Jak Koń Cytaty

Jak Koń Cytaty: Dob­ro nie is­tnieje inaczej, jak tyl­ko ja­ko kon­kret­na dob­roć i wol­ność kon­kret­ne­go człowieka. -Józef Stanisław Tischner


dob­ro-nie is­tnieje-inaczej-jak tyl­ko-ja­ko-kon­kret­na-dob­roć-i wol­ność-kon­kret­ne­go-człowieka
Jak Koń Cytaty: Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń. -Elizabeth Taylor


ciężki-jest-los-współczesnej-kobiety-musi-ubierać-ę-jak-chłopak-wyglądać-jak-dziewczyna-myść-jak-mężczyzna-i-pracować-jak-koń
Jak Koń Cytaty: Ciężki jest los współczes­nej ko­biety. Mu­si ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziew­czy­na, myśleć jak mężczyz­na i pra­cować jak koń. -Elizabeth Taylor


ciężki-jest los-współczes­nej-ko­biety-mu­ ubierać ę-jak chłopak-wyglądać-jak dziew­czy­na-myść-jak mężczyz­na
Jak Koń Cytaty: Nie szu­kają pot­raw wyszu­kanych czy egzo­tycznych, ale wolą da­nia kon­wen­cjo­nal­ne, jak em­briony ptaków nielotów, mielo­ne or­ga­ny w powłoce je­lit, plas­try ciała świń czy bul­wy by­lin przy­pala­ne w zwierzęcym tłuszczu; w ich gwarze ok­reśla się je ja­ko jaj­ka, kiełbasę, be­kon i frytki. -P » Terry Pratchett » Mort


Jak Koń Cytaty: PA­ZER­NOŚĆ !!! ...


Jak Koń Cytaty: Po kon­sultac­jach z le­karzem i far­ma­ceutą, idziemy na kon­sultac­je do opieki społecznej. -nicola-57


po kon­sultac­jach-z ­karzem-i far­­ceutą-idziemy-na kon­sultac­-do opieki-społecznej
Jak Koń Cytaty: zjem Cie jak kon­serwę pros­tym ma­new­rem . -Ma ły


zjem-cie-jak kon­serwę-pros­tym-­new­rem
Jak Koń Cytaty: Umiałem kon­tem­plo­wać niena­wiść jak Bud­da nicość. -Stanisław Lem


umiałem-kon­tem­plo­wać-niena­wiść-jak bud­da-nicość
Jak Koń Cytaty: Kon­cen­trac­ja jest niezbędna dla mod­litwy tak, jak knot do lam­py oliwnej. -Filokalia


kon­cen­trac­ja-jest niezbędna-dla-mod­litwy-tak-jak knot-do lam­py-oliwnej
Jak Koń Cytaty: To życie co­raz częściej po­wodu­je, że czuję się jak­bym kon­ty­nuowała karę Syzyfa.. 15.06.2011  -watchingmefall


to życie-co­raz-częściej-po­wodu­-że czuję ę-jak­bym-kon­ty­nuowała-karę-syzyfa-15062011 
Jak Koń Cytaty:


kon­flikt-między-ludzki-jak i ga­tun­ko­wy-jest oz­naką-działania-sza­tana-~pa­weł-rychlica 
Jak Koń Cytaty: Księżyc oświet­la Two­je ciało... Wyglądasz w tym blasku jak śpiący, choć bezskrzydły Anioł... Pat­rzę na Ciebie miłości wzrokiem tak spo­koj­nie oddychasz... I do­tykam Cię cichut­ko, jak najciszej by nie przerwać kon­certu snów Morfeusza... -Uśmiechnięta Anielica


Jak Koń Cytaty: Gdy na­ruszy się de­likatną kon­struk­cję dziec­ka, jak do­rośnie na­dal będzie bu­dowało tyl­ko dom­ki z kart... -Papillondenuit


gdy-na­ruszy ę-de­likatną-kon­struk­cję-dziec­ka-jak do­rośnie-na­dal-będzie-bu­dowało-tyl­ko-dom­ki-z kart
Jak Koń Cytaty: Z ko­bieta­mi często jest jak z kon­struk­to­rami aut, próbując nap­ra­wić ideał tworzą kom­pletną beznadzieje. -Ryder


z ko­bieta­mi-często-jest jak z kon­struk­to­rami-aut-próbując-nap­ra­wić-ideał-tworzą-kom­pletną-beznadzieje
Jak Koń Cytaty: Chłop bez kapelusza jest jak koń bez podkowy. -Tadeusz Nowak


chłop-bez-kapelusza-jest-jak-koń-bez-podkowy
Jak Koń Cytaty: ****** *** ...miłe słowa tra­fiają do SER­CA...tam osiadają, jak małe diamen­ty, by nig­dy nie stra­cić kon­taktu z delikatnością... ****** ***  -Bożena BAJA


miłe-słowa-tra­fiają-do ser­catam-osiadają-jak łe-diamen­ty-by nig­dy-nie stra­ć-kon­taktu-z delikatnośą- 
Jak Koń Cytaty: poczu­cie osa­mot­nienia-jak kwas wy­lewający się z bu­tel­ki- może mi­mowol­nie wyżreć ludzkie ser­ce i w kon­cu je rozpuścić  -Haruki Murakami


poczu­cie-osa­­nienia-jak-kwas-wy­lewający ę-z bu­tel­ki-może-mi­mowol­nie-wyżreć-ludzkie-ser­-i w kon­cu- rozpuść 
Jak Koń Cytaty: Ludzie są te­raz słabi, a mi­mo to przek­ształcają po­wie­rzchnię Ziemi. W ciągu mi­lionów lat ich możli­wości wzrosną w ta­kim stop­niu, że zmienią po­wie­rzchnię Ziemi, jej oceany, at­mosferę, i sa­mych siebie. Będą kon­tro­lowa­li kli­mat i Układ Słoneczny tak, jak kon­tro­lują Ziemię. Będą podróżowa­li po­za gra­nicę nasze­go sys­te­mu pla­netar­ne­go; dotrą do in­nych słońc i używać będą ich świeżej ener­gii za­miast ener­gii swo­jej umierającej gwiazdy. -Konstantin Ciołkowski