Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty

Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Jeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć, to pot­ra­fisz także te­go dokonać. -Walt Disney


jeśli-pot­ra­fisz-o czymś-marzyć-to pot­ra­fisz-także-te­go-dokonać
Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Po­wiedz, jeśli pot­ra­fisz: gdzie kończą się myśli, a zaczy­nają uczucia?  -jatoja


po­wiedz-śli-pot­ra­fisz-gdzie-kończą ę-myśli-a zaczy­nają-uczucia 
Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Jeśli pot­ra­fisz zacho­wać zimną krew, kiedy wszys­cy tracą głowę, świat na­leży do ciebie. -Rudyard Kipling


jeśli-pot­ra­fisz-zacho­wać-zimną-krew-kiedy-wszys­cy-tracą-głowę-świat-na­ży-do ciebie
Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Każdą ko­bietę zdobędziesz, jeśli pot­ra­fisz jej uświado­mić, iż tyl­ko ona jed­na is­tnieje dla ciebie na świecie. -Bolesław Szczęsny-Herbaczewski


każdą-ko­bietę-zdobędziesz-śli-pot­ra­fisz-jej-uświado­mić-iż tyl­ko-ona-jed­na-is­tnieje-dla-ciebie-na świecie
Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Jeśli nie pot­ra­fisz cze­kać, to się nie módl. -Jan Twardowski


jeśli-nie pot­ra­fisz-cze­kać-to ę-nie módl
Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Bądź sobą, a jeśli nie pot­ra­fisz, bądź kimś lepszym... -Natala ;)


bądź-sobą-a śli-nie pot­ra­fisz-bądź-kimś-lepszym
Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: gra­tuluję ci, jeśli chcesz i pot­ra­fisz być z kimś ko­go nap­rawdę nie kochasz! mar­nu­jesz miłość.....ale kiedyś zo­baczysz, że ser­ca nie oszu­kasz, a do miłości się nie zmusisz... -psycholożka


Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Jeśli pot­ra­fisz spędzić z kimś pół godzi­ny w zu­pełnym mil­cze­niu i nie czuć przy tym wca­le skrępo­wania, ty i oso­ba ta możecie zos­tać przy­jaciółmi. Jeśli zaś mil­cze­nie będzie wam ciążyło, jes­teście so­bie ob­cy i nie war­to na­wet sta­rać się o zadzie­rzgnięcie przyjaźni. -Lucy Maud Montgomery


Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Smut­no mi, gdy wiem, co Twe ser­ce czu­je do mnie, a Ty nie pot­ra­fisz po­wie­dzieć wprost


Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Życie ma ty­le ko­lorów ile pot­ra­fisz w nim dostrzec. -NightHuntress


Życie- ty­-ko­lorów-ile-pot­ra­fisz-w nim-dostrzec
Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Życie ma ty­le ko­lorów, ile pot­ra­fisz w nim dostrzec. -Małgorzata Stolarska


Życie- ty­-ko­lorów-ile-pot­ra­fisz-w nim-dostrzec
Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Szczęście to nie to, co po­siadasz, lecz to, czym pot­ra­fisz się cieszyć. -Autor nieznany


szczęście-to nie to-co po­siadasz-lecz-to-czym-pot­ra­fisz ę-cieszyć
Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Chmu­ry w kształcie ser­ca... widzisz je wte­dy, gdy nie pot­ra­fisz zapomnieć. -Zielona15


chmu­ry-w kształcie-ser­ca-widzisz  wte­dy-gdy-nie pot­ra­fisz-zapomnieć
Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Naj­większy ból, gdy nie pot­ra­fisz od­na­leźć siebie w sobie. -respirer


naj­większy-ból-gdy-nie pot­ra­fisz-od­na­źć-siebie-w sobie
Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Po­kazuj, że bez niego też pot­ra­fisz się dob­rze bawić. -dareczkis


po­kazuj-że bez-niego-też-pot­ra­fisz ę-dob­rze-bawić
Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: jed­no slo­wo przyjaciela i znow sie smiejesz i oddychasz i pot­ra­fisz frowac.. -ichwillfreisein


jed­no-slo­wo-przyjaciela-i-znow-sie-smiejesz-i-oddychasz-i-pot­ra­fisz-frowac
Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty:


 i w pew­nych-mo­men­tach-włas­ne­go-życia-pot­ra­fisz-za­wieść-oso­by-na których-ci za­ży- - 
Jeśli Pot­ra­fisz Cytaty: Poszu­kujesz lep­sze­go jut­ra, a nie pot­ra­fisz dob­rze zad­bać o dziś. -szajbuss


poszu­kujesz-lep­sze­go-jut­ra-a nie pot­ra­fisz-dob­rze-zad­bać-o dziś