Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty

Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Przy­jaciel to oso­ba, która wie, jak zacho­wujesz się gdy jes­teś sam i Cie ta­kim akceptuje. -Nicole


przy­jaciel-to oso­ba-która-wie-jak zacho­wujesz ę-gdy-jes­teś-sam-i cie-­kim-akceptuje
Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Chcesz spędzić resztę swo­jego życia ze mną..? NIe jes­tem te­go pew­na... Zaw­sze, gdy coś się u dzieje, zacho­wujesz się tak jak­bym nie is­tniała. Pop­rostu Cię nie ma: uciekasz, boisz się mnie wes­przeć. Nie wy­magam dużo... Chcę, żebyś był... Nic wiecej... -Nieżywy


Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Zaz­drość zżera zmysły. Zżera ser­ce. Zżera miłość. Wy­pala ciemną dziurę na wie­rzchu mo­jej duszy i wpla­ta się co­raz głębiej. Nie sposób się przeciwstawiać. Nie, kiedy zacho­wujesz się TAK. -darkpassionplay


Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Na ogół ludzie starzy od­su­wają od siebie per­spek­tywę śmier­ci i końca wszys­tkiego i zacho­wują się tak, jak gdy­by roz­taczał się przed ni­mi jeszcze długi ok­res życia. -Antoni Kępiński


Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Bra­kuje mi słów ,aby opi­sać to, co czuję do Ciebie Jaką ra­dością jest wy­pełnione mo­je serducho. Gdy Cię widzę ,to góry mógłbym przenosić, zacho­wywać się jak zwie­rze i upo­lować coś dla Ciebie. Łza się w oku kręci,gdy odchodzisz. Wiem ,że tak trzeba. Nie bój się mnie i mo­jego uczucia. Pozwól na to ,aby trwało... -JozinSz


Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty:


chcą-być-trak­to­wane-jak księżniczki-a zacho­wują ę-jak kurwy 
Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Gdy słońce kul­tu­ry chy­li się ku zacho­dowi, to na­wet karły rzu­cają długie cienie. -Karl Kraus


gdy-słoń-kul­­ry-chy­li ę-ku zacho­dowi-to na­wet-karły-rzu­cają-długie-cienie
Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Zacho­wałem się jak intelektualista. (słowa wy­powie­dziane po tym, jak zwy­mioto­wał na wi­dok pos­trze­lonej ko­biety za­sypy­wanej żyw­cem po egzekucji)  -Heinrich Himmler


zacho­wałem ę-jak intelektualista-słowa-wy­powie­dziane-po tym-jak zwy­mioto­wał-na wi­dok-pos­trze­lonej-ko­biety-za­sypy­wanej
Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Wiesz, gdy­by pieniądze nie miały znacze­nia, gdy­by nie było pieniędzy i gdy­by wszys­tko za­leżało od naszej pos­ta­wy mo­ral­nej, nasze­go zacho­wania i postępo­wania z ludźmi, by­libyśmy mi­lione­rami. By­libyśmy bogaci. -Tupac Amaru Shakur


Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Gdy ktoś wchodzi ci w głowę zacho­waj swoją. 011  -wdech


gdy-ktoś-wchodzi- w głowę-zacho­waj-swoją-011 
Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: By­wają małżeństwa zacho­wujące się jak pa­ra ślepców, z których każde cze­go in­ne­go nie widzi. -Irena Conti


by­wają-łżeństwa-zacho­wują ę-jak pa­ra-ślepców-z których-każde-cze­go-in­ne­go-nie widzi
Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Jak pięknie gwiaz­dy zrywać gdy dłonie w po­duszkę wplecione Jak pięknie ciało okrywać gdy kołdra no­gami odkryta Jak pięknie być razem gdy roz­kosz duszę otula Jak pięknie wzdychać gdy przy­jem­ność nas przeszywa  -taktojax


Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Trud­no jest być dziec­kiem i jed­nocześnie mu­sieć zacho­wywać się jak dorosły. -NightHuntress


trud­no-jest być-dziec­kiem-i jed­nocześnie-mu­sieć-zacho­wywać ę-jak dorosły
Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Jeśli się za­kocham, mo­je uczu­cie będzie pil­nie strzeżoną ta­jem­nicą. Pos­ta­ram sie jak najdłużej zacho­wac to w sek­re­cie, tak jak cza­sem ko­bieta uk­ry­wa swój błogosławiony stan, żeby


Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Każdy rodzic był w młodości ta­ki jak my - ty­le, że nie zacho­wały się z tam­tych czasów kom­pro­mitujące materiały. -Krio


każdy-rodzic-był-w młodoś-­ki-jak my - ty­-że nie zacho­wały ę-z tam­tych-czasów-kom­pro­mitują-materiały
Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Kiedy rodzi­ce zacho­wują się jak dzieci, ich dzieci szyb­ko muszą stać się dorosłe. -Andrea


kiedy-rodzi­-zacho­wują ę-jak dzieci-ich-dzieci-szyb­ko-muszą-stać ę-dorosłe
Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Bo czym jest po­siada­nie dzieci? Jes­teś dla nich miły,wycho­wujesz, cierpisz, zaj­mu­jesz się ni­mi i wte­dy do­ras­tają i os­karżają cię o po­siada­nie Alzheimera. -Woody Allen


bo czym-jest po­siada­nie-dzieci-jes­teś-dla-nich-miływycho­wujesz-cierpisz-zaj­mu­jesz ę-­mi-i wte­dy-do­ras­tają-i os­karżają
Jak zacho­wujesz się Gdy Cytaty: Może właśnie tak zacho­wywał się Bóg - zer­kał na świat znad zle­wu, przyglądając się, jak ludzie usiłują się wy­dos­tać, i co ja­kiś czas wy­ciągając ko­goś z pojemnika  -Janet Fitch


może-właśnie-tak-zacho­wywał ę-bóg- zer­kał-na świat-znad-zle­wu-przyglądając-ę-jak ludzie-usiłują ę-wy­­ć-i co ja­kiś