Je­dyną Niż Cytaty

Je­dyną Niż Cytaty: In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel


in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Je­dyną Niż Cytaty: Dziw­ne, że zmysł do­tyku, nies­kończe­nie mniej ce­niony przez ludzi niż wzrok, w kry­tycznych chwi­lach tworzy główną, jeśli nie je­dyną więź między na­mi a rzeczywistością. -Władimir Nabokow


Je­dyną Niż Cytaty: I. Wpierw os­karżaj o zło te­go, który nie umie się bro­nić lub ma mniej­sze możli­wości obrony II. Twój ból jest zaw­sze większy niż bliźniego III. Każdy, kto myśli inaczej niż ty to twój wróg, bo two­ja rac­ja jest je­dyną słuszną IV. Potępiaj sku­tek, a nie przyczynę zła V. Wa­dy bliźniego mnóż przez swo­je krzyw­dy wszel­kie, a zasługi dziel między siebie  -szpiek


Je­dyną Niż Cytaty: Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings


miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę
Je­dyną Niż Cytaty: Każdy ma swoją je­dyną me­lodię istnienia. -Maria Janion


każdy- swoją-­dyną-me­lodię-istnienia
Je­dyną Niż Cytaty: Je­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek. -Victor Marie Hugo


je­dyną-praw­dziwą-cnotą-jest rozsądek
Je­dyną Niż Cytaty: Praw­dzi­wa miłość to je­dyna okaz­ja do zdrady. -Jadwiga Rutkowska


praw­dzi­wa-miłość-to ­dyna-okaz­ja-do zdrady
Je­dyną Niż Cytaty: Sen często by­wa je­dyną możli­wością rewanżu. -MyArczi


sen-często-by­wa-­dyną-możli­wośą-rewanżu
Je­dyną Niż Cytaty: Je­dyna miarą miłości jest miłość bez miary. -Franciszek Salezy


je­dyna-miarą-miłoś-jest miłość-bez-miary
Je­dyną Niż Cytaty: Kłam­stwo jest je­dyną ucie­czką słabych. -Stendhal (Henri Beyle)


Je­dyną Niż Cytaty: Je­dyna moc, ja­ka is­tnieje, jest wewnątrz nas samych. -Luanne Rice


je­dyna-moc-ja­ka-is­tnieje-jest wewnątrz-nas-samych
Je­dyną Niż Cytaty: Je­dyną prawdą, w którą wierzę jest ta, że ludzie kłamią. -respirer


je­dyną-prawdą-w którą-wierzę-jest -że ludzie-kłamią
Je­dyną Niż Cytaty: Miłość to je­dyna siła, która zmienia wro­ga w przyjaciela. -Martin Luther King


miłość-to ­dyna-ła-która-zmienia-wro­ga-w przyjaciela
Je­dyną Niż Cytaty: Żyć i um­rzeć bez żalu - oto mo­ja je­dyna religia. -Milarepa


Żyć-i um­rzeć-bez-żalu- oto-mo­ja-­dyna-religia
Je­dyną Niż Cytaty: Piękno jest je­dyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie. -Sokrates


piękno-jest ­dyną-rzeczą-boską-i widzialną-jednocześnie
Je­dyną Niż Cytaty: Je­dyną właściwą szkołą chi­rur­ga jest wojna. -Hipokrates


je­dyną-właściwą-szkołą-chi­rur­ga-jest wojna
Je­dyną Niż Cytaty: Je­dyną myślą nie do zniesienia jest to, że znieść można wszystko. -Arthur Rimbaud


je­dyną-myślą-nie do zniesienia-jest to-że znieść-można-wszystko
Je­dyną Niż Cytaty: Chęć śmier­ci jest naszą je­dyną praw­dziwą tragedią. -Mario Puzo


chęć-śmier­-jest naszą-­dyną-praw­dziwą-tragedią