Je­dyna Cytaty

Je­dyna Cytaty: Każdy ma swoją je­dyną me­lodię istnienia. -Maria Janion


każdy- swoją-­dyną-me­lodię-istnienia
Je­dyna Cytaty: Praw­dzi­wa miłość to je­dyna okaz­ja do zdrady. -Jadwiga Rutkowska


praw­dzi­wa-miłość-to ­dyna-okaz­ja-do zdrady
Je­dyna Cytaty: Je­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek. -Victor Marie Hugo


je­dyną-praw­dziwą-cnotą-jest rozsądek
Je­dyna Cytaty: Sen często by­wa je­dyną możli­wością rewanżu. -MyArczi


sen-często-by­wa-­dyną-możli­wośą-rewanżu
Je­dyna Cytaty: Żyć i um­rzeć bez żalu - oto mo­ja je­dyna religia. -Milarepa


Żyć-i um­rzeć-bez-żalu- oto-mo­ja-­dyna-religia
Je­dyna Cytaty: Je­dyna miarą miłości jest miłość bez miary. -Franciszek Salezy


je­dyna-miarą-miłoś-jest miłość-bez-miary
Je­dyna Cytaty: Piękno jest je­dyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie. -Sokrates


piękno-jest ­dyną-rzeczą-boską-i widzialną-jednocześnie
Je­dyna Cytaty: Je­dyna moc, ja­ka is­tnieje, jest wewnątrz nas samych. -Luanne Rice


je­dyna-moc-ja­ka-is­tnieje-jest wewnątrz-nas-samych
Je­dyna Cytaty: Kłam­stwo jest je­dyną ucie­czką słabych. -Stendhal (Henri Beyle)


Je­dyna Cytaty: Je­dyną właściwą szkołą chi­rur­ga jest wojna. -Hipokrates


je­dyną-właściwą-szkołą-chi­rur­ga-jest wojna
Je­dyna Cytaty: Miłość to je­dyna siła, która zmienia wro­ga w przyjaciela. -Martin Luther King


miłość-to ­dyna-ła-która-zmienia-wro­ga-w przyjaciela
Je­dyna Cytaty: Je­dyną prawdą, w którą wierzę jest ta, że ludzie kłamią. -respirer


je­dyną-prawdą-w którą-wierzę-jest -że ludzie-kłamią
Je­dyna Cytaty: Je­dyną wol­nością jest świado­mość jej braku. -Papillondenuit


je­dyną-wol­nośą-jest świado­mość-jej-braku
Je­dyna Cytaty: Je­dyną myślą nie do zniesienia jest to, że znieść można wszystko. -Arthur Rimbaud


je­dyną-myślą-nie do zniesienia-jest to-że znieść-można-wszystko
Je­dyna Cytaty: Strach jest głównym źródłem przesądu i je­dyną przyczyną okrucieństwa. -Bertrand Russell


strach-jest głównym-źródłem-przesą-i ­dyną-przyczyną-okrucieństwa
Je­dyna Cytaty: Chęć śmier­ci jest naszą je­dyną praw­dziwą tragedią. -Mario Puzo


chęć-śmier­-jest naszą-­dyną-praw­dziwą-tragedią
Je­dyna Cytaty: Sza­leństwo jest je­dyną rzeczą, której można zaufać. -Marek Hłasko


sza­ństwo-jest ­dyną-rzeczą-której można-zaufać
Je­dyna Cytaty: Mądrość jest je­dyną war­tością, która nie de­waluuje się. -Isokrates


mądrość-jest ­dyną-war­tośą-która-nie de­waluuje-ę