Jak gra Cytaty

Jak gra Cytaty: Gra­nice są pot­rzeb­ne ludziom jak po­wiet­rze. Bez gra­nic, każde­go rodza­ju, nie wie­dzieli­byśmy, jak żyć; ani kim jes­teśmy, ani co ma­my do zro­bienia. Gra­nice są po to, aby nam po­kazać, że is­tnieją rzeczy, których nie można przekroczyć. -Olga Tokarczuk


Jak gra Cytaty: Gra­nice dob­ra i zła nie biegną gra­nica­mi na­rodów, ale ludzi. -Jan Grzegorczyk


gra­nice-dob­ra-i zła-nie biegną-gra­nica­mi-na­rodów-ale-ludzi
Jak gra Cytaty: Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci. -xxmegaxx


Jak gra Cytaty: Dob­ry Bóg us­ta­nowił gra­nice ludzkiej mądrości, nie zak­reślił je­dynie gra­nic jej głupo­cie - a to nie jest uczciwe. -Konrad Adenauer


dob­ry-bóg-us­­nowił-gra­nice-ludzkiej-mądroś-nie zak­reślił-­dynie-gra­nic-jej-głupo­cie- a to nie jest uczciwe
Jak gra Cytaty: - Cze­go jeszcze nie przekroczyłaś? - Gra­nicy za­kocha­nia się z wza­jem­nością. Tak jeszcze nig­dy nie za­kochałam się tak że ja i on, że my... Nig­dy.Ale chcę te­go. Szko­da, że przek­roczyć tą gra­nicę nie jest tak łat­wo jak przek­roczyć doz­wo­loną prędkość na drodze... -opuszczona


Jak gra Cytaty: Łat­wo dos­trzec górną gra­nicę dob­ra, ni­kogo jed­nak nie pow­strzy­ma dol­na gra­nica zła, bo jej w ogóle nie ma. -Gilbert Keith Chesterton


Łat­wo-­trzec-górną-gra­nicę-dob­ra-­kogo-jed­nak-nie pow­strzy­-dol­na-gra­nica-zła-bo jej-w ogó-nie 
Jak gra Cytaty: Aby móc nak­reślić gra­nicę myśli, po­win­niśmy poz­nać obie stro­ny tej gra­nicy […], mu­sieli­byśmy umieć po­myśleć, cze­go nie można pomyśleć. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Jak gra Cytaty: Seks po dziewięćdziesiątce jest jak gra w bi­lard przy po­mocy sznurka. -Camille Paglia


seks-po dziewięćdziesiątce-jest jak gra-w bi­lard-przy-po­mocy-sznurka
Jak gra Cytaty: szpon­ce w szuwarach jak gra­jek na wagarach wyg­ry­wam co rusz   -Cykam


szpon­-w szuwarach-jak-gra­jek-na wagarach-wyg­ry­wam-co rusz- 
Jak gra Cytaty: po­pat­rz jak śpiewa gra­mofon pięknie kręci sty­lowe nuty  -Cykam


po­pat­rz-jak śpiewa-gra­mofon-pięknie-krę-sty­lowe-nuty 
Jak gra Cytaty: Życie jak gra... na­wet po­ker od­cisnął się na kar­tach historii. -Kapitan


Życie-jak gra-na­wet-po­ker-od­cisnął ę-na kar­tach-historii
Jak gra Cytaty: śpiewem światła gra me­lodia ta, tańczy jak, krop­la z pias­kiem, kap  -Cykam


śpiewem-światła-gra-me­lodia-ńczy-jak-krop­-z pias­kiem-kap 
Jak gra Cytaty: Życie jest jak gra kością która ma nieog­ra­niczoną liczbę ścian. -Kossak


Życie-jest jak gra-kośą-która- nieog­ra­niczoną-liczbę-ścian
Jak gra Cytaty: Gra miłosna jest jak jazda samochodem: kobiety wolą objazdy, mężczyźni skróty. -Jeanne Moreau


gra-miłosna-jest-jak-jazda-samochodem-kobiety-wolą-objazdy-mężczyź-skróty
Jak gra Cytaty: Gra miłosna jest jak jazda samochodem: kobiety wolą objazdy, a mężczyźni - skróty. -Jeanne Moreau


gra-miłosna-jest-jak-jazda-samochodem-kobiety-wolą-objazdy-a-mężczyź-skróty
Jak gra Cytaty: Czuję jak po­suwasz ją wzdłuż me­go do gra­nic roz­pa­lone­go ciała. Jak owi­jasz ją wokół mo­jej szyi przyp­ra­wiając mnie o dreszcze. Spra­wiasz, że czu­je się piękna. Ule­gam ci, pa­dam na ko­lana błagając o więcej. -Mocily


Jak gra Cytaty: Fi­lipo­wa Saga Zespół Is­lan­dii gra bez kom­pleksów, a Ty jak się masz? :)  -SzaryWilk


fi­lipo­wa-saga-zespół-is­lan­dii-gra-bez-kom­pleksów-a ty jak ę-masz- 
Jak gra Cytaty: Wiesz jak się gra w szachy... cza­sami trze­ba poświęcić jakąś figurę! -Orochimaru  -Masashi Kishimoto


wiesz-jak ę-gra-w szachy-cza­sami trze­ba-poświęć-jakąś-figurę-orochimaru