Jas­ne Cytaty

Jas­ne Cytaty: Jaś wędrow­niczek Znów dziś spot­kał mnie On wie jak ukoić Jak odeg­nać myśli złe Jaś wędrowniczek Ba­wić dziś się chce On zna mnie najlepiej Wie co lu­bię, cze­go nie Jaś wędrowniczek Opo­wiada ciągle mi Jak ko­loro­wo z nim Mogę w życie iść Jaś wędrowniczek Już ucieka stąd Zos­ta­wiając w głowie tylko Myśl, że był to błąd... -Paniena


Jas­ne Cytaty: Gdy widziałem, z jaką jas­nością umysłu i wewnętrzną lo­giką niektórzy wa­riaci wy­jaśniają so­bie sa­mym i in­nym swe obłąka­ne idee, na zaw­sze stra­ciłem pew­ność co do jas­ności me­go umysłu. -Fernando Pessoa


Jas­ne Cytaty: FYR­FLE­RYK Z NAUK OSHO Małgo­sia przyz­wo­liła więc Jaś nie zwlekał Pieścił całował dźgał i nawlekał Ona wyob­rażała so­bie wspólne szczytowanie Gdzieś na nie od­ległym od łóżka dywanie Jaś wstrzy­mywał ile mógł ale dy­wanu nie doczekał  -fyrfle


Jas­ne Cytaty: Przy­jechała czes­ka karuzela na sta­rej stacji się rozbija Już łabędzie jak pożółkłe zęby umoczo­ne w ka­wie placu przykręcają w jas­kra­wego słonecznym blasku Star­szy pan o lasce trzęsąc się jak galareta patrzy chrys­tu­sowym miłosierdziem na roz­jecha­nego jeża Chłopiec z czer­wo­nym karabinem za­moczo­nym w dziecięcych zbrodniach jak ter­mi­nator patrzy Na weekend ma­jowy otworzą to zlecą się dzieciaki wpadnę i ja z notatnikiem pochwy­cić jas­kra­we obrazy. -marka


Jas­ne Cytaty: Jas­ność jest uczci­wością filozofii. -Vauvenargues


jas­ność-jest uczci­wośą-filozofii
Jas­ne Cytaty: Choć Słońce ta­kie jas­ne, cóż ja o Słońcu wiem. -Jan Brzechwa


choć-słoń-­kie-jas­ne-cóż-ja o słońcu-wiem
Jas­ne Cytaty: ..owiana ciem­nością... zniena­widziła jas­ność .. -NieBędęJulią


Jas­ne Cytaty: Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński


są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
Jas­ne Cytaty: Jas­ność - pod­sta­wowa war­tość rzeczy. -Arystoteles


jas­ność- pod­sta­wowa-war­tość-rzeczy
Jas­ne Cytaty: Aby trud owo­cował, mu­si być jas­no ok­reślo­ny cel. -Czesław Banach


aby-trud-owo­cował-mu­-być-jas­no-ok­reślo­ny-cel
Jas­ne Cytaty: Praw­da jest jas­na tyl­ko dla tych którzy widzą. -tkaczu32


praw­da-jest jas­na-tyl­ko-dla-tych-którzy-widzą
Jas­ne Cytaty: Ra­dos­ne cienie Tańczą z jas­nością dnia Sy­pial­nia szczęścia  -fyrfle


ra­­ne-cienie-tańczą-z jas­nośą-dnia-sy­pial­nia-szczęścia 
Jas­ne Cytaty: Często os­tatnią rzeczą, której człowiek się trzy­ma, by­wa czy­jaś dłoń. -Jostein Gaarder


często-os­tatnią-rzeczą-której człowiek ę-trzy­-by­wa-czy­jaś-dłoń
Jas­ne Cytaty: Jest ko­loro­wo i jas­no i bez­pie­cznie. Wszędzie chodzą ludzie i się uśmiechają. -James Frey


jest-ko­loro­wo-i jas­no-i bez­pie­cznie-wszędzie chodzą-ludzie-i ę-uśmiechają
Jas­ne Cytaty: Ty jes­teś we mnie jas­kier w chmurze rzeźbiony blaskiem nad czyn samotny. -Krzysztof Kamil Baczyński


ty jes­teś-we mnie-jas­kier-w chmurze-rzeźbiony-blaskiem-nad-czyn-samotny
Jas­ne Cytaty: W jas­nym płomyku Tulą ciepłe wspomnienia Nad gro­bem- żywi K.A.Sz. 31.10.2015r. -Cris


w-jas­nym-płomyku-tulą-ciepłe-wspomnienia-nad-gro­bem-żywi-kasz-31102015r
Jas­ne Cytaty: Ilu jeszcze um­rze za­nim sta­nie się jas­ne, że zbyt wielu już zginęło. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)


Jas­ne Cytaty: Chce widzieć wasze niebo, bo mo­je mi­mo wielu jas­nych światełek... jest pełne smut­ku i samotności. -Ewerina


chce-widzieć-wasze-niebo-bo mo­-mi­mo-wielu-jas­nych-światełek-jest pełne-smut­ku-i samotnoś