Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty

Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty:


Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy. -Andrzej Maksymilian Fredro


jak-otyłość-ciału-więcej-zawadza-ż-pomaga-tak-zbyteczna-fortuna-więcej-czasem-ąży-ż-cieszy
Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: Małe pies­ki naj­więcej szczekają. -Samuel Adalberg


małe-pies­ki-naj­więcej-szczekają
Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: Mam wrażenie, że to hasło ob­ro­ny Pol­ski jest jak gdy­by potężnym łańcuchem, który jest jed­nym końcem przyt­wier­dzo­ny do Pol­ski. Chodzi o to, ażeby jak naj­więcej dłoni chwy­ciło za łańcuch, trze­ba go so­bie przerzu­cić przez ra­mię i ciągnąć, ciągnąć, cho­ciażby w krzyżach trzeszczało. Aby Pol­skę po­ciągnąć wyżej. -Edward Rydz-Śmigły


Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: Płod­ny umysł rodzi naj­więcej chwastów. -Papillondenuit


płod­ny-umysł-rodzi-naj­więcej-chwastów
Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: Naj­więcej o miłości wiedzą skrzyn­ki na listy. -Wiesław Czermak-Nowina


Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: Naj­więcej się szu­mi z za­ciszu domowym. -Robert Karpacz


naj­więcej ę-szu­mi-z za­ciszu-domowym
Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: Naj­więcej praw w sko­rum­po­wanym państwie. -Tacyt


naj­więcej-praw-w sko­rum­po­wanym-państwie
Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: ... bo naj­więcej do­wiadu­jemy się na sa­mym końcu ... -badtomek


bo naj­więcej-do­wiadu­jemy ę-na ­mym-końcu
Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: Naj­więcej zielo­nych świateł na drodze do piekła. -Jerzy Bilewicz


naj­więcej-zielo­nych-świateł-na drodze-do piekła
Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: Nies­te­ty, bezpłod­ne idee mają zwyk­le naj­więcej dzieci. -Władysław Grzeszczyk


nies­te­ty-bezpłod­ne-idee-mają-zwyk­-naj­więcej-dzieci
Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: Naj­więcej żar­tują ci ludzie, w których ser­ce płacze. -Who


naj­więcej-żar­tują- ludzie-w których-ser­-płacze
Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: ... naj­więcej pla­giatów zaczy­na się od słów, „moim zdaniem


naj­więcej pla­giatów-zaczy­na ę-od słów-moim-zdaniem
Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: Naj­więcej praw­dy do­wiesz się od wro­ga niż od przy­jaciela !  -badtomek


naj­więcej-praw­dy-do­wiesz ę-od wro­ga-ż-od przy­jaciela- 
Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: Rozsądek jest rzeczą naj­spra­wied­li­wiej roz­dzieloną na świecie: każdy bo­wiem mniema, iż jest weń tak dob­rze zaopat­rzo­ny, że na­wet ci, których naj­trud­niej za­dowo­lić w in­nych spra­wach, nie zwyk­li pożądać go więcej, niż go posiadają. -René Descartes (Kartezjusz)


Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: Naj­więcej strachu budzi we mnie to, że kiedyś znik­niesz bez pożegnania.. -Papużka


naj­więcej-strachu-budzi-we mnie-to-że kiedyś-znik­niesz-bez-pożegnania
Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: zaw­sze jest co naj­mniej o jed­no wyjście więcej niż uważasz  -badtomek


zaw­sze-jest co naj­mniej-o jed­no-wyjście-więcej-ż-uważasz 
Jak naj­więcej Kosmosu Cytaty: Je­den stra­cony przy­jaciel - to co naj­mniej stu wrogów więcej. -Władysław Grzeszczyk


je­den-stra­cony-przy­jaciel- to co naj­mniej-stu-wrogów-więcej