Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli chcę przeżyć, muszę zam­knąć za sobą przeszłość. -Tim Guénard
jeśli-chcę-przeżyć-muszę-zam­knąć-za sobą-przeszłość
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Nie chcę na końcu życia odkryć, że przeżyłam tylko jego długość. Chcę przeżyć także jego wielkość. -Diane Ackerman
nie-chcę-na-końcu-życia-odkryć-że-przeżyłam-tylko-jego-długość-chcę-przeżyć-także-jego-wielkość
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Szko­da życia, gdy chce się je tyl­ko przeżyć. -Kazimierz Chyła
szko­da-życia-gdy-chce ę- tyl­ko-przeżyć
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty:
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Niewiasta przecież to wie: jeśli chce panować, musi udawać, że robi to, czego chce jej mężczyzna. -Honore de Balzac
niewiasta-przecież-to-wie-śli-chce-panować-musi-udawać-że-robi-to-czego-chce-jej-mężczyzna
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli siła po­lega na po­kony­waniu prob­lemów w po­jedynkę, to nie chcę być sil­na. Jeśli mądrość po­lega na kiero­waniu się w życiu wyłącznie głosem rozsądku to nie chcę być mądra. -PrzerostDuszy
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jest coś dziwnie przygnębiającego w tym, jeśli się chce sprzedać rzecz, której nikt nie chce kupić. -Anna Kowalska
jest-coś-dziwnie-przygnębiającego-w-tym-śli-ę-chce-sprzedać-rzecz-której-nikt-nie-chce-kupić
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Nie mogłam da­lej cię okłamy­wać. Kłam­stwo um­niej­szyłoby war­tość naszych przeżyć, a ja te­go nie chcę. -Nicholas Sparks
nie-mogłam-da­lej-ę-okłamy­wać-kłam­stwo um­niej­szyłoby-war­tość-naszych-przeżyć-a ja te­go-nie chcę
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż. -Janusz Korczak
dziecko-chce-być-dobre-jeśli-nie-umie-naucz-jeśli-nie-wie-wytłumacz-jeśli-nie-może-pomóż
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli nap­rawdę jest tak, że możemy przeżyć tyl­ko małą część te­go, co się w nas znaj­du­je - co dzieje się z resztą?  -Pascal Mercier
jeśli-nap­rawdę-jest tak-że możemy-przeżyć-tyl­ko-łą-część-te­go-co ę-w nas-znaj­­- co dzieje ę-z resztą 
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Każda kobieta chce wziąć odwet i chce przebaczyć. Jeśli nie odegra się na nas, odegra się na kimś innym albo na nas za kogoś innego. -Miodrag Pavlovic
każda-kobieta-chce-wziąć-odwet-i-chce-przebaczyć-jeśli-nie-odegra-ę-na-nas-odegra-ę-na-kimś-innym-albo-na-nas-za-kogoś-innego
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Każda ko­bieta chce wziąć od­wet i chce prze­baczyć. Jeśli nie odeg­ra się na nas, odeg­ra się na kimś in­nym, al­bo na nas za ko­goś innego. -Miodrag Pavlović
każda-ko­bieta-chce-wziąć-od­wet-i chce-prze­baczyć-jeśli nie odeg­ra ę-na nas-odeg­ra ę-na kimś-in­nym-al­bo-na nas
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Wiersze są rodzajem rozmowy, w której autor chce coś przekazać z własnych przeżyć. Piszę tak, jakbym mówił do kogoś bliskiego. Dla mnie wiersz jest poszukiwaniem kontaktu z drugim człowiekiem. Chciałbym trafić do każdego. Cieszy mnie to, że wiersze rozumieją czytelnicy spoza polskiej przestrzeni, rozumieją w swoim języku. -Jan Twardowski
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli nag­rać czas spędzo­ny przez ludzi mo­noton­nie zo­baczyć można by wte­dy jak ubo­gie myśli o działaniu przechodzą im przez głowę. Człowiek god­ny uwa­gi to ta­ki, który pot­ra­fi za­gos­po­daro­wać godzinę aby przeżyć życie bez cienia nu­dy i zakłopotania. -Mahoń
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Trze­ba być kimś, jeśli chce się uchodzić za coś. -Ludwig van Beethoven
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli się chce ko­goś zwal­czać, trze­ba go znać. -Jerzy Zawieyski
jeśli ę-chce-ko­goś-zwal­czać-trze­ba-go znać
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Trzeba być kimś, jeśli chce się uchodzić za coś. -Ludwik Van Beethoven
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Człowiek silny wybacza każde głupstwo, jeśli dawało mu siłę wewnętrzną, ponieważ mężnie stawił czoła jego następstwom. Czego sobie nigdy nie wybaczy, to winy wynikającej z jego zaniedbań, małostkowych przezorności, gdy miało się szansę przeżyć coś wielkiego, a z tchórzostwa pominęło okazję. -Isolde Kurz
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Dlacze­go jeśli cze­goś bar­dzo chcę, to nie przychodzi?  -NightHuntress
dlacze­go-śli-cze­goś-bar­dzo-chcę-to nie przychodzi 
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli się chce aby kobieta wróciła, należy ją za drzwi wyrzucić. -Gabriela Zapolska
jeśli-ę-chce-aby-kobieta-wróła-należy-ją-za-drzwi-wyrzucić
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: każda dro­ga jest pros­ta jeśli chce się gdzieś dostać. -Who
każda-dro­ga-jest pros­-śli-chce ę-gdzieś-dostać
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli góra nie chce przyjść do Mahometa, Mahomet pójdzie do niej. -Franciszek Bacon
jeśli-góra-nie-chce-przyjść-do-mahometa-mahomet-pójdzie-do-niej
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Dziś trze­ba być uczo­nym, jeśli chce się zos­tać zabójcą. -Władimir Nabokow
dziś-trze­ba-być-uczo­nym-śli-chce ę-zos­ć-zabójcą
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli chce się no­sić głowę w chmu­rach, trze­ba obiema no­gami stąpać po ziemi. -Terry Pratchett
jeśli-chce ę-no­ć-głowę-w chmu­rach-trze­ba-obiema-no­gami-stąpać-po ziemi
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Chcę z Ciebie zrzu­cić mok­re ub­ra­nie i pieścić twe speszo­ne, niedoświad­czo­ne ciało. Chce tonąć w twoich kaszta­nowych, lśniących włosach i pic z twych krwis­to czer­wo­nych ust. Chcę kraść te dzi­kie spojrzenia. Chcę byś od­dała mi się i poczuła ten słod­ki smak rozkoszy. -bluecaffe
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli pies spojrzy na ciebie nie chce podejść, powinieneś dokładnie przyjrzeć się swojemu sumieniu. -Woodrow Wilson
jeśli-pies-spojrzy-na-ciebie-nie-chce-podejść-powinieneś-dokładnie-przyjrzeć-ę-swojemu-sumieniu
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Każdą przy­jem­ność na­leży daw­ko­wać, jeśli się chce przedłużyć jej trwanie. -Lisa Carey
każdą-przy­jem­ność-na­ży-daw­ko­wać-śli ę-chce-przedłużyć-jej-trwanie
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli kto­kol­wiek chce mnie zro­zumieć, po­winien uważnie pat­rzeć na mo­je obrazy. -Gustav Klimt
jeśli-kto­kol­wiek-chce-mnie-zro­zumieć-po­winien-uważnie-pat­rzeć-na mo­-obrazy
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli się chce, by mężczyzna czy chłopiec pożądał danej rzeczy, należy ją jedynie uczynić trudno osiągalną. -Mark Twain
jeśli-ę-chce-by-mężczyzna-czy-chłopiec-pożądał-danej-rzeczy-należy-ją-jedynie-uczynić-trudno-osiągalną
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli chce się od­nieść suk­ces w świecie przestępczym, trze­ba mieć re­putację uczci­wego człowieka. -Terry Pratchett
jeśli-chce ę-od­nieść-suk­-w świecie-przestępczym-trze­ba-mieć-re­putację-uczci­wego-człowieka
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Chcę drin­ka. Chcę pięćdziesiąt drinków. Chcę bu­telkę naj­czys­tsze­go, naj­mocniej­sze­go, naj­bar­dziej niszczy­ciel­skiego naj­bar­dziej trujące­go al­ko­holu na Ziemi.Chcę pięćdziesiąt bu­telek. Chce crac­ku, brud­ne­go i żółte­go i wy­pełnione­go for­malde­hydem. Chcę kopę me­tam­fy w proszku, pięćset kwasów, wo­rek grzybków, tubę kle­ju większą od ciężarówki, ba­sen benzyn tak duży, żeby się w nim uto­pić.Chcę cze­goś wszys­tkiego cze­gokol­wiek jak­kolwiek ile tyl­ko się da by zapomnieć. -James Frey
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Is­tnieją pew­ne gra­nice przeżyć ludzkich i bez­karnie nie można ich przek­raczać; jeśli się to sta­nie, gdy wyj­dzie się
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli ko­goś nap­rawdę kocha­my, ale on nas nie chce, wys­tar­czy to że możemy na niego patrzeć. -ktos-do-kochania
jeśli-ko­goś-nap­rawdę-kocha­my-ale-on nas-nie chce-wys­tar­czy-to że możemy-na niego-patrzeć
Jeśli Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli się chce, by mężczyz­na czy chłopiec pożądał da­nej rzeczy, na­leży ją je­dynie uczy­nić trud­no osiągalną. -Mark Twain
jeśli ę-chce-by mężczyz­na-czy-chłopiec-pożądał-da­nej-rzeczy-na­ży-ją ­dynie-uczy­ć-trud­no-osiągalną