Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty

Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: pan mądra­la jadł po raz pier­wszy w życiu os­try­gi i dos­tał straszne­go bólu żołądka. poszedł więc do lekarza. - czy te os­try­gi były aby świeże ? - powątpiewa lekarz. - świeżut­kie, pa­nie dok­torze, można je było jeść bez wyj­mo­wania z muszli ... -lovely-girl


Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Kto kocha, pa­nuje bez ucieka­nia się do gwałtu i służy bez sta­wania się niewolnikiem. -Zenta Maurina Raudive


kto-kocha-pa­nuje-bez-ucieka­nia ę-do gwał-i służy-bez-sta­wania ę-niewolnikiem
Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Najlepszy sposób zachowania zdrowia nie jeść, gdy się nie chce i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia. -Bertrand Saadi z Szirazu


najlepszy-sposób-zachowania-zdrowia-nie-ść-gdy-ę-nie-chce-i-przestać-ść-gdy-jeszcze-jest-chęć-do-jedzenia
Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Bez miłości nie ma wycho­wania – jest tresura. -Maria Łopatkowa


Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Obudzisz się kiedyś w mym łóżku W dłoni trzy­mając serce Ja będę leżała tuż obok Z dziurą w klat­ce piersiowej Bez serca Bez duszy Bezsilna Ser­ce zgnieciesz jak owoc Duszę wyp­lu­jesz jak pestkę Wyj­dziesz z uśmie­chem na ustach Ja będę mu­siała posprzątać  -RapeMe!


Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Nie is­tnieje mądrość bez umiejętności przyz­na­wania rac­ji innym. -Alfa Centauri


nie-is­tnieje-mądrość-bez-umiejętnoś-przyz­na­wania-rac­ji-innym
Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po to, żeby jeść. -Molier


człowiek-powinien-ść-po-to-żeby-żyć-nie-żyć-po-to-żeby-ść
Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Można nie jeść w ogóle, ale nie można jeść źle. -Salvador Dalí


Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: In­tuic­ja jest nieświadomą in­te­ligen­cją, która pro­wadzi do wie­dzy bez ro­zumo­wania lub wnioskowania. -Hans Selye


in­tuic­ja-jest nieświadomą-in­te­ligen­cją-która-pro­wadzi-do wie­dzy-bez-ro­zumo­wania-lub-wnioskowania
Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Bez­gra­niczna nieuf­ność nie wpad­nie w czy­jeś sidła zdra­dy, ale nie wyj­dzie też z włas­nych si­deł sa­mot­ności. Z cyk­lu po­wieści


bez­gra­niczna-nieuf­ność-nie wpad­nie-w czy­ś-sidła-zdra­dy-ale-nie wyj­dzie-też-z włas­nych-­deł-­­noś-z-cyk­lu-po­wieś
Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Pra­wo zacho­wania ga­tun­ku zbliża, a pra­wo zacho­wania włas­ne­go życia od­da­la jed­nos­tki od siebie. -Antoni Kępiński


pra­wo-zacho­wania-ga­tun­ku-zbliża-a pra­wo-zacho­wania-włas­ne­go-życia-od­da­-jed­nos­tki-od siebie
Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Bez­czyn­ni ad­wo­kaci mają skłon­ności do zos­ta­wania po­lity­kami, to­też ut­rzy­mywa­nie ad­wo­katów w ciągłym zat­rudnieniu ma pew­ne społeczne znaczenie. -Abraham Silberschatz


bez­czyn­-ad­wo­kaci-mają-skłon­noś-do zos­­wania-po­lity­kami-to­też-ut­rzy­mywa­nie-ad­wo­katów-w ągłym-zat­rudnieniu
Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Za wszys­tko czym dziś jestem bez ról, cho­wania się, życia led­wie gestem. Pat­rzy na mnie mi­lion oczu i one nie widzą te­go co ty. -rzekoma ona


za wszys­tko-czym-dziś-jestem-bez-ról-cho­wania-ę-życia-led­wie-gestem-pat­rzy-na mnie-mi­lion-oczu-i-one-nie widzą-te­go-co ty
Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Wiesz, gdy­by pieniądze nie miały znacze­nia, gdy­by nie było pieniędzy i gdy­by wszys­tko za­leżało od naszej pos­ta­wy mo­ral­nej, nasze­go zacho­wania i postępo­wania z ludźmi, by­libyśmy mi­lione­rami. By­libyśmy bogaci. -Tupac Amaru Shakur


Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Is­tnieją pew­ne gra­nice przeżyć ludzkich i bez­karnie nie można ich przek­raczać; jeśli się to sta­nie, gdy wyj­dzie się


Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Chciałbym być twardy, być twar­dy tak bardzo żeby móc jeść petardy, strze­lać z tyłka pe­tardą ... Chciałbym również potrafić dy­mem gęstym oddychać, jeść na raz paczkę gwoździ, żywy ogień połykać ... Marzę o tym by stać się na po­cis­ki odpornym, skórę mieć jak z metalu, kości też niez­niszczal­ne ... Kiedy byłem ja mały, byłem kozłem ofiarnym i już wte­dy marzyłem by w przyszłości być twardym. -Moon G


Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Dziś mężczyz­na uchodzi już za dżen­telme­na, kiedy wyj­mu­je pa­piero­sa z ust, za­nim po­całuje kobietę. -Barbara Streisand


dziś-mężczyz­na-uchodzi-już-za dż­telme­na-kiedy-wyj­mu­-pa­piero­-z ust-za­nim-po­całuje-kobietę
Jeść Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Kiedy się jest zamężną już jeść wolno. -Margaret Mitchell