Jak po­win­na Być Cytaty

Jak po­win­na Być Cytaty: Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)


ludzie-mniej-po­win­-myść-o tym-co po­win­-ro­bić-a więcej-o tym-czym-po­win­-być
Jak po­win­na Być Cytaty: [Poez­ja] po­win­na być nieuf­nością. Kry­tycyz­mem.De­mas­ka­tor­stwem. Po­win­na być tym wszys­tkim aż do chwi­li, gdy z tej Ziemi znik­nie os­tatnie kłam­stwo, os­tatnia de­mago­gia i os­tatni akt przemocy. -Stanisław Barańczak


Jak po­win­na Być Cytaty: To ja po­win­nam być tam gdzie Ty. To ja po­win­nam całować us­ta Jego. To ja po­win­nam o Nim śnić, a ty zab­rałaś mi Go całego. Myśłałam, że to przez­nacze­nie, że już nie prze­minie, a Ty Weszłaś w me życie i uk­radłaś każdą cudną chwilę. -MyslacaWierszem


Jak po­win­na Być Cytaty: Wszys­tko po­win­no być tak pros­te, jak to tyl­ko możli­we, ale nie prostsze. -Albert Einstein


wszys­tko-po­win­no-być-tak-pros­te-jak to tyl­ko-możli­we-ale-nie prostsze
Jak po­win­na Być Cytaty: Każdy myśli, że miłość po­win­na być na­miętna. Niewyobrażalna. Po­win­na mnie porwać? Ale jak? Kiedy? Gdzie? Czy może mnie do­paść w par­ku? Na uli­cy? W do­mu przed telewizorem? Nie wiem. Po­win­nam się tym mar­twić? A co jeśli jej nie spot­kam... Jeśli się mi­niemy? Może już się to stało... Jeśli tak to przep­raszam. Przep­raszam, że nie mogłam cię po­kochać. Może po­kocham cię jut­ro? Nie wiem. Ale mam nadzieję... -Lovers


Jak po­win­na Być Cytaty: Ko­bieta po­win­na być jak Mount Eve­rest, je­go zdo­bywasz, a nie po pros­tu wchodzisz, lecz gdy go zdobędziesz dro­ga w dół jest malownicza. -Ryder


ko­bieta-po­win­na-być-jak mount-eve­rest-­go-zdo­bywasz-a nie po pros­-wchodzisz-lecz-gdy-go zdobędziesz-dro­ga-w dół
Jak po­win­na Być Cytaty: Ocze­kiwała zaw­sze, że śmierć ma klasę, wszys­tko, co z nią związa­ne, po­win­no być wzniosłe. Tym­cza­sem oka­zuje się, że jest tak sa­mo by­le ja­ka jak życie. -Olga Tokarczuk


ocze­kiwała-zaw­sze-że śmierć- klasę-wszys­tko-co z ą-związa­ne-po­win­no-być-wzniosłe-tym­cza­sem oka­zuje-ę-że jest tak
Jak po­win­na Być Cytaty: R e f o r m y po­win­ny być c z y s t e. -nicola-57


r e f o r m y po­win­ny-być-c z y s t e
Jak po­win­na Być Cytaty: Po­win­ny być owo­ce nakazane. -Krzysztof Bilica


Jak po­win­na Być Cytaty: Krew! To po­win­no być wewnątrz. -Woody Allen


krew-to po­win­no-być-wewnątrz
Jak po­win­na Być Cytaty: Myśli po­win­ny być lep­sze od pragnień. -Demostenes


myśli-po­win­ny-być-lep­sze-od pragnień
Jak po­win­na Być Cytaty: Rodzi­ce mają być naj­bliżsi? Dlacze­go nie ry­by pan­cerne? Oni by­li prze­cież tyl­ko os­tatnim og­ni­wem ewo­luc­ji, jak te­go uczy wasza biolo­gia, więc czułość po­win­na ogar­niać całą rodzinę wraz z jaszczurami. -Stanisław Lem


Jak po­win­na Być Cytaty: Na­gie praw­dy po­win­ny być wspa­niale zbudowane. -Ryszard Podlewski


na­gie-praw­dy-po­win­ny-być-wspa­niale-zbudowane
Jak po­win­na Być Cytaty: Każda białogłowa po­win­na być zaw­sze gotowa. -Bujak Bogusław


każda-białogłowa-po­win­na-być-zaw­sze-gotowa
Jak po­win­na Być Cytaty: Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany. -aniolupadly181010


Jak po­win­na Być Cytaty: nie trze­ba do­palać się używ­ka­mi - naszym do­palaczem po­win­na być miłość ;)  -blanejszyna


nie trze­ba-do­palać ę-używ­ka­mi- naszym-do­palaczem-po­win­na-być-miłość- 
Jak po­win­na Być Cytaty: Chodzi mi o to, aby język giętki Po­wie­dział wszys­tko, co po­myśli głowa: A cza­sem był jak piorun jas­ny, prędki, A cza­sem smut­ny ja­ko pieśń stepowa, A cza­sem ja­ko skar­ga nim­fy miętki, A cza­sem piękny jak aniołów mowa... Aby prze­leciał wszys­tka ducha skrzydłem. Stro­fa być win­na tak­tem, nie wędzidłem. -Juliusz Słowacki


Jak po­win­na Być Cytaty: Wo­jen­na ścieżka nie po­win­na być usłana tru­pami, lecz od­cięty­mi pępowinami. -Papillondenuit


wo­jen­na-ścieżka-nie po­win­na-być-usłana-tru­pami-lecz-od­ęty­mi-pępowinami