Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty

Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: 6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni?  -Demostenes


Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Um­rzeć jest to skończyć życie, zacząć żyć jest to zacząć umierać. -Stefan Witwicki


um­rzeć-jest to skończyć-życie-zacząć-żyć-jest to zacząć-umierać
Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Umrzeć jest to skończyć życie, zacząć żyć jest to zacząć umierać. -Stefan Witwicki


umrzeć-jest-to-skończyć-życie-zacząć-żyć-jest-to-zacząć-umierać
Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Bo po złama­nym ser­cu i łzach nic in­ne­go nam nie po­zos­ta­je jak zacząć żyć na no­wo lub gnić w żalu. -AnDree


bo po złama­nym-ser­cu-i łzach-nic-in­ne­go-nam-nie po­zos­­-jak zacząć-żyć-na no­wo-lub-gnić-w żalu
Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Świado­mość te­go kim jes­tem wca­le nie ułat­wia mi życia,wręcz sta­je się ono co­raz trud­niej­sze. Chce odejść,odpłynąć,zacząć żyć na no­wo nie od­wra­cając się za siebie! Zacząć no­we porządne życie. Mam już dość tych miej­sc, w których byłem,tych ludzi, których poz­nałem i oka­zali się być in­ni niż się wy­dawa­li z pozoru. Nie chce żyć w tym świecie pełnym cham­stwa,pros­tac­twa,fałszy­wości,bólu cierpienia! Chce odejść,odlecieć,odpłynąć!  -Van Kalisz


Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Trzeba żyć jak nowonarodzony anioł, jak kobieta, która kocha lub jak człowiek, który ma umrzeć. -Maurice Maeterlinck


trzeba-żyć-jak-nowonarodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć
Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Trzeba żyć jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha, lub jak człowiek, który ma umrzeć. -Maurice Maeterlinck


trzeba-żyć-jak-nowo-narodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć
Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Człowiek nie może żyć jak zwierzęta tyl­ko w pos­ta­wie kon­kret­nej, ale też nie może żyć wyłącznie w pos­ta­wie abstrakcyjnej. -Antoni Kępiński


człowiek-nie może-żyć-jak zwierzę-tyl­ko-w pos­­wie-kon­kret­nej-ale-też-nie może-żyć-wyłącznie-w pos­­wie-abstrakcyjnej
Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Nic bardziej zgubnego, jak żyć w cieniu sławy. Człowiek gaśnie. -Simone de Beauvoir


nic-bardziej-zgubnego-jak-żyć-w-cieniu-sławy-człowiek-gaśnie
Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Człowiek, który czeka na odmianę losu, może zacząć od zakasania rękawów. -Garth Henrichs


człowiek-który-czeka-na-odmianę-losu-może-zacząć-od-zakasania-rękawów
Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Nic bar­dziej zgub­ne­go, jak żyć w cieniu sławy. Człowiek gaśnie. -Simone de Beauvoir


nic-bar­dziej-zgub­ne­go-jak żyć-w cieniu-sławy-człowiek gaśnie
Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Każdy człowiek może umierać jako bogacz, jeśli zdecyduje się żyć jak biedak. -Henry Gould


każdy-człowiek-może-umierać-jako-bogacz-śli-zdecyduje-ę-żyć-jak-biedak
Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Człowiek niczego tak nie pragnie, jak coraz pełniej żyć i wie, że ta pełnia dostępna jest w miłości. -Carlo Carretto


człowiek-niczego-tak-nie-pragnie-jak-coraz-pełniej-żyć-i-wie-że-pełnia-dostępna-jest-w-miłoś
Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Żyć to znaczy: dopiero przygotować się do życia. Umieramy w chwili, kiedy byśmy mogli na dobre zacząć. Ale Najwyższy Sędzia mówi: Nie dam się oszukać, to właśnie było życie. -Karol Irzykowski


Żyć-to-znaczy-dopiero-przygotować-ę-do-życia-umieramy-w-chwili-kiedy-byśmy-mogli-na-dobre-zacząć-ale-najwyższy-sędzia-mówi-nie-dam-ę
Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Człowiek zaczyna być człowiekiem wtedy, gdy przestaje jęczeć i przeklinać aby zacząć szukać prawdy, która rządzi jego życiem. -James Allen


człowiek-zaczyna-być-człowiekiem-wtedy-gdy-przestaje-jęczeć-i-przeklinać-aby-zacząć-szukać-prawdy-która-rządzi-jego-życiem
Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Nie można zacząć żyć od nowa. Możesz rzu­cić pa­lenie, zmienić na­wyki, wyjechać... Możesz wszys­tko zmienić. Ale wy­darze­nia, które Cię uk­ształto­wały zostaną I wspom­nienia także... -Andrea


Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty:


człowiek-jest is­totą-społecznąale-naszła-mnie-­ka-myśl-jak to jest żyć-as­połecznie-~pa­weł-rychlica-ps-ktoś-wie 
Jak człowiek Ma zacząć żyć Cytaty: Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko. -Mery 16


są dwie-dro­gi-aby przeżyć-życie-jed­na to żyć-tak-jak­by-nic-nie było-cu­dem-dru­ga to żyć-tak-jak­by-cu­dem-było-wszystko