Je­dynym Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Je­dynym Cytaty: I tyl­ko miłość może spra­wić, że sta­jesz się wyjątkowym. Tym je­dynym, je­dynym na mi­lion, je­dynym w całym wszechświecie, niezastąpionym.. a two­ja obec­ność zaczy­na znaczyć więcej, niż cała reszta świata.//'  -Nikaaaa
Je­dynym Cytaty: Le­piej, żebyś był tym je­dynym w swet­rze pośród gar­ni­turów, a nie je­dynym w gar­ni­turze wśród koszul i swetrów. -Audrey Hepburn
le­piej-żebyś-był-tym-­dynym-w swet­rze-pośród-gar­­turów-a nie ­dynym-w gar­­turze-wśród-koszul-i swetrów
Je­dynym Cytaty: Je­dynym Bo­giem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte
Je­dynym Cytaty: Śmierć jest je­dynym blas­kiem w mro­ku życia... -Charles Baudelaire
Śmierć-jest ­dynym-blas­kiem-w mro­ku-życia
Je­dynym Cytaty: Je­dynym ideałem jest mi­niona real­ność przeszłości. -Fryderyk Chrystian Hebbel
Je­dynym Cytaty: Je­dynym ce­lem biz­ne­su jest stworze­nie klienta. -Peter Drucker
je­dynym-­lem-biz­ne­su-jest stworze­nie-klienta
Je­dynym Cytaty: Doświad­cze­nie jest je­dynym ko­rek­to­rem praw. -Tytus Liwiusz
doświad­cze­nie-jest ­dynym-ko­rek­to­rem-praw
Je­dynym Cytaty: Miłość jest je­dynym, co trwo­nione pom­naża się. -Ricarda Huch
miłość-jest ­dynym-co trwo­nione-pom­naża-ę
Je­dynym Cytaty: Je­dynym za­daniem pi­sarza jest wy­razić... ludzką treść własną. -Tadeusz Boy-Żeleński
je­dynym-za­daniem-pi­sarza-jest wy­razić-ludzką treść-własną
Je­dynym Cytaty: Je­dynym naszym zaświatem, tak real­nym, jak sa­mo życie, jest sztuka. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
Je­dynym Cytaty: Je­dynym miej­scem fa­milij­nej zgo­dy by­wa zaz­wyczaj grób rodzinny. -Karol Dusza
je­dynym-miej­scem-fa­milij­nej-zgo­dy-by­wa-zaz­wyczaj-grób-rodzinny
Je­dynym Cytaty: Je­dynym źródłem i kry­terium poz­na­nia rzeczy­wis­tości są zmysły. -Protagoras z Abdery
je­dynym-źródłem-i kry­terium-poz­na­nia-rzeczy­wis­toś-są zmysły
Je­dynym Cytaty: Jes­teś swoim je­dynym mis­trzem, któż jeszcze mógłby nim być?  -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
Je­dynym Cytaty: Człowiek jest je­dynym stworze­niem, które kon­su­muje, nicze­go nie produkując. -George Orwell
człowiek-jest ­dynym-stworze­niem-które-kon­su­muje-nicze­go-nie produkując
Je­dynym Cytaty: Je­dynym do­wodem na to, że is­tnieje ja­kaś po­zaziem­ska in­te­ligen­cja, jest to, że się z na­mi nie kontaktują. -Albert Einstein
je­dynym-do­wodem-na to-że is­tnieje-ja­kaś-po­zaziem­ska-in­te­ligen­cja-jest to-że ę-z na­mi-nie kontaktują
Je­dynym Cytaty: Z wszys­tkiego, czym ko­bieta ob­darza, tęskno­ta jest je­dynym czys­tym jej darem. -Wacław Berent
z wszys­tkiego-czym-ko­bieta-ob­darza-tęskno­-jest ­dynym-czys­tym-jej-darem
Je­dynym Cytaty: Bóg jest je­dynym by­tem, który, aby rządzić, nie ma na­wet pot­rze­by istnieć. -Charles Baudelaire
bóg-jest ­dynym-by­tem-który-aby rządzić-nie  na­wet-pot­rze­by-istnieć
Je­dynym Cytaty: Pa­miętaj, twój wróg może być kiedyś Twym je­dynym przy­jacielem, więc nie lek­ce­waż Go. -Ryder
pa­miętaj-twój-wróg-może-być-kiedyś-twym-­dynym-przy­jacielem-więc-nie lek­­waż-go
Je­dynym Cytaty: Kiedy ludzie stają się nap­rawdę źli, je­dynym uczu­ciem, ja­kie im po­zos­ta­je, jest ra­dość z cudzej krzywdy. -Johann Wolfgang Goethe
kiedy-ludzie-stają ę-nap­rawdę-źli-­dynym-uczu­ciem-ja­kie-im po­zos­­-jest ra­dość-z cudzej-krzywdy
Je­dynym Cytaty: Je­dynym, kto ma pra­wo roz­porządzać Ziemią jest Ten, kto ją stworzył. -Józef
je­dynym-kto- pra­wo-roz­porządzać-ziemią-jest ten-kto-ją stworzył
Je­dynym Cytaty: Pat­rząc w twe oczy-niebies­kie, lśniące z przebłys­ka­mi sza­rości, myślę i czekam.. Cze­kam na tę chwilę, mo­ment który będzie tym je­dynym (...)  -Nataliii
pat­rząc-w twe-oczy-niebies­kie-lśą-z przebłys­ka­mi-sza­roś-myślę-i czekam-cze­kam-na tę chwilę-mo­ment-który-będzie-tym
Je­dynym Cytaty: Miłość to woj­na, w której szyb­ko można zwy­ciężyć tyl­ko wy­wie­szając białą flagę i szyb­ko przeg­rać ogłaszając się jej je­dynym zwycięzcą. -aforystokrata
miłość-to woj­na-w której szyb­ko-można-zwy­ężyć-tyl­ko-wy­wie­szając-białą-flagę-i szyb­ko-przeg­rać-ogłaszając ę-jej
Je­dynym Cytaty: Je­dynym rozsądnym spo­sobem wycho­wania jest od­działywa­nie włas­nym dob­rym przykładem, a jeśli nie można inaczej - od­straszającym przykładem. -Albert Einstein
je­dynym-rozsądnym-spo­sobem-wycho­wania-jest od­działywa­nie-włas­nym-dob­rym-przykładem-a śli-nie można-inaczej- od­straszającym
Je­dynym Cytaty: Niekiedy je­dynym wyjściem jest zam­knięcie drzwi, wyrzu­cenie od nich klucza, po to, aby ot­worzyć ko­lej­ne wejście, które może się oka­zać prze­pus­tką do no­wego, lep­sze­go życia. -Devin
Je­dynym Cytaty: Mój aniele Mo­ja miłości Naj­wspa­nial­szy kwiecie Mo­ja os­to­jo Diab­li­co Na­miętna kochan­ko Su­kubie De­likat­na is­to­to Tak wrażli­wa Por­ce­lano­wa lalko Kruczoczar­na piękności Brązo­wooka Tyś jest mi je­dynym cze­go pragnę  -Mocily
Je­dynym Cytaty: Nie os­toi się długo żaden rząd i żad­na władza, jeżeli ter­ror i prze­moc będą je­dynym jej opar­ciem. W os­tatniej in­stan­cji bo­wiem de­cydo­wał i de­cydu­je na­dal człowiek. -Jan Nowak Jeziorański
Je­dynym Cytaty: Być może je­dynym praw­dzi­wym do­wodem obec­ności diabła jest żar­li­wość prag­nienia, ja­kie wszys­cy w ta­kim mo­men­cie żywią, by mieć pew­ność, że pro­wadzi on swo­je dzieło. -Umberto Eco
Je­dynym Cytaty: miłość jest je­dynym właści­wym spo­sobem wyłado­waniea ag­resji rodzącej się z prag­nienia uko­jenia wszechis­tniejące­go lęku przed nieo­dzow­nością po­jawienia się bólu  -danioł
miłość-jest ­dynym-właś­wym-spo­sobem-wyłado­waniea-ag­resji-rodzącej ę-z prag­nienia-uko­jenia-wszechis­tnieją­go-lęku-przed
Je­dynym Cytaty: Je­dynym praw­dzi­wym do­celo­wym pun­ktem przez­nacze­nia jest śmierć, a nasze życie to poszu­kiwa­nie naj­bar­dziej okrężnych i przy­jem­nych dróg do niej... -Orson Scott Card
je­dynym-praw­dzi­wym-do­celo­wym-pun­ktem-przez­nacze­nia-jest śmierć-a nasze-życie-to poszu­kiwa­nie-naj­bar­dziej-okrężnych
Je­dynym Cytaty: Je­dynym pew­nym spo­sobem na to, aby się ludzie sobą nig­dy w życiu nie znudzi­li jest ten, aby się nie częściej w nim ze sobą spotykali. -aforystokrata
je­dynym-pew­nym-spo­sobem-na to-aby ę-ludzie-sobą-nig­dy-w życiu-nie znudzi­li-jest ten-aby ę-nie częściej-w nim-ze sobą
Je­dynym Cytaty: Nikt z Was nie jest mną, nikt nie wie, co czuję każde­go ran­ka czy wieczoru. Je­dynym, co każdy z Was może od­czuć, jest mo­ja nienawiść. Mo­ja Miłość, za­rezer­wo­wana jest tyl­ko dla jed­nej osoby. -Bruno
Je­dynym Cytaty: Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt. -Tyrezjasz
słowa-są orężem-praw­dzi­wym-bez-oszus­tw-niedo­cenianym-i za­nied­ba­nym-­dynym-który-po­winien-fun­kcjo­nować-lecz-dla-ludzi-dla
Je­dynym Cytaty: Sa­mot­ność ma smak ka­wy i pa­piero­sa w pus­tym mieszkaniu, Pachnie zwiet­rzałym za­pachem dru­giej oso­by w pus­tym łózku, Słychać ją echem od­bi­jającym się od ścian ty­kające­go zegara, Czu­jesz jej od­dech na kar­ku gdy płaczesz i je­dynym towarzystwem, Jes­teś Ty, po­zos­ta­wiony sam sobie. -Angel Des Penseurs
Je­dynym Cytaty: KOMUNIKAT: MAM U SIEBIE CAŁĄ GÓRĘ KA­MIENI, TYCH OD WAS, NA WY­PADEK, GDY­BY KO­MUŚ BRAKOWAŁO? JE­DYNYM BŁĘDEM, JA­KI PO­PEŁNIŁAM TO BYŁ TEN, ŻE NIE ZA­PYTAŁAM O WIEK SWO­JEGO ROZMÓWCY, WY­DAWAŁ SIĘ DOJRZAŁY MOŻECIE RZU­CAĆ WE MNIE DA­LEJ, CIESZĘ SIĘ, ŻE MA­CIE IN­SPI­RACJĘ, BO W ŻYCIU WŁAŚNIE O TO CHODZI...POZ­DRA­WIAM NIUSZA. -Niusza
Je­dynym Cytaty: Je­dynym tak nap­rawdę is­totnym wy­miarem u mężczyz­ny, o którym marzą ko­biety - wy­nika to ze wszys­tkich bez wyjątku an­kiet i ba­dań - jest długość ge­nu ste­rujące­go syn­tezą re­cep­torów (pro­tein) hor­mo­nu wa­zop­re­syny. Bo im więcej tych re­cep­torów, tym mężczyz­na jest wierniejszy. -Janusz Leon Wiśniewski