Przew­ra­ca oczami  -bystry.76


jak-ko­bieta-prze­no­-telewizor-przew­ra­ca-oczami 
Jak Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta zmienną jest jak piórko na wietrze. -Francesco Maria Piave


ko­bieta-zmienną-jest jak piórko-na wietrze
Jak Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta-poet­ka to ko­bieta do kwadratu. -Milan Kundera


ko­bieta-poet­ka-to ko­bieta-do kwadratu
Jak Ko­bieta Cytaty: ko­bieta jak coś wymyśli to Chińczyk na pew­no to wyprodukuje  -wdech


ko­bieta-jak coś-wymyśli-to-chińczyk-na-pew­no-to wyprodukuje 
Jak Ko­bieta Cytaty: Wiem, że jak każda ko­bieta, mam więcej siły niż na to wygląda. -Eva Perón (Evita)


wiem-że jak każda-ko­bieta-mam-więcej-ły-ż-na to wygląda
Jak Ko­bieta Cytaty: ko­bieta piękna w mądry sposób jest jak światło w kom­po­zyc­ji  -Starlight


ko­bieta-piękna-w mądry-sposób-jest jak światło-w kom­po­zyc­ji 
Jak Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta jest jak róża; na to ma kol­ce, aby je owi­jać płatkami. -Julian Tuwim


ko­bieta-jest jak róża-na to  kol­-aby  owi­jać-płatkami
Jak Ko­bieta Cytaty: Plas­ti­kowa ko­bieta jest jak tom­bak, praw­dzi­wa jak złoto, tyl­ko znaw­ca, praw­dzi­wy mężczyz­na dos­trzeże różnice. -Ryder


plas­ti­kowa-ko­bieta-jest jak tom­bak-praw­dzi­wa-jak złoto-tyl­ko-znaw­ca-praw­dzi­wy-mężczyz­na-­trzeże-różnice
Jak Ko­bieta Cytaty: Praw­dzi­wy mężczyz­na po­winien być jak zwierz . Ta­ki pan­to­felek na przykład. Zaś praw­dzi­wa ko­bieta zno­sić to wszystko. Coś jak ku­ra domowa. -onejka


praw­dzi­wy-mężczyz­na-po­winien-być-jak zwierz-ta­ki-pan­to­felek-na przykład-zaś-praw­dzi­wa-ko­bieta-zno­ć-to wszystko-coś
Jak Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta jest jak książka. Przeglądając, zaw­sze się na coś natrafi. -Anatol France (François Anatole Thibault)