Jak Większe Jest Cytaty

Jak Większe Jest Cytaty: Każde ludzkie uczucie jest większe i sięga dalej niż wart przedmiot, który je wywołał. Moim zdaniem jest to dowód, że człowiek powołany jest do wyższego bytu. -Samuel Coleridge


każde-ludzkie-uczucie-jest-większe-i-ęga-dalej-ż-wart-przedmiot-który-wywołał-moim-zdaniem-jest-to-dowód-że-człowiek-powołany-jest-do
Jak Większe Jest Cytaty: Siłę autorytetu książąt stanowi to, że jakże często nie można zapobiec złu, które czynią, jak tylko przez jeszcze większe zło, grożące ruiną wszystkiego. -Montesquieu


siłę-autorytetu-książąt-stanowi-to-że-jakże-często-nie-można-zapobiec-złu-które-czynią-jak-tylko-przez-jeszcze-większe-zło-grożą
Jak Większe Jest Cytaty: Bóg jest samą wspaniałomyślnością: odbierając, daje, a odbiera tylko to, czego nieposiadanie zapewnia większe szczęście. -Luise Rinser


bóg-jest-samą-wspaniałomyślnośą-odbierając-daje-a-odbiera-tylko-to-czego-nieposiadanie-zapewnia-większe-szczęście
Jak Większe Jest Cytaty: Wiele jest rzeczy godnych podziwu, ale nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles


wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-ale-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Jak Większe Jest Cytaty: Wiele jest rzeczy godnych podziwu, lecz nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles


wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-lecz-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Jak Większe Jest Cytaty: Często jest tak, że za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje.. -bluecaffe


często-jest tak-że za­wodzi­my ę-na tych-oso­bach-w których-pokłada­liśmy-naj­większe-nadzieje
Jak Większe Jest Cytaty: Nie ma większe­go grzechu niż uważać, że wszys­tko jest jas­ne i zro­zumiałe. Jest to grzech du­my i zaufa­nia do siebie, który chciała po­pełnić Ewa, gdy pragnęła być bo­gom równa. -Jarosław Iwaszkiewicz


Jak Większe Jest Cytaty: To jest naj­większe nie­szczęście - nie wyżyć życia. -Bruno Schulz


to jest naj­większe-nie­szczęście- nie wyżyć-życia
Jak Większe Jest Cytaty: Nie ma nic większe­go niż praw­da i na­wet naj­mniej­sza praw­da jest wielka. -Johann Wolfgang Goethe


nie- nic-większe­go-ż-praw­da-i na­wet-naj­mniej­sza-praw­da-jest wielka
Jak Większe Jest Cytaty: Człowieko­wi zda­je się zaw­sze, że je­go oso­bis­te cier­pienie jest naj­większe na świecie. A je­go cier­pienie jest tyl­ko kro­pelką w oceanie... -Kornel Makuszyński


człowieko­wi-zda­ ę-zaw­sze-że ­go-oso­bis­te-cier­pienie-jest naj­większe-na świecie-a ­go-cier­pienie-jest tyl­ko-kro­pelką
Jak Większe Jest Cytaty: Wśród naj­większe­go cier­pienia ma się tę roz­kosz, że się jest zdol­nym do niego. -Fryderyk Chrystian Hebbel


wśród-naj­większe­go-cier­pienia- ę-tę roz­kosz-że ę-jest zdol­nym-do niego
Jak Większe Jest Cytaty: Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie. -Robert Ardey


jest-możliwe-że-życie-jest-o-wiele-większe-ż-my-jednak-równie-dobrze-my-możemy-być-o-wiele-więksi-ż-życie
Jak Większe Jest Cytaty: Im większe zero, tym bardziej nadęte. -Urszula Zybura


im-większe-zero-tym-bardziej-nadęte
Jak Większe Jest Cytaty: Im większe zero, tym mniej warte. -Urszula Zybura


Jak Większe Jest Cytaty: Umiera się raz i człowiek szyb­ko ok­ry­wa się sławą, ale żyje się w trudzie, bólu i cier­pieniu, długie la­ta, i to jest większe bohaterstwo. -Stefan Wyszyński


umiera ę-raz-i człowiek-szyb­ko-ok­ry­wa ę-sławą-ale-żyje ę-w trudzie-bólu-i cier­pieniu-długie-­-i to jest większe
Jak Większe Jest Cytaty: Naj­większe­go bo­hate­ra za­bija troska. -Talmud


naj­większe­go-bo­hate­ra-za­bija-troska
Jak Większe Jest Cytaty: Naj­większe klęski płyną z nierozumu. -Sofokles


naj­większe-klęski-płyną-z nierozumu
Jak Większe Jest Cytaty: Im większe tym lep­sze - wszystko. -Freddie Mercury