Jak Większe Jest Cytaty

Jak Większe Jest Cytaty: Nie ma pecha w twoim życiu, nie ma przy­pad­ku. Możesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je - w ogóle ich nie dos­trzec. A możesz drob­ne za­mienić w naj­większe wy­darze­nia - od ciebie to za­leży. Przeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­raz postępu­jesz. I obec­nie za­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc, za rok. -Mieczysław Maliński


Jak Większe Jest Cytaty: Tajemnica jest jak dziura w sukni: im większe są starania by ją ukryć, tym bardziej jest widoczna. -Sylvana Carmen


tajemnica-jest-jak-dziura-w-sukni-im-większe-są-starania-by-ją-ukryć-tym-bardziej-jest-widoczna
Jak Większe Jest Cytaty: Radość jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi. -Adalbert Balling


radość-jest-jak-kamień-który-wrzucony-do-wody-zatacza-coraz-większe-kręgi
Jak Większe Jest Cytaty: Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie. -Artur Schopenhauer


bogactwo-jest-jak-morska-woda-im-więcej-pijesz-tym-większe-masz-pragnienie
Jak Większe Jest Cytaty: Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie. -Arthur Schopenhauer


bo­gac­two-jest jak wo­da-mor­ska-im więcej-pi­jesz-tym-większe-masz-pragnienie
Jak Większe Jest Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Jak Większe Jest Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Jak Większe Jest Cytaty: Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy. -Franciszek Salda


sztuka-kochania-jest-sztuką-co-do-joty-i-jak-każda-inna-dziedzina-sztuki-swoje-mniejsze-i-większe-talenty-i-swych-geniuszy
Jak Większe Jest Cytaty: Kiedyś wy­myśliłem so­bie taką własną normę – jak da­leko można się po­sunąć za da­leko. Nor­my są po to, by porządko­wać świat. Wy­cie­czki po­za nor­my by­wają poszu­kiwa­niem jak naj­większe­go ob­sza­ru wolności. -Kuba Wojewódzki


Jak Większe Jest Cytaty: Czyż można wyświadczyć poszukującemu człowiekowi większe dobrodziejstwo -jak ułatwić mu znalezienie drogi do własnego ja? -Isolde Kurz


czyż-można-wyświadczyć-poszukującemu-człowiekowi-większe-dobrodziejstwo-jak-ułatwić-mu-znalezienie-drogi-do-własnego-ja
Jak Większe Jest Cytaty: śpij jest większe prawdopodobieństwo spełnienia marzeń sennych ziemia nie pi­je krwi i potu jest lżejsza od grzechu i cięższa tyl­ko od powietrza śpij tyl­ko tam każda stopa stąpa jak zechce po niebie tyl­ko tam ro­zumiesz więcej ze słowa tyl­ko tam na przykład rajstopa Śpij tam do śmier­ci najdalej na­wet jak śnisz że umierasz na­wet jak śpisz i umierasz to śmier­ci we śnie najdalej do ciepienia Śpij i pamiętaj ile możesz bo wiesz chyba to, że  życie może wca­le nie być tym co następuje po przebudzeniu  -jatoja


Jak Większe Jest Cytaty: Na wielkim świecie nikt łatwiej się nie myli jak głos publiczny; im obszerniejsza widownia, tym złudzenie większe. Zaś w małej wiosce najlepiej wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi; na małej scenie tych tylko wad nie dostrzegą, których nie ma. -József Eotvos


Jak Większe Jest Cytaty: Życie jest większe od le­gend, bo w życiu jest prawda. -Stefan Wyszyński


Życie-jest większe-od ­gend-bo w życiu-jest prawda
Jak Większe Jest Cytaty: Śmierć, kiedy śpisz przychodzi. A śnić będziesz, ze wcale nie trzeba oddychać, że cisza bez oddechu to niezła muzyka, jesteś mały jak iskra i gaśniesz do taktu. Śmierć tylko taka. Bólu więcej miałeś trzymając różę w ręce i większe czułeś przerażenie widząc, że płatek spadł na ziemię. Świat tylko taki. Tylko tak żyć. I umierać tylko tyle. A wszystko inne - jest jak Bach chwilowo grany na pile. -Wisława Szymborska


Jak Większe Jest Cytaty: by­wa tak ze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximum innych  -badtomek


by­wa-tak-ze niektóre-mi­nimum-jest większe-od ­ximum-innych 
Jak Większe Jest Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet


miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
Jak Większe Jest Cytaty: Im więcej jest uczciwych, tym większe są szansę złodziei. -Ilija Marković


im-więcej-jest-uczciwych-tym-większe-są-szansę-złodziei
Jak Większe Jest Cytaty: Im większe jest oburzenie, tym mniejszy udział rozsądku. -H. Jackson Brown


im-większe-jest-oburzenie-tym-mniejszy-udział-rozsądku