Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Jeśli ludzie nie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mi, zaczy­nają pra­cować im mózgi. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Sposób, w ja­ki ludzie się po­ruszają, to ich rucho­ma autobiografia. -Gerry Spence
sposób-w ja­ki-ludzie ę-po­ruszają-to ich-rucho­-autobiografia
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Ludzie którzy nie pot­ra­fią od­nieść suk­ce­su w życiu, nieus­tannie pat­rzą pod no­gi, aby omi­jać przysłowiowe kłody. Nie zdając so­bie spra­wy, że przyczyną ich po­rażek jest właśnie ciągłe za­pat­rze­nie w dół. -Logos
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Ludzkość ulega złudzeniu, że świat prowadzą ludzie mądrzy. Byłoby to niemożliwe choćby dlatego, że większość tej ludzkości to przeciętność -jeśli już nie ludzie głupi. -Jan Lechoń
ludzkość-ulega-złudzeniu-że-świat-prowadzą-ludzie-mądrzy-byłoby-to-niemożliwe-choćby-dlatego-że-większość-tej-ludzkoś-to
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Ko­ty mają spo­soby by być tu od zaw­sze, na­wet jeśli do­piero co się po­jawiły. Po­ruszają się we włas­nym, oso­bis­tym ryt­mie cza­su. Zacho­wują się tak, jak­by ludzki świat był tym, w którym aku­rat przy­pad­kiem się zat­rzy­mały w drodze do cze­goś, być może o wiele ciekawszego. -Terry Pratchett
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Ludzie po­ruszają się po wy­tyczo­nych przez los al­bo przez­nacze­nie - obojętnie jak to naz­wać - tra­sach. Na mgnienie oka krzyżują się one z naszy­mi i idą da­lej.Bar­dziej niż rzad­ko i tyl­ko nieliczni zos­tają na dłużej i chcą iść naszy­mi tra­sami.Zdarzają się jed­nak i ta­cy, którzy zais­tnieją wys­tar­cza­jaco długo, aby chciało się ich zat­rzy­mać. Ale oni idą dalej. -Janusz Leon Wiśniewski
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Nieus­tan­nie w życiu liczy na od­ro­binę goryczy. -Kojak
nieus­tan­nie-w życiu-liczy-na-od­ro­binę-goryczy
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Nie jest nieszczęściem, jeśli ludzie będą cię chwalić za twoje uczynki. Nieszczęściem będzie, jeśli będziesz spełniać dobre uczynki po to, aby cię chwalono. -Lew Tołstoj
nie-jest-nieszczęściem-śli-ludzie-będą-ę-chwalić-za-twoje-uczynki-nieszczęściem-będzie-śli-będziesz-spełniać-dobre-uczynki-po-to-aby-ę
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Mężczyz­na pat­rzy światu pros­to w twarz, jak­by świat ten zos­tał stworzo­ny ku je­go pot­rze­bom i uro­biony ku je­go upo­doba­niom. Ko­bieta zer­ka na świat z uko­sa, py­tająco, a na­wet po­dej­rzli­wie. Gdy­by no­sili te sa­me stro­je, możli­we że i spoj­rze­nie na świat mieli­by to samo. -W » Virginia Woolf » Orlando
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Nieus­tanne alar­my usypiają. -Aleksander Kumor
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Żądza podboju leży w ludzkiej naturze. Jeśli ludzie dokonują czynów, do jakich starcza im sił, czekają ich pochwały. Jeśli jednak upierają się przy swoich zamierzeniach, a sił im na to nie starcza, spotykają się z naganą. -Machiavelli Niccolò
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Jed­na re­woluc­ja niszczy drugą rewolucję Zro­zum – to tyl­ko wal­ka instytucji W imię tej wal­ki co pe­wien czas ponury Ruszają na pod­bo­je ar­mie ku­te w zbroje  -Kazik Staszewski
jed­na-re­woluc­ja-niszczy-drugą-rewolucję-zro­zum- to tyl­ko-wal­ka-instytucji-w-imię-tej wal­ki-co pe­wien-czas-ponury-ruszają
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Prag­nienie nieus­tanne nie ma gra­nic, bo jest nie do zaspokojenia. -Gustaw Flaubert
prag­nienie-nieus­tanne-nie  gra­nic-bo jest nie do zaspokojenia
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Miecz nieus­tannie os­trzo­ny szyb­ko stra­ci ostrze. -Lao Cy
miecz-nieus­tannie-os­trzo­ny-szyb­ko-stra­-ostrze
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Żelaz­ne nerwy Nieus­traszo­ne serce Samokontrola K.A.Sz. 21.09.2015r. -Cris
Żelaz­ne-nerwy-nieus­traszo­ne-serce-samokontrola-kasz-21092015r
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Życie to coś więcej niż nieus­tanna wojna. -Christopher Paolini
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Pier­wsze: nie myśl! Dru­gie: jeśli myślisz, nie mów! Trze­cie: jeśli mówisz, nie pisz! Czwar­te: jeśli piszesz, nie podpisuj! Piąte: jeśli pod­pi­sujesz, nie dziw się. -Jan Grzegorczyk
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: To ważne, że nieus­tannie rodzą się nadzieje i umierają rozczarowania. -Władysław Loranc
to ważne-że nieus­tannie-rodzą ę-nadzieje-i umierają-rozczarowania
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Egzys­ten­cja na­rodu to codzien­ny, nieus­tający plebiscyt. -Ernest Renan
egzys­ten­cja-na­rodu-to codzien­ny-nieus­tający-plebiscyt
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: dziś ucałowałem twe usta na fotografii mo­jej nieus­tającej tęsknoty  -adamzjawora
dziś-ucałowałem-twe-usta-na-fotografii-mo­jej-nieus­tającej-tęsknoty 
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Życie to nieus­tanna szkoła lek­cji udziela­nych i przyjmowanych. -Czesław Banach
Życie-to nieus­tanna-szkoła-lek­cji-udziela­nych-i przyjmowanych
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: a co jeśli to JA jes­tem zła? nie ŚWIAT, nie LUDZIE, tyl­ko JA? co wte­dy ?!  -Nieistniejąca
a co śli-to ja jes­tem-zła-nie-Świat-nie ludzie-tyl­ko-ja-co-wte­dy- 
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Jeśli ludzie nie boją się umierać nie ma sensu straszyć ich śmiercią. -Oliver Wendell Holmes
jeśli-ludzie-nie-boją-ę-umierać-nie-sensu-straszyć-ich-śmiercią
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Różnica między ludźmi, którzy realizują swoje marzenia, a całą resztą świata nie polega na zasobności portfela. Chodzi o to, że jedni przez całe życie czytają o dalekich lądach i śnią o przygodach, a inni pewnego dnia podnoszą wzrok znad książki, wstają z fotela i ruszają na spotkanie swoich marzeń. -Wojciech Cejrowski
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Jeśli ludzie będą zwra­cać uwagę tyl­ko na wygląd, nig­dy nie na­biorą sza­cun­ku do umysłu. -Trudi Canavan
jeśli-ludzie-będą-zwra­cać-uwagę-tyl­ko-na wygląd-nig­dy-nie na­biorą-sza­cun­ku-do umysłu
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Ludzie, jeśli wyk­raczają po­za zwierzęce reak­cje oraz wy­pełnianie ok­reślo­nych fun­kcji, są dla reżimów to­tali­tar­nych zu­pełnie zbędni. To­tali­taryzm nie zmie­rza do des­po­tyczne­go pa­nowa­nia nad ludźmi, ale do stworze­nia ta­kiego sys­te­mu, w którym ludzie będą zbędni. -Hannah Arendt
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Wszys­cy ludzie są braćmi jeśli nadzieja jest matką głupich. -aforystokrata
wszys­cy-ludzie-są braćmi-śli-nadzieja-jest matką-głupich
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Na świecie nigdy nie zapanuje trwały i niewzruszony pokój, jeśli ludzie będą się bić, żeby mieć co jeść? -Anonim
na-świecie-nigdy-nie-zapanuje-trwały-i-niewzruszony-pokój-śli-ludzie-będą-ę-bić-żeby-mieć-co-ść
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Ludzie, którzy na tym świecie kroczą naprzód, wstają i szukają odpowiednich warunków, a jeśli ich nie mogą znaleźć, tworzą je -George Bernard Shaw
ludzie-którzy-na-tym-świecie-kroczą-naprzód-wstają-i-szukają-odpowiednich-warunków-a-śli-ich-nie-mogą-znaleźć-tworzą
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt.
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Ważne jest, by ludzie czuli się wolni, nawet jeśli wolni nie są. -Candace Bushnell
ważne-jest-by-ludzie-czuli-ę-wolni-nawet-śli-wolni-nie-są
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Jeśli myślisz, że żyjący bezstresowo ludzie o łagodnym usposobieniu nie są w stanie osiągnąć niczego wielkiego w życiu, jesteś w błędzie. Nie zadręczaj się drobiazgami. -Richard Carlson
jeśli-myślisz-że-żyjący-bezstresowo-ludzie-o-łagodnym-usposobieniu-nie-są-w-stanie-osiągnąć-niczego-wielkiego-w-życiu-jesteś-w-błędzie
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Ludzie sądzą, że zrobili dość nie zabijając nikogo. W rzeczywistości żaden człowiek nie może umierać w spokoju jeśli nie zrobił wszystkiego co trzeba, aby inni żyli. -Albert Camus
ludzie-sądzą-że-zrobili-dość-nie-zabijając-nikogo-w-rzeczywistoś-żaden-człowiek-nie-może-umierać-w-spokoju-śli-nie-zrobił-wszystkiego-co
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Jeśli chcemy, by ludzie mówili prawdę, przede wszystkim nauczmy się jej słuchać. -Samuel Johnson
jeśli-chcemy-by-ludzie-mówili-prawdę-przede-wszystkim-nauczmy-ę-jej-słuchać
Jeśli Ludzie Nie po­ruszają Nieus­tająco Cytaty: Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. -Jan Paweł II