Jeśli Używać Się Cytaty

Jeśli Używać Się Cytaty: Jeśli nie będziecie używać oczu waszych po to, aby widzieć, to będziecie używać ich po to, aby płakać. -Jean Paul


jeśli-nie-będziecie-używać-oczu-waszych-po-to-aby-widzieć-to-będziecie-używać-ich-po-to-aby-płakać
Jeśli Używać Się Cytaty: Cóż po bogactwie, jeśli używać się wzbraniasz. -Horacy


cóż-po-bogactwie-śli-używać-ę-wzbraniasz
Jeśli Używać Się Cytaty: Wol­ność nie dos­ko­nali się przez posłuszeństwo ty­ranom. Posłuszeństwo nie jest sa­mo dla siebie ce­lem. Słusznie też mo­ja na­tura bun­tu­je się prze­ciw­ko wszel­kiej ty­ranii. Cze­muż by mo­ja wo­la dos­tała przy­wilej wol­ności, jeśli­bym nie miał nig­dy go używać?  -Thomas Merton


Jeśli Używać Się Cytaty: Jeśli wsku­tek nad­mier­ne­go jedze­nia ut­kniesz w drzwiach fron­to­wych czy­jegoś dom­ku, będziesz zmuszo­ny poz­wo­lić swe­mu gos­po­darzo­wi używać twoich tyl­nych łapek za­miast wie­sza­ka na ręczni­ki. Cóż, tak to bywa. -Alan Alexander Milne


Jeśli Używać Się Cytaty: Kto się zbyt ubóstwa boi, nie wart używać bogactwa. -Karol Juliusz Weber


kto-ę-zbyt-ubóstwa-boi-nie-wart-używać-bogactwa
Jeśli Używać Się Cytaty: Kto się zbyt ubóstwa boi, nie wart używać bogactwa. -Karol Juliusz Weber


kto ę-zbyt-ubóstwa-boi-nie wart-używać-bogactwa
Jeśli Używać Się Cytaty: Ze wszystkich darów najoszczędniej należy używać miłości. -Ninon De Lenclos


ze-wszystkich-darów-najoszczędniej-należy-używać-miłoś
Jeśli Używać Się Cytaty: Ze wszys­tkich darów na­joszczędniej na­leży używać miłości. -Ninon de Lenclos


ze wszys­tkich-darów-na­joszczędniej-na­ży-używać-miłoś
Jeśli Używać Się Cytaty: Szczęście i nieszczęście to nasza lewa i prawa ręka - obie należy używać. -Katarzyna Św


szczęście-i-nieszczęście-to-nasza-lewa-i-prawa-ręka-obie-należy-używać
Jeśli Używać Się Cytaty: Nie wystarczy mieć sprawny umysł, trzeba go jeszcze dobrze używać. -Kartezjusz


nie-wystarczy-mieć-sprawny-umysł-trzeba-go-jeszcze-dobrze-używać
Jeśli Używać Się Cytaty: Nie wystarczy tylko posiadać dobry umysł. Najważniejsze jest, by go dobrze używać. -Kartezjusz


nie-wystarczy-tylko-posiadać-dobry-umysł-najważniejsze-jest-by-go-dobrze-używać
Jeśli Używać Się Cytaty: Jest przeciwne zdrowemu rozumowi używać zdrowego rozumu do kłótni z rozumem absolutnym. -Kolakowski


jest-przeciwne-zdrowemu-rozumowi-używać-zdrowego-rozumu-do-kłótni-z-rozumem-absolutnym
Jeśli Używać Się Cytaty: By cnotą grzech zwalczać, naprzód trzeba zgrzeszyć: samochód musi jechać, by móc używać hamulców. -Krecia Pataczkówna


by-cnotą-grzech-zwalczać-naprzód-trzeba-zgrzeszyć-samochód-musi-jechać-by-móc-używać-hamulców
Jeśli Używać Się Cytaty: Największy to talent i najważniejsza umiejętność - nie używać dwóch stów tam, gdzie wystarczy jedno. -Geoffrey Squid


największy-to-talent-i-najważniejsza-umiejętność-nie-używać-dwóch-stów-tam-gdzie-wystarczy-jedno
Jeśli Używać Się Cytaty: Nie wys­tar­czy mieć spraw­ny umysł, trze­ba go jeszcze dob­rze używać. -René Descartes (Kartezjusz)


nie-wys­tar­czy-mieć-spraw­ny-umysł-trze­ba-go jeszcze-dob­rze-używać
Jeśli Używać Się Cytaty: Pier­wsze: nie myśl! Dru­gie: jeśli myślisz, nie mów! Trze­cie: jeśli mówisz, nie pisz! Czwar­te: jeśli piszesz, nie podpisuj! Piąte: jeśli pod­pi­sujesz, nie dziw się. -Jan Grzegorczyk


Jeśli Używać Się Cytaty: Natura jest zwykle okrutna, ale niekiedy miłosierna: starcem nie mogącym używać życia obrzydza je. -Aleksander Świętochowski


natura-jest-zwykle-okrutna-ale-niekiedy-miłosierna-starcem-nie-mogącym-używać-życia-obrzydza
Jeśli Używać Się Cytaty: Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. -Jan Paweł II