Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty

Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Życie jak gra... na­wet po­ker od­cisnął się na kar­tach historii. -Kapitan


Życie-jak gra-na­wet-po­ker-od­cisnął ę-na kar­tach-historii
Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Cza­sami w po­kerze jest tak, że na­wet z naj­lep­szy­mi kar­ta­mi na ręku nie wyg­rasz wiele, bo po­zos­ta­li spa­sują. Możesz jed­nak wyg­rać na­wet mając słabe kar­ty, jeśli dob­rze to ro­zeg­rasz. To sa­mo do­tyczy życia. -qches


Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Żyj z myślą, że jut­ra może nie być, a każda godzi­na więcej się nie powtórzy. Bo życie jak gra w kar­ty w każdej chwi­li możesz przeg­rać wszystko. -starry night


Żyj-z myślą-że jut­ra-może-nie być-a każda-godzi­na-więcej ę-nie powtórzy-bo życie-jak gra-w kar­ty-w każdej-chwi­li
Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Wielu chce za­pisać się na kar­tach his­to­rii, niewielu jed­nak uda­je się to zro­bić na jej dob­rych stronach. -Logos


wielu-chce-za­pisać ę-na kar­tach-his­to­rii-niewielu-jed­nak-uda­ ę-to zro­bić-na jej-dob­rych-stronach
Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Na gra­nicy zmysłów Gdy us­ta ust szukają Prosząc o pocałunek Błogości się oddają Słod­kie zniewolenie Od­dech powstrzymuje Jest niczym jak narkotyk Fi­nezją nam smakuje W czułym dotyku De­likat­nym miłym Us­ta ust spragnione Rozsądek utraciły Ma­leńki tatuaż Jak od­bi­cie w lustrach Bo po pocałunku Smak zos­tał na us­tach ... -misiek45


Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Za­pisać się w his­to­rii kar­tach zaszczyt nieopisany, za­leży tyl­ko czy ja­ko szlachet­ni ludzie, czy ja­ko bałwa­ny .. -insane breath


za­pisać ę-w his­to­rii-kar­tach-zaszczyt-nieopisany-za­ży-tyl­ko-czy-ja­ko-szlachet­-ludzie-czy-ja­ko-bałwa­ny
Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Nie wol­no się gniewać: gniew, jak bu­merang, wra­ca do te­go, co go cisnął. -Maria Rodziewiczówna


nie-wol­no ę-gniewać-gniew-jak bu­merang-wra­ca-do te­go-co go cisnął
Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: By­wają dni, gdy na­wet cyt­ry­na sma­kuje jak naj­lep­sza słodycz, a są też chwi­le, w których kar­mel sta­je się niez­wykle gorzki. -Devin


by­wają-dni-gdy-na­wet-cyt­ry­na-sma­kuje-jak naj­lep­sza-słodycz-a są też-chwi­-w których-kar­mel-sta­ ę-niez­wykle-gorzki
Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Nie wolno się gniewać: gniew, jak bumerang, wraca do tego, co go cisnął. -Maria Rodziewiczówna


nie-wolno-ę-gniewać-gniew-jak-bumerang-wraca-do-tego-co-go-cisnął
Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Czy skończy­my jak Kar­ta­gi­na ? Kar­ta­gi­na zginęła w wal­ce, a Po­la­cy pop­rzez de­zer­cję.   -Uriel


czy-skończy­my-jak kar­­gi­na-kar­­gi­na-zginęła-w wal­-a po­­cy-pop­rzez-de­zer­cję- 
Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Gra­nice są pot­rzeb­ne ludziom jak po­wiet­rze. Bez gra­nic, każde­go rodza­ju, nie wie­dzieli­byśmy, jak żyć; ani kim jes­teśmy, ani co ma­my do zro­bienia. Gra­nice są po to, aby nam po­kazać, że is­tnieją rzeczy, których nie można przekroczyć. -Olga Tokarczuk


Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: To znaczy, że po ty­lu la­tach wma­wiania mi, że są mias­ta, do których nie wra­ca się na­wet pa­mięcią, chcesz te­raz po­wie­dzieć, że ta­kich miast nie ma?  -Barbara Kosmowska


to znaczy-że po ty­lu-­tach-wma­wiania-mi-że są mias­-do których-nie wra­ca ę-na­wet-pa­mięą-chcesz-te­raz-po­wie­dzieć
Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Cza­sem na­wet le­kar­stwa nie po­magają . -Chemicals


cza­sem-na­wet-­kar­stwa-nie po­magają
Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Ciąża jak gra­nat wy­sadziła w po­wiet­rze całe mo­je życie. Poczułam, że już nie pa­suję do tam­tej zadzior­nej dziew­czy­ny. Od­sta­wiłam al­ko­hol. Po dwu­nas­tu la­tach pi­cia wyt­rzeźwiałam. A os­trość widze­nia rzeczy­wis­tości bez pro­mili kom­plet­nie mnie powaliła. -Agnieszka Chylińska


Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Śniłam, śniłam... o szczęściu sięgającym dachów nieskończoności, głaszczącym każdy zmysł roz­bu­janych emocji. Po śnie przyszła jawa, której je­dynym uda­nym wytworem stałaś się bez­sprzecznie Ty. Wierzę w świat, w którym żyjesz i co­kol­wiek znaczą słowa, który­mi kar­misz mnie jak dziecko, uwierzę w każde, oprawione na­wet w naj­większą ob­wo­lutę kłamstw. Tak miłość jak balsam wchłonęła się z łat­wością w mo­je serce. Od­barwione uczuciem wy­leczyła ob­ja­wy nied­rożności emocjonalnej. -~~Lotta


Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: po­zos­ta­wione samopas wkraczają w nieznane ilek­roć spoj­rzysz nań obiektywizmem w chaosie niesione elas­tyczność mijają gra­nic moralności przez ogół ustalone i uśmiech łapią łykając pełnią serca bo czują się dobrze po dzies­tu la­tach życia na­reszcie będąc sobą  -Papużka


Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Możemy zamówić gra­naty na mi­lita­ria.pl i roz­piep­rzyć wszys­tkim hej­te­rom głowy, które na­wet nie będą krwa­wić, bo są tak wy­suszo­ne jak rodzyn­ki po­zos­ta­wione przez wygłod­niałe wielbłądy na pustyni. -dooorotis


Jak gra Na­wet Po­ker Od­cisnął się Na kar­tach Cytaty: Zro­zumienie, a na­wet tyl­ko je­go próba - są naj­lep­szym le­kar­stwem dla zra­nionej duszy. -patt_


zro­zumienie-a na­wet-tyl­ko-­go-próba- są naj­lep­szym-­kar­stwem-dla-zra­nionej-duszy