Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Bogów pro­simy tyl­ko o zdro­wy rozsądek w zdro­wym ciele. -Decimus Junius Juvenalis
bogów-pro­simy-tyl­ko-o zdro­wy-rozsądek-w zdro­wym-ciele
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście. -Tomasz Mann
być-za­dowo­lonym-z ­mego-siebie- to naj­większe-szczęście
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Aby osiągnąć szczęście, trze­ba spełnić trzy wa­run­ki: być im­be­cylem, być egoistą i cie­szyć się dob­rym zdro­wiem. Jeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku, wszys­tko jest stracone. -Gustaw Flaubert
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Z wielu po­rażeń je­dynie zdro­wym jest po­rażenie prądem umysłowym. -Tadeusz Fangrat
z wielu-po­rażeń-­dynie-zdro­wym-jest po­rażenie-prądem-umysłowym
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Nie chodzi o to by być szczęśli­wym na twarzy, chodzi o to by mieć to szczęście w duszy. -PróbujPatrzećKolorowo
nie-chodzi-o to by być-szczęśli­wym-na twarzy-chodzi-o to by mieć-to szczęście-w duszy
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz. -Henri Lacordaire
chcesz-być-szczęśli­wym-przez-chwilę-zemścij-ę-chcesz być-szczęśli­wym-zaw­sze-przebacz
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: War­to być uczci­wym, choć nie zaw­sze się to opłaca. Opłaca się być nieu­czci­wym, ale nie warto. -Władysław Bartoszewski
war­to-być-uczci­wym-choć-nie zaw­sze ę-to opłaca-opłaca ę-być-nieu­czci­wym-ale-nie warto
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Na szczęście dziś ma­my so­juszni­ka, który codzien­nie prze­konu­je nas, że Służba Zdro­wia jest do chrza­nu. Jest nim Służba Zdrowia. -Janusz Korwin-Mikke
na szczęście-dziś-­my-so­juszni­ka-który-codzien­nie-prze­konu­-nas-że służba-zdro­wia-jest do chrza­nu-jest nim-służba
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Człowiekiem szczęśli­wym jest ten, kto zdo­był swe szczęście. -Eugene Delacroix
człowiekiem-szczęśli­wym-jest ten-kto-zdo­był-swe-szczęście
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Bóg jest samą wspaniałomyślnością: odbierając, daje, a odbiera tylko to, czego nieposiadanie zapewnia większe szczęście. -Luise Rinser
bóg-jest-samą-wspaniałomyślnośą-odbierając-daje-a-odbiera-tylko-to-czego-nieposiadanie-zapewnia-większe-szczęście
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Ar­tysta to osob­nik, który z czwo­rokątne­go świata od­rzu­cił frag­ment, co się zwie zdro­wym rozsądkiem, i żyje w świecie trójkątnym. -Natsume Soseki
ar­tysta-to osob­nik-który-z czwo­rokątne­go-świata-od­rzu­ł-frag­ment-co ę-zwie-zdro­wym-rozsądkiem-i żyje-w świecie
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Być za­kocha­nym to być sza­lonym przy zdro­wych zmysłach. -Owidiusz
być-za­kocha­nym-to być-sza­lonym-przy-zdro­wych-zmysłach
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Szczęście po­lega na tym, że ma się dob­re zdro­wie i słabą pamięć. -Ingmar Bergman
szczęście-po­lega-na tym-że  ę-dob­re-zdro­wie-i słabą-pamięć
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles
naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: To jest naj­większe nie­szczęście - nie wyżyć życia. -Bruno Schulz
to jest naj­większe-nie­szczęście- nie wyżyć-życia
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać. -Tytus Liwiusz
im-większe-szczęście-tym-mniej-należy-mu-ufać
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym. -Joseph Joubert
naj­większe-szczęście-to urodzić ę-dobrym
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać. -Tytus Liwiusz
im większe-szczęście-tym-mniej-na­ży-mu ufać
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych. -Jeremy Bentham
cnota-nie-jest-niczym-innym-ż-sztuką-jak-być-samemu-szczęśliwym-przez-szczęście-innych
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło. -anja
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć. -Witold Zechenter
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Zdro­we państwo - oto dziec­ko zdro­wej religii. -Piotr Szreniawski
zdro­we-państwo- oto-dziec­ko-zdro­wej-religii
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Szczęście jest jak lek­ko­myślna dziew­czy­na, która ci w oczy po­pat­rzy, da całusa i le­ci da­lej; nie­szczęście jest jak po­ważna ko­bieta, która spo­koj­nie siada przy twoim łóżku i - żyje. -Heinrich Heine
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dążeniu - niż świadomość, że oto jesteśmy u mety. -Zofia Bystrzycka
większe-szczęście-daje-nadzieja-zawarta-w-dążeniu-ż-świadomość-że-oto-jesteśmy-u-mety
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Aby być szczęśli­wym w miłości, trze­ba być geniuszem. -Honoré de Balzac
aby-być-szczęśli­wym-w miłoś-trze­ba-być-geniuszem
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Miło jest być dow­cipnym we właści­wym czasie. -Horacy
miło-jest być-dow­cipnym-we właś­wym-czasie
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Nie pi­je al­ko bo wolę pat­rzeć na wszys­tko zdro­wym rozsądkiem. Nie chodzę na im­pre­zy bo nie lu­bię spo­conych koszu­lek. Nie pa­le pa­pierosów bo i tak się zat­ru­wam codziennością. -gieenka
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków. -Kurt Vonnegut
cza­sem-myślę-so­bie-że to jest naj­większe-nie­szczęście-nasze­go-świata-wśród-ludzi-zaj­mujących-naj­wyższe-sta­nowis­ka-­my
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Le­piej jest rządzić w piek­le, niż być po­kojo­wym w niebie. -Henry Fielding
le­piej-jest rządzić-w piek­-ż-być-po­kojo­wym-w niebie
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Miłość niesie ze sobą wiel­kie szczęście, o wiele większe od bólu, który przy­nosi tęsknota. -Albert Einstein
miłość-niesie-ze sobą-wiel­kie-szczęście-o wiele-większe-od bólu-który-przy­nosi-tęsknota
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Ekologia Krótka in­struk­cja jak zacho­wać świat: 1. Wpisz w Goog­le słowo „świat” 2. Wy­bierz op­cję z wy­ników poszukiwania 3. Otwórz świat w no­wym oknie. 4. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem myszki i wy­bierz „zachowaj” Gotowe. Jut­ro po­każę jak udostępnić świat znajomym. -Tsanyo
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Jest tyl­ko jed­na dro­ga do by­cia szczęśli­wym. To ak­ceptac­ja życia ta­kim ja­kie ono jest. Im mniej od życia ocze­kujesz tym więcej zys­ku­jesz. Szczęście to obec­ne, pros­te chwi­le, poz­ba­wione patosu. -Elizabetta
Jak Większe Jest szczęście Być Zdro­wym Cytaty: Naj­le­piej jest być sobą - pros­tym, praw­dzi­wym i dostojnym. -Robert Browning
naj­­piej-jest być-sobą- pros­tym-praw­dzi­wym-i dostojnym