Jak z wycho­waniem Cytaty

Jak z wycho­waniem Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami


Jak z wycho­waniem Cytaty: Gdy­by wycho­wanie i pou­cza­nie da­wało owo­ce, to jakże mógłby wycho­wanek Se­neki wy­rosnąć na Nerona?  -Arthur Schopenhauer


gdy­by-wycho­wanie-i pou­cza­nie-da­wało-owo­-to jakże-mógłby-wycho­wanek-se­neki-wy­rosnąć-na nerona 
Jak z wycho­waniem Cytaty:


Jak z wycho­waniem Cytaty: Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela. -Józef Stanisław Tischner


Jak z wycho­waniem Cytaty: ... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie... -Irracja


Jak z wycho­waniem Cytaty: Jes­teśmy jak ci wygłod­niali pustelnicy, Tęskno­ta nas wy­pełnia, lecz nig­dy nie nasyci… - z podzięko­waniem dla ~giulietki  -Papillondenuit


jes­teśmy-jak  wygłod­niali-pustelnicy-tęskno­-nas-wy­pełnia-lecz-nig­dy-nie nasyci-z podzięko­waniem-dla-~giulietki 
Jak z wycho­waniem Cytaty: Próżno­waniem po­niża się da­ry natury. -Mikołaj Kopernik


Jak z wycho­waniem Cytaty: Zen jest od­symbo­lizo­waniem świata  -Autor nieznany


zen-jest od­symbo­lizo­waniem-świata 
Jak z wycho­waniem Cytaty: Uśmiech jest naj­większym podzięko­waniem za wszystko  -Intryga


uśmiech-jest naj­większym-podzięko­waniem-za wszystko 
Jak z wycho­waniem Cytaty: Naj­tańszym podzięko­waniem jest 


naj­ńszym-podzięko­waniem-jest bóg-zapłać
Jak z wycho­waniem Cytaty: Wycho­wywa­li mnie tak, jak ja sam te­go chciałem, A może to ja ich wychowywałem? I choćbym dzi­siaj marzył o pow­ro­cie do kąta za karę, To nie mam już ni­kogo, kto chciałby mnie w nim postawić... znajomemu  -Niusza


Jak z wycho­waniem Cytaty: Miłość jest poszu­kiwa­niem i od­kry­waniem, pośpie­chem i oczekiwaniem. -Jerzy Andrzejewski


miłość-jest poszu­kiwa­niem-i od­kry­waniem-pośpie­chem-i oczekiwaniem
Jak z wycho­waniem Cytaty:


Jak z wycho­waniem Cytaty:


człowiek-swoim-postępo­waniem-człowie­czeństwo-już-daw­no-ut­ra­ł-~ pa­weł-rychlica
Jak z wycho­waniem Cytaty: Wycho­wują je­dynie ci, którzy mają nadzieję. -Józef Stanisław Tischner


Jak z wycho­waniem Cytaty: Gos­po­dar­ność wycho­wuje szlachet­ne dzieci. -Homer


gos­po­dar­ność-wycho­wuje-szlachet­ne-dzieci
Jak z wycho­waniem Cytaty: Bez miłości nie ma wycho­wania – jest tresura. -Maria Łopatkowa


Jak z wycho­waniem Cytaty: Korze­nie wycho­wania są gorzkie, ale owo­ce słodkie. -Arystoteles


korze­nie-wycho­wania-są gorzkie-ale-owo­-słodkie