Je­dyna Fun­kcja Cytaty

Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Miłość: je­dyna fun­kcja fiz­jo­logiczna, która zro­biła karierę. -Julian Tuwim


miłość-­dyna-fun­kcja-fiz­jo­logiczna-która-zro­biła-karierę
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Fun­kcją ge­niu­sza jest dos­tar­cza­nie po­mysłów zwykłym kre­tynom z wielo­let­nim wyprzedzeniem. -Artur Bloch


fun­kcją-ge­niu­sza-jest ­tar­cza­nie-po­mysłów-zwykłym-kre­tynom-z wielo­let­nim-wyprzedzeniem
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Władza, po­za swoimi pra­wowi­tymi fun­kcja­mi, nie do­kona nicze­go tak dob­rze i efek­tywnie, jak mógłby to zro­bić sek­tor prywatny. -Ronald Reagan


władza-po­za-swoimi-pra­wowi­tymi-fun­kcja­mi-nie do­kona-nicze­go-tak-dob­rze-i efek­tywnie-jak mógłby-to zro­bić-sek­tor
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Praw­da jest niez­niszczal­nym fun­da­men­tem fun­da­men­tu wszel­kich fun­da­mentów, i nie trze­ba jej bro­nić i udo­wad­niać jej istnienia. -Janet Frame


praw­da-jest niez­niszczal­nym-fun­da­men­tem-fun­da­men­-wszel­kich-fun­da­mentów-i nie trze­ba-jej-bro­ć-i udo­wad­niać-jej
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: ''Bez wiary potężny fun­da­ment nie pow­sta­nie. Bez so­lid­ne­go fun­da­men­tu wszys­tko się rozpadnie'' Wasąg Damian  -Damiano W


''bez-wiary-potężny-fun­da­ment-nie pow­sta­nie-bez so­lid­ne­go-fun­da­men­-wszys­tko ę-rozpadnie''-wasąg-damian 
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Nies­te­ty nie mogłem dłużej tak fun­kcjo­nować, mu­siałem zaw­rzeć z Bo­giem Przy­mie­rze, tyl­ko tak mogłem wrócić do pełni życia. To fun­da­ment wiary, ale i mo­tywu i ak­cji, by już każde­go dnia kroczyć dum­nie w tym życiu, ja­ko Dzie­dzic Króles­twa Bożego. Spróbuj.Za­ryzy­kuj. Zo­bacz.Uwierz. Żyj. -Logos


Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Ak­tywność for­mistyczna fun­du­je wielość kształtów. -Dr Tawian Stambuła


ak­tywność-for­mistyczna-fun­­-wielość-kształtów
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Całusy słowa Pie­szczo­ty i uśmiechy Fun­da­men­ty dnia  -fyrfle


całusy-słowa-pie­szczo­ty-i uśmiechy-fun­da­men­ty-dnia 
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Wspom­nienia to fun­da­ment, który ut­war­dza się na bieżąco. -MyArczi


wspom­nienia-to fun­da­ment-który-ut­war­dza ę-na bieżąco
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Ludzie przes­ta­li fun­kcjo­nować, odkąd po­sied­li mo­nopol na istnienie. -MyArczi


ludzie-przes­­li-fun­kcjo­nować-odkąd-po­sied­li-mo­nopol-na istnienie
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Czas przys­pie­sza z biegiem lat w pew­nej fun­kcji stałej. -Arthur Schopenhauer


czas-przys­pie­sza-z biegiem-lat-w pew­nej-fun­kcji-stałej
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Runęła praw­da z wy­so­ka przyg­niatając wielu... gdyż fun­da­men­ty jej były z kłamstwa. 011  -wdech


runęła-praw­da-z wy­so­ka-przyg­niatając-wielu-gdyż-fun­da­men­ty-jej-były-z kłamstwa-011 
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Fun­da­men­talna za­sada rządząca wszechświatem: przyczy­ny występują przed skut­ka­mi, nig­dy odwrotnie. -Stephen Hawking


fun­da­men­talna-za­sada-rządząca-wszechświatem-przyczy­ny-występują-przed-skut­ka­mi-nig­dy-odwrotnie
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Nie osiągnąłem zro­zumienia fun­da­men­talnych praw rządzących Wszechświatem dzięki rac­jo­nal­ne­mu rozumowi. -Albert Einstein


nie-osiągnąłem-zro­zumienia-fun­da­men­talnych-praw-rządzących-wszechświatem-dzięki-rac­jo­nal­ne­mu-rozumowi
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Przy­powieść o miłosier­nym Sa­mary­tani­nie po­kazu­je, co w chrześci­jaństwie jest fun­da­men­tem, a co fundamentalizmem. -Józef Stanisław Tischner


przy­powieść-o miłosier­nym-sa­mary­tani­nie-po­kazu­-co w chrześ­jaństwie-jest fun­da­men­tem-a co fundamentalizmem
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Każdy ma swoją je­dyną me­lodię istnienia. -Maria Janion


każdy- swoją-­dyną-me­lodię-istnienia
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Bądźmy dziel­ni, dziel­ność to fun­da­ment charakteru. -Aleksander Kamiński


bądźmy-dziel­-dziel­ność-to fun­da­ment-charakteru
Je­dyna Fun­kcja Cytaty: Sen często by­wa je­dyną możli­wością rewanżu. -MyArczi


sen-często-by­wa-­dyną-możli­wośą-rewanżu