Jas­ne że wo­lałabym Cytaty

Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Długo się nie widzieliśmy. Ja­koś mnie to nie rusza. Przez to nie lu­bię Cię bar­dziej ani mniej. Jas­ne że wo­lałabym abyś był przy mnie zawsze. Ale czy to jest ta miłość?? Ta na którą cze­kałam całe życie?? Może na tym ona polega?? Może tak po­win­no być??- Wza­jem­na tęskno­ta tłumiona w sobie. Miłość chy­ba tym się objawia... -Sipa


Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Jaś wędrow­niczek Znów dziś spot­kał mnie On wie jak ukoić Jak odeg­nać myśli złe Jaś wędrowniczek Ba­wić dziś się chce On zna mnie najlepiej Wie co lu­bię, cze­go nie Jaś wędrowniczek Opo­wiada ciągle mi Jak ko­loro­wo z nim Mogę w życie iść Jaś wędrowniczek Już ucieka stąd Zos­ta­wiając w głowie tylko Myśl, że był to błąd... -Paniena


Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Gdy widziałem, z jaką jas­nością umysłu i wewnętrzną lo­giką niektórzy wa­riaci wy­jaśniają so­bie sa­mym i in­nym swe obłąka­ne idee, na zaw­sze stra­ciłem pew­ność co do jas­ności me­go umysłu. -Fernando Pessoa


Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: - Czuj się jak u siebie w domu! - Wo­lałabym nie... ______________________ Cóż, nie dla każde­go dom jest uoso­bieniem ciepła, spo­koju, bezpieczeństwa.... -Andrea


 czuj ę-jak u siebie-w domu-wo­łabym-nie-cóż-nie dla-każde­go-dom-jest uoso­bieniem-ciepła-spo­koju-bezpieczeństwa
Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: FYR­FLE­RYK Z NAUK OSHO Małgo­sia przyz­wo­liła więc Jaś nie zwlekał Pieścił całował dźgał i nawlekał Ona wyob­rażała so­bie wspólne szczytowanie Gdzieś na nie od­ległym od łóżka dywanie Jaś wstrzy­mywał ile mógł ale dy­wanu nie doczekał  -fyrfle


Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Nie lu­bię początków i końców. Wo­lałabym wie­cznie dry­fować gdzieś pośrod­ku. Naj­gor­sze w tym kon­kret­nym końcu i początku jest to, że po raz pier­wszy w życiu nie mam pojęcia dokąd zmierzam. -Emily Giffin


Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Czy gdy­by przyszło mi nieba­wem um­rzeć, wo­lałabym żałować, że nie wyz­nałam swoich praw­dzi­wych uczuć, czy że nie ura­towałam swo­jej „god­ności” i po­zorów, że ni­kogo nie potrzebuję?  -Gold Fishy


Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Przy­jechała czes­ka karuzela na sta­rej stacji się rozbija Już łabędzie jak pożółkłe zęby umoczo­ne w ka­wie placu przykręcają w jas­kra­wego słonecznym blasku Star­szy pan o lasce trzęsąc się jak galareta patrzy chrys­tu­sowym miłosierdziem na roz­jecha­nego jeża Chłopiec z czer­wo­nym karabinem za­moczo­nym w dziecięcych zbrodniach jak ter­mi­nator patrzy Na weekend ma­jowy otworzą to zlecą się dzieciaki wpadnę i ja z notatnikiem pochwy­cić jas­kra­we obrazy. -marka


Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Jas­ność jest uczci­wością filozofii. -Vauvenargues


jas­ność-jest uczci­wośą-filozofii
Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Choć Słońce ta­kie jas­ne, cóż ja o Słońcu wiem. -Jan Brzechwa


choć-słoń-­kie-jas­ne-cóż-ja o słońcu-wiem
Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: ..owiana ciem­nością... zniena­widziła jas­ność .. -NieBędęJulią


Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Jas­ność - pod­sta­wowa war­tość rzeczy. -Arystoteles


jas­ność- pod­sta­wowa-war­tość-rzeczy
Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński


są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Aby trud owo­cował, mu­si być jas­no ok­reślo­ny cel. -Czesław Banach


aby-trud-owo­cował-mu­-być-jas­no-ok­reślo­ny-cel
Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Praw­da jest jas­na tyl­ko dla tych którzy widzą. -tkaczu32


praw­da-jest jas­na-tyl­ko-dla-tych-którzy-widzą
Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Ra­dos­ne cienie Tańczą z jas­nością dnia Sy­pial­nia szczęścia  -fyrfle


ra­­ne-cienie-tańczą-z jas­nośą-dnia-sy­pial­nia-szczęścia 
Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Często os­tatnią rzeczą, której człowiek się trzy­ma, by­wa czy­jaś dłoń. -Jostein Gaarder


często-os­tatnią-rzeczą-której człowiek ę-trzy­-by­wa-czy­jaś-dłoń
Jas­ne że wo­lałabym Cytaty: Ty jes­teś we mnie jas­kier w chmurze rzeźbiony blaskiem nad czyn samotny. -Krzysztof Kamil Baczyński


ty jes­teś-we mnie-jas­kier-w chmurze-rzeźbiony-blaskiem-nad-czyn-samotny